Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs ofert: „Mecenat Małopolski bis”

Reklama
Nabór od 24.01.2020 do 17.02.2020 16:00
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Łączny budżet 200 tys. PLN
Do 60% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury na lata 2020-2021 pn. „Mecenat Małopolski bis”

Opis konkursu:

W ramach konkursu przewiduje się wspieranie zadań publicznych, mających charakter wieloletnich, cyklicznych (realizowanych co najmniej od 3 lat lub 3 edycji) przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki, których głównym celem jest:

1) wzbogacanie oferty kulturalnej Małopolski poprzez realizację działań kulturalnych, animacyjnych, artystycznych oraz chroniących dziedzictwo kulturalne Małopolski, takich jak np. koncerty, spektakle teatralne, wystawy, przeglądy, konkursy, festiwale, wydarzenia muzyczne, teatralne, plastyczne, filmowe, fotograficzne, video art oraz inne wydarzenia kulturalne realizowane na terenie województwa małopolskiego;

2) rozwijanie kompetencji kulturowych mieszkańców Małopolski poprzez edukację kulturalną i animację kultury;

3) zachęcanie do aktywnego i twórczego udziału w kulturze i tworzenia treści kulturowych;

4) budowanie partnerstw w działaniach artystycznych i twórczych, w tym partnerstw publiczno-społecznych i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw;

5) wzmacnianie pozycji twórców i aktywności twórczej poprzez realizację projektów artystycznych i kulturalnych o wybitnych walorach rozwojowych i promocyjnych, w tym poza regionem;

6) kreowanie i promocja Małopolski jako ważnego ośrodka życia kulturalnego;

7) przybliżanie i popularyzowanie wybitnych dzieł muzyki, teatru, tańca, kinematografii oraz sztuk wizualnych;

8) zachowanie i ochrona materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego;

9) realizacja wartościowych projektów z zakresu świadomości kultury, sztuki oraz postaw otwartych i kreatywnych;

10) wzmacnianie znaczenia kultury w rozwoju społecznym oraz gospodarczym regionu.

Zlecenie w/w zadań odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Oczekiwane obligatoryjne rezultaty konieczne do osiągnięcia przy realizacji zadań:

1) zorganizowanie imprezy/wydarzenia kulturalnego w ilości podanej zgodnie ze złożoną ofertą, z uwzględnieniem aktualizacji;

2) rozwój kompetencji kulturowych mieszkańców Małopolski.

Rekomendowany sposób monitorowania rezultatów/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika: wykaz imprez/wydarzeń kulturalnych z określeniem daty i miejsca ich odbycia się, wykaz ilości osób biorących udział w poszczególnych imprezach/wydarzeniach kulturalnych, dokumentacja zdjęciowa.

Oferent, w złożonej ofercie musi uwzględnić obligatoryjne rezultaty wskazane przez Zleceniodawcę w niniejszym Ogłoszeniu konkursu oraz może wskazać dodatkowe informacje dotyczące rezultatów zadania publicznego, o których mowa w części III, pkt. 6 oferty.

Oferent może dodatkowo wykazać autorskie rezultaty, specyficzne dla zadania, wraz z podaniem informacji o planowanym poziomie ich osiągnięcia i sposobie monitorowania rezultatów/źródle informacji o osiągnięciu wskaźnika (czyli w jaki sposób zostanie potwierdzone osiągnięcie wskaźnika). Rezultaty wskazane w złożonej ofercie powinny jak najtrafniej oddawać zakres rzeczowy i cele realizacji zadania i zostać przedstawione w sposób wymierny.

Oferent zobowiązany jest do wykazania się innymi środkami finansowymi, lub innymi środkami finansowymi i wkładem osobowym w wysokości co najmniej 40 % wszystkich kosztów realizacji zadania.

Do konkursu mogą być składane oferty zadań realizowanych w okresie dwuletnim, których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 01.01.2020 r., a kończyć nie później niż 31.12.2021 r.

Koszt całkowity realizacji zadania w okresie dwuletnim nie może być mniejszy niż 150 000 zł.

Ze środków dotacji pokrywane mogą być koszty poniesione najwcześniej po podpisaniu umowy.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego.

Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie realizacji zadania.

Miejsce składania dokumentów:

Poczta:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

Osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Dziennik Podawczy, budynek B, parter
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Opis lokalizacji

z dopiskiem na kopercie:

„Mecenat Małopolski bis”

Termin składania ofert:

2020-02-17

O terminowym złożeniu oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu (wersji elektronicznej i papierowej), w przypadku wersji papierowej potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu (a nie datą stempla nadania pocztowego).

Reklama