Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Działania profilaktyczne, edukacyjne i specjalistyczne jako alternatywa wobec przemocy i uzależnienia od alkoholu, na rzecz...

Reklama
Działania profilaktyczne, edukacyjne i specjalistyczne jako alternatywa wobec przemocy i uzależnienia od alkoholu, na rzecz dzieci, młodzieży oraz ich rodzin, w szczególności zamieszkujących na terenach koncentracji problemów społecznych w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia
Nabór od 24.01.2020 do 17.02.2020 16:00
Dzielnica Ochota
Łączny budżet 584 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Ochota ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Działania profilaktyczne, edukacyjne i specjalistyczne jako alternatywa wobec przemocy i uzależnienia od alkoholu, na rzecz dzieci, młodzieży oraz ich rodzin, w szczególności zamieszkujących na terenach koncentracji problemów społecznych w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia.

                                                                                                                                                                                                                                            

  1. Nazwa zadania konkursowego:

  „Działania profilaktyczne, edukacyjne i specjalistyczne jako alternatywa wobec przemocy i uzależnienia od alkoholu, na rzecz dzieci, młodzieży oraz ich rodzin, w szczególności zamieszkujących na terenach koncentracji problemów społecznych  w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia”.

  2.Forma realizacji zadania: powierzenie lub wsparcie

  3.Cel zadania:

  Wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat                          i zwiększanie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych ich rodzin

       Cele szczegółowe:

  1. podniesienie wyników w nauce dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat, zagrożonej wykluczeniem społecznym,
  2. podniesienie frekwencji szkolnej dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat, zagrożonej wykluczeniem społecznym,
  3. zwiększenie kompetencji społecznych dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat,
  4. zwiększenie kompetencji społecznych i opiekuńczo-wychowawczych rodziców dzieci
   i młodzieży w wieku 6-18 lat,
  5. rozwój współpracy instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i innych ważnych miejsc dla społeczności lokalnej w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia na danym terenie,
  6. monitorowanie postępu rozwoju dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat, zagrożonej wykluczeniem społecznym.

   

  4.Opis zadania:

  Tło:

  Głównym założeniem konkursu jest wspieranie projektów, które połączą i wykorzystają różne typy działań, kierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat oraz ich rodzin, takie jak działania edukacyjne (przede wszystkim zajęcia pozaszkolne), profilaktyczne, opiekuńczo-wychowawcze, korekcyjne, specjalistyczne, socjalne, socjoterapeutyczne, terapeutyczne i inne.

  Połączenie różnych rodzajów działań dotychczas realizowanych na rzecz ww. odbiorców, powinno być dokonane za pomocą projektów, które pozwolą zespolić działania już realizowane aby efektywnie oddziaływać na dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat oraz ich rodziny. Działania powinny przyczyniać się do polepszenia warunków rozwoju dzieci i młodzieży, wyników nauczania, podniesienia frekwencji w szkole i nabycia kompetencji społecznych.

  Działania realizowane w projekcie muszą być planowane z uwzględnieniem zasobów (instytucji), które działają na obszarze, gdzie projekt będzie realizowany. Projekt powinien zakładać dobrą współpracę między różnymi instytucjami publicznymi i niepublicznymi
  i wykorzystywać potencjał różnych podmiotów.

  Po zakończeniu projektu wszystkie organizacje realizujące zadanie muszą zapewnić jego trwałość na okres co najmniej 3 miesięcy, a sposób zapewnienia trwałości projektu należy opisać w ofercie.

  Działania projektu powinny być tak zaplanowane, by nawiązywały do koncepcji Lokalnego Systemu Wsparcia opisanego w załączniku nr 1 do Programu „Rodzina” na lata 2010 – 2020 przyjętego uchwałą nr LXXXII/2398/2010 Rady m. st. Warszawy z dnia 13 maja 2010 r. - priorytet II Cel 1, (projekt powinien wpisywać się w cel 2 Programu Rodzina
  tj.: „świadczenie zintegrowanej oferty usług w ramach lokalnego systemu wsparcia”) oraz były spójne ze Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku (Cel III.3.1).

