Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wspieranie i upowszechnianie rozwoju i odnowy wsi

Reklama
Nabór od 27.01.2020 do 25.02.2020 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Łączny budżet 260 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 12 tys. PLN
Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2020zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania i upowszechniania rozwoju i odnowy wsi.

Rodzaje, zakres, tryb i formy realizacji zadań.

1. W ramach priorytetu wspieranie aktywności społecznej dotyczącej rozwoju obszarów wiejskich i odnowy wsi oraz ochrony bioróżnorodności zakresem zadań objęte zostają następujące obszary tematyczne:

1) wspieranie uczestników Programu Odnowy Wsi i organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich poprzez organizację spotkań, szkoleń, warsztatów i konferencji,

2) wspieranie działań promujących ideę odnowy wsi.

2. Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonej oferty realizacji zadania.

3. Szczegółowe przedsięwzięcia zawarte w ofercie mogą być realizowane w dowolnych formach zapewniających najwyższą skuteczność.

4. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w trybie wsparcia realizacji zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w wysokości do 80% wartości zadania. Pozostałą wartość zadania stanowi wkład finansowy i/lub wkład osobowy i/lub wkład rzeczowy.

Ofertę dotyczącą wsparcia realizacji publicznego zadania Województwa w zakresie wspierania i upowszechniania rozwoju i odnowy wsi należy złożyć w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:

1) w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: opolskie.engo.org.pl,

2) w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF, w zamkniętej kopercie do dnia25 lutego 2020 r. do godz. 15.30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14 lub w sekretariacie Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi,ul. Hallera 9w Opolu - segment B pok. nr 302.1.O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty w wersji elektronicznej i papierowej do Urzędu.

Reklama