Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Realizacja w roku 2020 zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej

Reklama
Nabór od 22.01.2020 do 14.02.2020 16:00
Starostwo Powiatowe w Wołominie
Łączny budżet 160 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Rodzina, Dorośli, Dzieci
Zarząd Powiatu Wołomińskiego ogłosił dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej.

Zakres: KULTURA FIZYCZNA

Rodzaj zadania:

1. Wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego z rodziną

Organizacja zajęć środowiskowych oraz konkursów i turniejów dla amatorów, o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym, w różnych dyscyplinach sportu – w celu popularyzacji aktywnego spędzania czasu wolnego wśród całych rodzin:

1) zadanie o charakterze ogólnodostępnym;

2) zadanie nie obejmuje kosztów związanych z przygotowaniem do turniejów, zawodów i imprez sportowych (np. treningi, zgrupowania);

3) wymagane jest zapewnienie właściwego zaplecza i sprzętu, stosownie do wybranej dyscypliny sportu;

4) wymagane jest ubezpieczenie uczestników konkursów, turniejów i zawodów, w przypadku posiadania ubezpieczenia – należy umieścić informację w części VI. oferty realizacji zadania publicznego „Inne informacje” w punkcie „Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty…”.

Termin realizacji zadania: 1 kwietnia 2020 r. – 30 września 2020 r.

Rodzaj zadania:

2. Wspieranie uczestnictwa dzieci, młodzieży i dorosłych w zawodach o charakterze ponadpowiatowym

Dofinansowanie kosztów związanych z wyjazdem na zawody, imprezy sportowe o charakterze ponadpowiatowym rozgrywane na terenie kraju.

1) zadanie o zasięgu ponadpowiatowym kierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych ** wyłącznie mieszkańców powiatu wołomińskiego (także członków klubów sportowych);

2) dofinansowanie obejmuje maksymalnie do 3 wyjazdów na zawody, imprezy sportowe;

3) zadanie nie obejmuje kosztów związanych z przygotowaniem do udziału w zawodach
i imprezach sportowych (np.: treningi, zgrupowania) oraz kosztów związanych z zakupem sprzętu sportowego;

4) wymagane jest zapewnienie właściwego zaplecza i sprzętu, stosownie do wybranej dyscypliny sportu;

5) wymagane jest ubezpieczenie uczestników konkursów, turniejów i zawodów, w przypadku posiadania ubezpieczenia – należy umieścić informację w części VI. oferty realizacji zadania publicznego „Inne informacje” w punkcie „Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty…”.

Termin realizacji zadania: 1 kwietnia 2020 r. – 30 listopada 2020 r.

Rodzaj zadania:

3. Organizacja zawodów sportowych, np.: biegów dla dorosłych, dzieci i młodzieży związanych z rocznicami takimi jak np.: odzyskanie przez Polskę Niepodległości, 100 rocznica Bitwy Warszawskiej 1920

Promowanie sportowej rywalizacji oraz promocja postaw patriotycznych poprzez zorganizowanie zawodów sportowych:

1) zadanie o zasięgu co najmniej powiatowym, realizowane na terenie powiatu wołomińskiego;

2) zadanie o charakterze ogólnodostępnym, organizowane w czasie wolnym od obowiązkowych zajęć szkolnych;

3) wymagane jest zapewnienie właściwego zaplecza i sprzętu, stosownie do wybranej dyscypliny sportu;

4) wymagane jest ubezpieczenie uczestników zawodów sportowych, w przypadku posiadania ubezpieczenia – należy umieścić informację w części VI. oferty realizacji zadania publicznego „Inne informacje” w punkcie „Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty…”.

Termin realizacji zadania: 1 kwietnia 2020 r. – 30 listopada 2020 r.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:

klasyfikacja budżetowa:

dział 926 Kultura fizyczna rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Środki przeznaczone na realizację zadań 1 – 3 w roku 2020 (określone w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2020): 160.000,00 zł.

Uwaga:

Zlecanie realizacji zadań publicznych w zakresie Kultura fizyczna nie polega na dofinansowaniu bieżącej działalności klubów sportowych.

Zadania powinny charakteryzować się wysokim poziomem merytorycznym i być realizowane przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu w realizacji podobnych zadań, z zapewnieniem właściwych warunków lokalowo-materiałowych.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać na druku zgodnym ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań w terminie do dnia 14 lutego 2020 r. (piątek) do godziny 16.00,w zamkniętej kopercie – z zastrzeżeniem punktu 2 – w jednym z niżej wskazanych sposobów:

1) osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3,
w godzinach: poniedziałek 10:00 – 18:00, wtorek – piątek 08:00 – 16:00;

2) drogą elektroniczną – opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

a) za pośrednictwem e-PUAP lub

b) na adres e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl;

3) za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres:

Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Kancelarii Starostwa.

Reklama