Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze turystyki i rekreacji w 2020 r

Reklama
Nabór od 11.02.2020 do 04.03.2020 15:30
Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych
Łączny budżet 30 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 30 tys. PLN
Urząd Miejski w Łomży, Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze turystyki i rekreacji w 2020 r..

RODZAJE ZADAŃ

 1. organizacja młodzieżowych rajdów, spływów, zlotów krajoznawczych po Ziemi Łomżyńskiej,
 2. wyznaczanie i oznakowanie szlaków dziedzictwa kulturowego w Łomży,
 3. opracowywanie i wydawanie niekomercyjnych wydawnictw promujących walory turystyczne Łomży, m.in. questów,
 4. kreowanie i rozwój produktów turystycznych oraz organizacja imprez turystycznych na terenie Łomży, m.in. organizacja gier miejskich.

 

Maksymalna wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację wszystkich wyżej wymienionych zadań wynosi 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)

 

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

 1. Przyznawanie dotacji następuje na zasadzie wspierania wykonywania zadania publicznego, o którym mówi art. 4 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688).
 2. Wnioskowana maksymalna kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania nie może przekraczać 85 % kosztów finansowych realizacji całości zadania.
 3. Dopuszcza się pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego pod warunkiem, że podmiot realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której zysk przeznacza wyłącznie na działalność statutową.
 4. Dotacja na realizację zadania publicznego może być wykorzystana w szczególności na: 
  1. wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów o dzieło i umów zlecenia oraz honoraria,
  2. wynajem obiektów i sal niezbędnych do przeprowadzenia zadania oraz koszty korzystania z obiektu (energia, woda itp.),
  3. koszty obsługi technicznej,
  4. koszty wydawnicze,
  5. nagrody rzeczowe i finansowe oraz materiały,
  6. zakup usług obcych m.in. przejazdy, zakwaterowanie, transport.
 5. W kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania należy uwzględnić koszty, które będą miały potwierdzenie w dokumentach księgowych oferenta (umowy, faktury, rachunki) oraz wycenę pracy wolontariuszy potwierdzoną zawartymi umowami/porozumieniami lub oświadczeniami złożonymi przez te osoby.
 6. Stawki godzinowe do wyceny wkładu osobowego są określone w następujący sposób:
  1. w przypadku prac administracyjnych i pomocniczych: maksymalnie 30 zł/godz.,
  2. w przypadku prac ekspertów i specjalistów: maksymalnie 100 zł/godz.,
  3. w przypadku prac ekspertów, specjalistów, w tym zagranicznych, których stawki godzinowe przekraczają maksymalnie 100 zł/godz. oferent musi uzasadnić wysokość wyższej stawki.
 7. Dofinansowanie z dotacji kosztów obsługi zadania publicznego, w tym kosztów administracyjnych obejmujących: usługi księgowe, prawnicze, koordynację projektu, zakup materiałów biurowych dotyczących zadania, nie może przekroczyć 15 % kosztów całkowitych jego realizacji.
 8. Dotacja na realizację zadania publicznego nie może być wykorzystana na:
  1. koszty stałe podmiotów, w tym: wynagrodzenia osobowe, ubezpieczenia, utrzymanie i  wyposażenie biura, czynsz za wynajem lokalu, podatki, cła, opłaty skarbowe,
  2. zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji, oraz po dacie zakończenia zadania,
  3. opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów,
  4. nabycie lub dzierżawę gruntów,
  5. prace budowlane w tym budowę nowych obiektów budowlanych,
  6. zakup obiektów budowlanych,
  7. zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych,
  8. działalność gospodarczą i polityczną.
 9. Oferent zobowiązany jest do podania w dziale III, pkt. 5 oferty dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego (tj. zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu osiągnięcia rezultatów – wartości docelowej, sposobu monitorowania rezultatów/źródeł informacji o osiągnięciu wskaźnika).  
 10.  Zadanie zostanie uznane za zrealizowane, jeżeli oferent osiągnie co najmniej 80% założonych w ofercie rezultatów.
 11.  W trakcie realizacji zadania publicznego mogą być dokonywane przesunięcia w zakresie poszczególnych pozycji kosztów w ramach działania –  w wysokości nie większej niż 20%.

 

PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA OFERT

 1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688).
 2. Podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie prowadzenia działalności pożytku publicznego.
 3. Jeden podmiot może złożyć w konkursie więcej niż jedną ofertę na realizację zadania.                                    
 4. Dwa podmioty, lub więcej, mogą złożyć wspólną ofertę. Oferta wspólna powinna wskazywać, jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne podmioty i jaki będzie sposób reprezentacji podmiotów wobec organu administracji publicznej.

 

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

 1. Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od dnia podpisania umowy do 20 grudnia 2020 r.
 2. Zadanie, w zależności od jego charakteru, powinno w szczególności spełniać następujące warunki:
 1. być przygotowane dla szerokiego grona odbiorców,
 2. być nakierowane na podniesienie poziomu wiedzy, świadomości, umiejętności, uczestników po zakończeniu realizacji zadania,
 3. powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz w umowie.
 1. W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z umową, środki finansowe podlegają niezwłocznemu zwrotowi.
 2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
 1. dostarczenia, na wezwanie Wydziału Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łomży, oryginałów dokumentów (faktur, rachunków), celem kontroli prawidłowości wydatkowania dofinansowania oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej; kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym,
 2. sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie wg wzoru określonego w załączniku do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

SKŁADANIE OFERT:

 1. Ofertę należy złożyć poprzez generator wniosków Witkac.pl.
 2. Formularz oferty jest zgodny z wzorem określonym w załączniku do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
 3. Termin złożenia ofert w systemie Witkac.pl: do dnia 4.03.2020 r., godz. 15:30.
 4. Po wypełnieniu elektronicznego formularza oferty należy wydrukować potwierdzenie złożenia oferty, podpisać czytelnie lub z pieczęcią imienną przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych (zgodnie z dokumentem KRS/ewidencją) i przekazać niezwłocznie (ale nie później niż do 9.03.2020r. do godz. 15.30) w formie papierowej osobiście do Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14 (Punkt Obsługi Mieszkańców, parter) lub drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża (decyduje data stempla pocztowego) w kopercie z napisem „Konkurs – turystyka i rekreacja 2020”.

 

TRYB I TERMIN DOKONYWANIA WYBORU OFERT

 1. Złożone oferty podlegają ocenie formalnej przez pracownika Wydziału Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łomży, zgodnie z kryteriami zawartymi  w karcie oceny formalnej stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Do oceny merytorycznej złożonych ofert Prezydent Miasta Łomża powoła komisję konkursową.
 3. W  skład komisji konkursowej wejdzie trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta Łomża oraz minimum trzy osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,  z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie.
 4. Komisja dokonuje oceny merytorycznej według kryteriów wskazanych w art. 15 ust.1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zawartych w karcie oceny merytorycznej stanowiącej Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 5. Komisja konkursowa sporządza protokół wraz z listą rekomendacyjną złożonych ofert i proponowaną kwotą dotacji, którą przedstawia Prezydentowi Łomży.

 

WYBÓR OFERT

 1. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Prezydent Miasta Łomża w formie Zarządzenia.
 2. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent otrzymuje informację o konieczności aktualizacji oferty w zakresie wskazanym przez organizatora konkursu.
 3. Zaktualizowaną ofertę należy złożyć do organizatora konkursu poprzez serwis Witkac.pl oraz wydrukować, podpisać i dostarczyć potwierdzenie złożenia poprawionej oferty do Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14 (Punkt Obsługi Mieszkańców, parter) lub przesłać na adres Urząd Miejski w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża (decyduje data stempla pocztowego).
 4. Termin złożenia zaktualizowanej oferty i potwierdzenia złożenia aktualizacji: w ciągu 14 dni od dnia uzyskania informacji o konieczności zaktualizowania oferty w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Łomży. Niezłożenie aktualizacji w terminie oznacza rezygnację z dotacji.  
 5. Oferent może zrezygnować z dotacji, oświadczając o tym pisemnie w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia o wysokości przyznanej dotacji; w szczególnie uzasadnionych przypadkach oświadczenie to można złożyć po terminie wymienionym wyżej. Oświadczenie powinno być skierowane do Prezydenta Miasta Łomża i zawierać: nazwę zadania, pieczęć oferenta oraz podpisy osób uprawnionych do składania oświadczenia woli  w imieniu oferenta.
 6. Podmioty, których oferty zostały wybrane, celem zawarcia umowy o realizację zadania publicznego przedkładają następujące informacje:
 1. dane osób uprawnionych do podpisania umowy, tj. imię i nazwisko osoby/osób, nr PESEL,
 2. dane osoby odpowiedzialnej ze strony oferenta za koordynację realizacji umowy, tj. imię i nazwisko osoby oraz numer telefonu kontaktowego,
 3. w przypadku oferty wspólnej – umowę zawartą między partnerami określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego,
 4. nr rachunku bankowego.

 

OGŁOSZENIE KONKURSU ZAMIESZCZA SIĘ:

 

 • w Biuletynie Informacji Publicznej
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomży
 • na oficjalnej stronie internetowej miasta: www.lomza.pl
 • w serwisie Witkac.pl

 

WYNIKI KONKURSU OPUBLIKOWANE ZOSTANĄ:

 

 • w Biuletynie Informacji Publicznej
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomży
 • na oficjalnej stronie internetowej miasta: www.lomza.pl
 • w serwisie Witkac.pl

 

 

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU W POPRZEDNIM ROKU:

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w 2019 r. – 30.0000 zł

Rodzaje zadań:

 

 1. organizacja w szczególności młodzieżowych rajdów, spływów, zlotów krajoznawczych po Ziemi Łomżyńskiej,
 2. wyznaczanie i oznakowanie szlaków dziedzictwa kulturowego w Łomży,
 3. opracowywanie i wydawanie niekomercyjnych wydawnictw promujących walory turystyczne Łomży, m.in. questów,
 4. kreowanie i rozwój produktów turystycznych oraz organizacja imprez turystycznych na terenie Łomży, m.in. organizacja gier miejskich.

 

 

 

Na stronie internetowej www.lomza.pl w zakładce Organizacje pozarządowe opublikowane zostały „ZASADY PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI  Z BUDŻETU MIASTA ŁOMŻY – PORADNIK DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH”.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama