Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Realizacja w roku 2020 zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej

Reklama
Nabór od 22.01.2020 do 14.02.2020 16:00
Starostwo Powiatowe w Wołominie
Łączny budżet 160 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Rodziny, Dorośli, Dzieci
Zarząd Powiatu Wołomińskiego ogłosił dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej.

Zakres: KULTURA FIZYCZNA

Rodzaj zadania:

1.      Wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego z rodziną

Organizacja zajęć środowiskowych oraz konkursów i turniejów dla amatorów, o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym, w różnych dyscyplinach sportu – w celu popularyzacji aktywnego spędzania czasu wolnego wśród całych rodzin:

1)      zadanie o charakterze ogólnodostępnym;

2)      zadanie nie obejmuje kosztów związanych z przygotowaniem do turniejów, zawodów i imprez sportowych (np. treningi, zgrupowania);

3)      wymagane jest zapewnienie właściwego zaplecza i sprzętu, stosownie do wybranej dyscypliny sportu;

4)      wymagane jest ubezpieczenie uczestników konkursów, turniejów i zawodów, w przypadku posiadania ubezpieczenia – należy umieścić informację w części VI. oferty realizacji zadania publicznego „Inne informacje” w punkcie „Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty…”.

Termin realizacji zadania: 1 kwietnia 2020 r. – 30 września 2020 r.         

Rodzaj zadania:

2.      Wspieranie uczestnictwa dzieci, młodzieży i dorosłych w zawodach o charakterze ponadpowiatowym

Dofinansowanie kosztów związanych z wyjazdem na zawody, imprezy sportowe o charakterze ponadpowiatowym rozgrywane na terenie kraju.

1)      zadanie o zasięgu ponadpowiatowym kierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych  wyłącznie mieszkańców powiatu wołomińskiego (także członków klubów sportowych);

2)      dofinansowanie obejmuje maksymalnie do 3 wyjazdów na zawody, imprezy sportowe;

3)      zadanie nie obejmuje kosztów związanych z przygotowaniem do udziału w zawodach 
i imprezach sportowych (np.: treningi, zgrupowania) oraz kosztów związanych z zakupem sprzętu sportowego;

4)      wymagane jest zapewnienie właściwego zaplecza i sprzętu, stosownie do wybranej dyscypliny sportu;

5)      wymagane jest ubezpieczenie uczestników konkursów, turniejów i zawodów, w przypadku posiadania ubezpieczenia – należy umieścić informację w części VI. oferty realizacji zadania publicznego „Inne informacje” w punkcie „Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty…”.

Termin realizacji zadania: 1 kwietnia 2020 r. – 30 listopada 2020 r.         

Rodzaj zadania:

3.      Organizacja zawodów sportowych, np.: biegów dla dorosłych, dzieci i młodzieży związanych z rocznicami takimi jak np.: odzyskanie przez Polskę Niepodległości, 100 rocznica Bitwy Warszawskiej 1920

Promowanie sportowej rywalizacji oraz promocja postaw patriotycznych poprzez zorganizowanie zawodów sportowych:

1)      zadanie o zasięgu co najmniej powiatowym, realizowane na terenie powiatu wołomińskiego;

2)      zadanie o charakterze ogólnodostępnym, organizowane w czasie wolnym od obowiązkowych zajęć szkolnych;

3)      wymagane jest zapewnienie właściwego zaplecza i sprzętu, stosownie do wybranej dyscypliny sportu;

4)      wymagane jest ubezpieczenie uczestników zawodów sportowych, w przypadku posiadania ubezpieczenia – należy umieścić informację w części VI. oferty realizacji zadania publicznego „Inne informacje” w punkcie „Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty…”.

Termin realizacji zadania: 1 kwietnia 2020 r. – 30 listopada 2020 r.         

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:

klasyfikacja budżetowa:

dział 926 Kultura fizyczna rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Środki przeznaczone na realizację zadań 1 – 3 w roku 2020 (określone w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2020): 160.000,00 zł.  

Uwaga:

Zlecanie realizacji zadań publicznych w zakresie Kultura fizyczna nie polega na dofinansowaniu bieżącej działalności klubów sportowych.

Zadania powinny charakteryzować się wysokim poziomem merytorycznym i być realizowane przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu w realizacji podobnych zadań, z zapewnieniem właściwych warunków lokalowo-materiałowych.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać na druku zgodnym ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań w terminie do dnia 14 lutego 2020 r. (piątek) do godziny 16.00,w zamkniętej kopercie – z zastrzeżeniem punktu 2 – w jednym z niżej wskazanych sposobów:

1) osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3,
w godzinach: poniedziałek 10:00 – 18:00, wtorek – piątek 08:00 – 16:00;

2) drogą elektroniczną – opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

a) za pośrednictwem e-PUAP lub

b) na adres e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl;

3) za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres:

Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Kancelarii Starostwa.

Reklama