   

  Adresaci:

  Dzieci i młodzież w wieku 6- 18 lat, w szczególności zagrożona wykluczeniem społecznym, ich rodzice i opiekunowie, zamieszkujący lub przebywający na obszarach zagrożonych (mapa dzielnicy wskazująca obszary Ochota zamieszczona jest w Załączniku nr 1 do Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2020 r.

  Co najmniej 50% odbiorców programu będą stanowić dzieci i młodzież wskazane przez szkoły podstawowe z obszarów zagrożonych wykluczeniem społecznym (zgodnie z zał. nr 3 i 4 do ogłoszenia).

  Obszary szczególnej koncentracji działań, z których powinni pochodzić adresaci zadania: Kaliska, Joteyki, Sękocińska, Andrzejowska, Siewierska, Przemyska, Dorotowska, Baśniowa, Nieborowska, Chotomowska, Częstochowska, Spiska, Poniecka, Kopińska, Lelechowska, Białobrzeska, Urbanistów, Powstańców Wielkopolskich, Radomska, J. Siemińskiego,          A. Pawińskiego, W. Okińskiego, Gorlicka, Mołdawska, W. Skorochód – Majewskiego, Szczęśliwicka, Rokosowska, Tarczyńska, Korotyńskiego, Daleka, Pruszkowska, Grójecka, Wawelska, Pasteura, Jasielska.

  Formy realizacji zadania:

  Cele powinny być osiągane przez zaplanowanie kompleksowych działań m.in.: edukacyjnych (przede wszystkim pozaszkolnych), profilaktycznych, opiekuńczo-wychowawczych, korekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych, rodzinnych, socjalnych lub innych nowatorskich działań, przy wsparciu działań z zakresu pedagogiki ulicy. Dodatkowym elementem powinny być działania o charakterze społeczno-kulturalnym i sportowym.

  Istotne jest uwzględnienie działań wspierających tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia, zgodnych z założeniami celu szczegółowego I Programu Wspierania Rodzin w m.st. Warszawie na lata 2019-2021.

  Wymagania:

