Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w 2020 r

Reklama
Nabór od 30.01.2020 do 31.03.2020 16:00
Dzielnica Wola
Łączny budżet 230 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 230 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Wola ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w 2020 r..

Opis zadania:

Adresatami są dzieci i młodzież szkolna od 6 roku życia do ukończenia szkoły ponadpodstawowej /z wyjątkiem szkół policealnych/, zamieszkałe/uczące się  na terenie Warszawy, a szczególnie Dzielnicy Wola. Podczas rekrutacji należy zwrócić szczególną uwagę na sytuację finansową rodziny lub potrzeby psychiczne czy emocjonalne uczestników.

Miejsce i termin realizacji zadania:

• wyjazd musi być zrealizowany pomiędzy 27 czerwca a 31 sierpnia 2020 roku,

• zadanie musi być zrealizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu o walorach rekreacyjno-wypoczynkowych.

 

Warunki realizacji zadania:

 • wypoczynek będzie realizowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży
  (Dz. U. z 2016 r. poz. 452).
 • Oferent realizujący zadanie powinien posiadać niezbędne warunki i doświadczenie
  w realizacji zadań o podobnym charakterze, w tym kadrę o potwierdzonych dokumentami kwalifikacjach do prowadzenia wypoczynku/ do sprawowania opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz wolontariuszy.  Zgodnie z  ustawą z dnia 13 maja
  2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U.
  z 2018 r. poz. 405) w przypadku zatrudniania lub podjęcia innych form współpracy w ramach działalności związanej z edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieka nad nimi pracodawca lub inny organizator w zakresie takiej działalności ma obowiązek sprawdzenia, czy dane zatrudnianej lub dopuszczonej do pracy osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
 • oferent zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznego transportu np. poprzez: w przypadku autokaru - aktualnego przeglądu technicznego, w przypadku transportu kolejowego – rezerwacji przedziałów dla grupy,
 • kadra o udokumentowanych uprawnieniach do prowadzenia zaproponowanych działań,
 • przedstawienie sposobu rekrutacji uczestników zadania.

Inne informacje dotyczące zadania:

 • Oferent musi przedstawić program pracy z uczestnikami wypoczynku, który należy zawrzeć w pkt. III 4 oferty,
 • Oferent musi opisać sposób rekrutacji uczestników wypoczynku,
 • Do wyliczenia wysokości maksymalnego możliwego dofinansowania przyjmuje się następujące wskaźniki:
 • do 50 zł dziennie na jednego uczestnika (stawka obejmuje dzienne dofinansowanie kosztów zakwaterowania, wyżywienia i transportu uczestników oraz zakupu materiałów),
 • do 600 zł na dofinansowanie pobytu na wyjeździe wolontariusza posiadającego pełne, wymagane prawem, kwalifikacje do opieki nad dziećmi (stawka obejmuje koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu).
 • Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie:
  • kosztów wyżywienia oraz zakwaterowania dzieci i młodzieży,
  • zakupu materiałów i usług niezbędnych do realizacji programu w trakcie  

trwania wypoczynku,

 • transportu uczestników,
 • kosztów zakwaterowania i wyżywienia opiekunów-wolontariuszy.
 • Dofinansowaniem nie mogą być objęte dzieci i młodzież uczestnicząca w turnusach rehabilitacyjnych,.
 • Przy ocenie doświadczenia oferenta, komisja będzie brała pod uwagę rekomendacje
  i opinie dotyczące organizowania wypoczynku w latach 2018 – 2019,
 • W przypadku zadań, których rozpoczęcie jest wcześniejsze niż ogłoszenie wyników konkursu, wydatkowanie środków finansowych z dotacji możliwe jest od dnia ogłoszenia wyników konkursu ofert, zaś wydatkowanie środków finansowych własnych Zleceniobiorcy i środków finansowych z innych źródeł możliwe jest od dnia rozpoczęcia realizacji zadania.
 • Dotację może wykorzystać tylko bezpośredni organizator wypoczynku dzieci i młodzieży, który zarejestruje wypoczynek w Kuratorium Oświaty właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku.
 • Dopuszcza się pobieranie opłat od adresatów zadania pod warunkiem, że oferent realizujący zadanie publiczne posiada odpowiedni zapis w statucie lub aktualną uchwałę władz statutowych w tym zakresie,
 • W przypadku współpracy z wolontariuszami podczas realizacji zadania oferent zobowiązany jest do:
  • stosowania standardów współpracy z wolontariuszami, o których mowa
   w projekcie „Ochotnicy warszawscy” (dostępnym na stronie www.ochotnicy.waw.pl) oraz wykazania w ofercie jak będą stosowane;
  • udziału osoby zajmującej się współpracą z wolontariuszami w spotkaniu informacyjnym nt. projektu „Ochotnicy warszawscy” i standardów pracy
   z wolontariuszami (spotkanie zostanie zorganizowane przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy);
  • umieszczenia oferty/informacji o rekrutacji wolontariuszy na portalu „Ochotnicy warszawscy” (w przypadku prowadzenia rekrutacji podczas realizacji zadania).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama