Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Realizacja w roku 2020 zadań publicznych w zakresie turystyki

Reklama
Nabór od 22.01.2020 do 14.02.2020 16:00
Starostwo Powiatowe w Wołominie
Kontakt do Wydziału Planowania i Rozwoju Starostwa 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, pokój nr 205 (I piętro / wejście A), tel.: 22 346-11-23.
Łączny budżet 25 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Powiatu Wołomińskiego ogłosił dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych w zakresie turystyki.

Rodzaj zadania:

1. Zorganizowanie rajdów turystycznych Powiatowy rajd rowerowy z naturą i kulturą

Rowerowy rajd (rajdy) turystyczny wykorzystujący infrastrukturę turystyczną oraz atrakcje turystyczne, przyrodnicze i kulturowe położone w powiecie wołomińskim.

Preferowany obszar – tereny objęte wyznaczonymi przez Powiat Wołomiński trasami turystycznymi (bliższych informacji na temat przebiegu szlaków oraz o punktach informacji udzielą pracownicy Wydziału Planowania i Rozwoju Starostwa).

Elementy niezbędne do umieszczenia w kosztorysie ofertowym:

1) zabezpieczenie trasy rajdu;

2) catering/napoje;

3) ubezpieczenie imprezy;

4) obsługa medyczna;

5) ewentualne nagrody;

6) promocja informacji o wydarzeniu w lokalnych mediach;

7) koszty koordynacji zadania.

Proponuje się stosowanie następującego miernika rezultatów:

· liczba zorganizowanych rajdów.

Termin realizacji zadania: 1 maja 2020 r. – 31 października 2020 r.

Rodzaj zadania:

2. Zorganizowanie przepraw osobowo-rowerowych na akwenach wodnych, wraz z organizacją Mobilnych Punktów Informacji Turystycznej

Promy na szlakach turystycznych Jeziora Zegrzyńskiego. Zadanie będzie polegać na przewożeniu pasażerów wraz z możliwością przewozu rowerów oraz zorganizowaniu Mobilnych Punków Informacji Turystycznej.

Ilość rejsów: w każdą sobotę, niedzielę i święta od 27 czerwca 2020 r. do 30 sierpnia 2020 r.
(z zastrzeżeniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, nie pozwalających wykonywania rejsów).

Dostępne będą dwa katamarany obsługujące jednocześnie rejsy na trasach:

1) Kuligów – Popowo – Cupel;

2) Serock – Arciechów – Zegrzynek.

Na pokładach promów powinny być dostępne materiały informacyjne dotyczące możliwości spędzenia wolnego czasu na terenie powiatu wołomińskiego, w tym informacje o szlakach rowerowych, zabytkach, ciekawych miejscach i możliwościach zarezerwowania wypoczynku w zakresie firm działających na terenie powiatu (zgodnie z informacjami znajdującymi się na stronie www.wyprawaznaturaikultura.com.pl).

Proponuje się stosowanie następującego miernika rezultatów:

· liczba turystów korzystających z przeprawy promowej.

Termin realizacji zadania: 1 maja 2020 r. – 30 września 2020 r.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

klasyfikacja budżetowa:

dział 630 Turystyka rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Środki przeznaczone na realizację zadań 1 – 2 w roku 2020 (określone w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2020): 25.000,00 zł.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać na druku zgodnym ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań w terminie do dnia 14 lutego 2020 r. (piątek) do godziny 16.00,w zamkniętej kopercie – z zastrzeżeniem punktu 2 – w jednym z niżej wskazanych sposobów:

1) osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3,
w godzinach: poniedziałek 10:00 – 18:00, wtorek – piątek 08:00 – 16:00;

2) drogą elektroniczną – opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

a) za pośrednictwem e-PUAP lub

b) na adres e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl;

3) za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres:

Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Kancelarii Starostwa.

Reklama