Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Realizacja w roku 2020 zadań publicznych w zakresie edukacji, oświaty i wychowania

Reklama
Nabór od 22.01.2020 do 14.02.2020 16:00
Starostwo Powiatowe w Wołominie
Łączny budżet 80 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Zarząd Powiatu Wołomińskiego ogłosił dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych w zakresie edukacji, oświaty i wychowania.

Zakres: OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rodzaj zadania:

1.      Wspieranie inicjatyw edukacyjnych

Celem zadania jest wspieranie programów dotyczących przygotowania młodzieży do  dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, przedsiębiorczości i promocji szkolnictwa zawodowego. 

Metody realizacji zadania: semestralny cykl szkoleń i spotkań warsztatowych dla uczniów klas II liceum ogólnokształcącego i klas III technikum po gimnazjum, szkół prowadzonych przez Powiat Wołomiński, wraz z materiałami dydaktycznymi i raportami analiz rynku rozwoju szkolnictwa zawodowego.

Termin realizacji zadania: 15 marca 2020 r. – 30 grudnia 2020 r.             

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

klasyfikacja budżetowa:

dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność

Środki przeznaczone na realizację zadania 1 w roku 2020 (określone w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2020): 30.000,00 zł.  

Zakres: EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rodzaj zadania:

2.      Aktywna i innowacyjna przestrzeń edukacyjna

Organizacja inicjatyw edukacyjnych, np.: warsztatów, konferencji, sympozjów, seminariów, szkoleń w obszarze aktywna i innowacyjna przestrzeń edukacyjna; aktywizacji młodzieży poprzez organizowanie zajęć, szkoleń i wydarzeń umożliwiających rozwój zainteresowań, wiedzy i kompetencji, w szczególności kompetencji cyfrowych.

Zadanie kierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wołomiński.

Termin realizacji zadania: 1 sierpnia 2020 r. – 30 listopada 2020 r.          

Rodzaj zadania:

3.      Efektywnie wykorzystuj swój potencjał

Wspieranie uczniów powiatowych szkół ponadpodstawowych poprzez realizację różnych form edukacyjnych, mających wpływ na poprawę wyników w nauce oraz wykształcenie postawy radzenia sobie na wielu życiowych płaszczyznach, odkrywaniu i rozwijaniu przez młodzież talentów oraz kompetencji.

Celem zadania jest rozwijanie kluczowych kompetencji, kształtowanie postaw i zachowań  poprzez wzorce osobowościowe, treningi asertywności, warsztaty radzenia sobie ze stresem, umiejętności właściwego rozpoznawania pasji.

Zadanie, kierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wołomiński. Realizacja zajęć cykliczna (co najmniej dwa razy w miesiącu), w czasie wolnym od obowiązkowych zajęć szkolnych.

Termin realizacji zadania: 1 kwietnia 2020 r. – 15 grudnia 2020 r.           

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań: 

klasyfikacja budżetowa:

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85495 Pozostała działalność

Środki przeznaczone na realizację zadań 2 – 3 w roku 2020 (określone w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2020): 50.000,00 zł.  

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać na druku zgodnym ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań w terminie do dnia 14 lutego 2020 r. (piątek) do godziny 16.00,w zamkniętej kopercie – z zastrzeżeniem punktu 2 – w jednym z niżej wskazanych sposobów:

1) osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3,
w godzinach: poniedziałek 10:00 – 18:00, wtorek – piątek 08:00 – 16:00;

2) drogą elektroniczną – opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

a) za pośrednictwem e-PUAP lub

b) na adres e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl;

3) za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres:

Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Kancelarii Starostwa.

Reklama