Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Nowy termin naboru wniosków POPC 2.4 (I nabór): „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne...

Reklama
Nowy termin naboru wniosków POPC 2.4 (I nabór): „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego”
Nabór od 03.02.2020 do 30.04.2020 23:59
Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Łączny budżet 10 mln PLN
Do 84% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.4. „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ogłosiła w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd” Działania 2.4 „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego”.

W ramach Działania 2.4 dofinansowanie udzielane jest projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 4 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Cel ten będzie realizowany w II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd, poprzez działanie 2.4 Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego.

Maksymalny poziom dofinansowania: Maksymalne dofinansowanie wynosi 84,63% kosztów kwalifikowanych Projektu, z czego 84,63% stanowią środki UE (EFRR), a 15,37% to minimalny wkład własny Beneficjenta. Budżet i poziom dofinansowania: Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 10 000 000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów, 00/100 PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (10 000 000,00 PLN). Maksymalny % poziom dofinansowania *UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu ogółem* wynosi 84,63 %. Minimalny wkład własny Beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych ogółem wynosi 15,37%. Nie wyznaczono minimalnej i maksymalnej wartości projektu. Okres realizacji projektu wynosi: 24 miesiące.

Typ Beneficjenta:

  • jednostki naukowe („Jednostki naukowe” w znaczeniu określonym przez ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki - według stanu na dzień 29 września 2018 r. Dz.U. 2018 poz. 87) oraz uczelnie w zakresie działalności jednostek naukowych;
  • organizacje pozarządowe;
  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;
  • partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

  • wdrożenie nowej usługi świadczonej przez aplikację elektroniczną;
  • rozszerzenie funkcjonalności już istniejącej e-usługi (aplikacji) poprzez wykorzystanie treści otwartych zasobów informacji sektora publicznego i/lub istniejących e-usług publicznych;

utworzone w ramach projektów aplikacje umożliwią ponowne wykorzystanie informacji publicznej przez podmioty spoza administracji publicznej.

Tworzone usługi i treści w ramach dofinansowanych projektów będą musiały przyczyniać się do wzmocnienia: e-administracji (np. poprzez udostępnienie ponadstandardowego, rozszerzonego interfejsu zintegrowanego korzystania z usług publicznych lub udostępnienie przetworzonych informacji polityczno-administracyjnych), e-uczenia się, e- włączenia społecznego, e-kultury, e-zdrowia. Mogą to być zarówno projekty komercyjne, jak i niekomercyjne.

Sposób przygotowania i składania wniosków:
Nabór wniosków o dofinansowanie dla działania 2.4 będzie trwał od 3 lutego 2020 roku do 30 kwietnia 2020 roku.

UWAGA: Wnioski o dofinansowanie można składać do dnia 30 kwietnia 2020 r. do godziny 23:59 w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, za pośrednictwem dedykowanej aplikacji udostępnionej na stronie internetowej IOK: https://popc020301.cppc.gov.pl/

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu, udostępnionym elektronicznie na stronie internetowej: www.cppc.gov.pl

Reklama