  1. Objęcie działaniami dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat oraz ich rodzin
   na mikroobszarze np. wokół szkoły, określonego kwartału ulic (w ofercie należy określić obszar prowadzonych oddziaływań).
  2. Preferowane będą oferty złożone w partnerstwie (kilka organizacji działających                      na określonym obszarze) oraz wspierane przez instytucje publiczne (OPS, szkoła, poradnia pedagogiczno – psychologiczna, sąd rodzinny).
  3. Realizacja działań zostanie poprzedzona diagnozą i analizą potrzeb każdego uczestnika na początku realizacji zadania.
  4. Przy realizacji zadania konieczna jest współpraca z instytucjami publicznymi                                i niepublicznymi, działającymi na rzecz pomocy dziecku i rodzinie (placówki oświatowe: pedagog, psycholog szkolny, dyrektor szkoły, OPS: pracownik socjalny, asystent rodziny, placówki wsparcia dziennego, poradnie, pedagodzy ulicy, kurator sądowy, inni). Rekomenduje się współpracę z organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz rodzin z  terenu dzielnicy Ochota.
  5. Oferenci mają obowiązek w ofercie zawrzeć informację określającą zakres współpracy z  min. 5  Partnerami, w tym obligatoryjnie z OPS  i szkołami oraz placówkami wsparcia dziennego. Przy czym, co najmniej jedna  Placówka Wsparcia dziennego z terenu dzielnicy Ochota musi wejść w skład konsorcjum. Komisja konkursowa weźmie pod uwagę tylko takie oferty. Dostarczenie listów intencyjnych i/lub porozumień na powyższą okoliczność będzie obligatoryjnym warunkiem podpisania umowy.
  6. Przedstawienie spójnego modelu zarządzania projektem w ramach oferty wspólnej.
  7. Strukturę zarządczą konsorcjum stanowi koordynator konsorcjum oraz koordynatorzy z poszczególnych organizacji, wchodzących w skład konsorcjum. Zadaniem koordynatorów będzie praca na rzecz ścisłej współpracy całego konsorcjum ze szkołą, m.in. przedstawianie oferty projektu, współpraca przy pozyskiwaniu uczestników do projektu, kontakt z pedagogami szkolnymi, współpraca z osobą odpowiedzialną za kontakty z konsorcjum po stronie szkoły, układanie harmonogramu zajęć, zarządzenie przestrzenią udostępnioną na zajęcia oraz pozyskiwanie i wprowadzanie wskaźników edukacyjnych do Bazy Monitorującej lub pozyskiwanie danych do celów ewaluacji projektu.
  8. Realizator przedstawi szczegółowy plan rekrutacji oraz przeprowadzi gruntowną rekrutację uczestników w porozumieniu z OPS, ochockimi placówkami oświatowymi oraz pomocowymi.
  9. W ofercie należy określić obszar prowadzonych oddziaływań np. wokół szkoły, określonego kwartału ulic.
  10. W ofercie należy podać ogólną liczbę uczestników programu liczonych raz oraz liczbę uczestników poszczególnych działań/zajęć.
  11. Realizator, przed każdym kolejnym miesiącem/kwartałem realizacji działań, przedstawi szczegółowy harmonogram w Referacie Profilaktyki w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia.
  12. Realizator zapewni kadrę przygotowaną do prowadzonych zajęć. Osoby prowadzące zajęcia muszą posiadać niezbędne doświadczenie oraz kwalifikacje adekwatne do realizacji zadania, potwierdzone dyplomem ukończenia np. kierunkowych studiów wyższych, studiów podyplomowych lub kursów, szkoleń.
  13. W ofercie należy wskazać rodzaj prowadzonej dokumentacji, np.: listy obecności, konspekty zajęć/warsztatów, kalendarze, szczegółowe harmonogramy na każdy kolejny okres realizacji (miesiąc/kwartał) realizacji zadania, potwierdzenia Partnerów, np. szkół o przeprowadzeniu zajęć, pisemne zgody (opiekunów prawnych dzieci/młodzieży) na udział  dziecka w poszczególnych zajęciach.
  14. Korzystanie z jednolitego systemu gromadzenia danych i ich analizy oferowanego przez miasto (Baza Monitorująca). Brak systematycznego wprowadzania danych do Bazy Monitorującej może skutkować rozwiązaniem umowy o dofinasowanie zadania.
  15. Realizator określi efektywność działań poprzez wskazanie rezultatów w odniesieniu do poszczególnych grup odbiorców zadania.
  16. Wszystkie działania realizowane w ramach zadania muszą być zgodne                                        z obowiązującymi standardami, w zależności od ich rodzaju, np. Standardem jakości programów profilaktycznych realizowanych w szkołach i placówkach systemu oświaty oraz placówkach wsparcia dziennego, pracy środowiskowej (pedagogika podwórkowa, streetworking, pedagogika ulicy).
  17. Zajęcia zagospodarowania czasu wolnego, powinny być realizowane jako strategia uzupełniająca, wg Standardu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży jako element całorocznej pracy profilaktycznej/ socjoterapeutycznej opisanego  w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy.
  18. Realizator wykorzysta przy realizacji zadania, w pracy z dziećmi i młodzieżą ofertę kulturalną, sportową, edukacyjną m.st. Warszawy; wykorzysta lokalne zasoby (placówki wsparcia dziennego, poradnie psychologiczne, domy kultury, inne).
  19. Realizator zapewni ewaluację projektu (oferent przedstawi sposób ewaluacji w ofercie).
  20. W ofercie należy dokonać podziału na działania kluczowe (dla których będą mierzone wskaźniki obligatoryjnie) i pomocnicze.
  21. Skalkulowanie kosztów realizacji zadania adekwatnie do zakresu rzeczowego. Koszty zarządzania (koordynator konsorcjum, koordynatorzy organizacji) oraz obsługi księgowej i biurowo-kadrowej mogą stanowić maksymalnie 20% kosztów całego zadania.
  22. Na danym terenie może funkcjonować tylko jedno konsorcjum.

  UWAGI:

  1. Działania z zakresu profilaktyki wskazującej i selektywnej (jeśli zachodzi taka potrzeba).
  2. Działania zaplanowane w ofercie przez wszystkich partnerów muszą być spójne i stanowić  jedną całość.
  3. W ramach realizacji zadania nie może być finansowana:
  1. podstawowa działalność placówek wsparcia dziennego realizujących działania na rzecz dzieci i młodzieży,
  2. możliwe jest zaplanowanie wyjazdów dla dzieci i młodzieży biorących udział
   w projekcie pod warunkiem, że będą one kontynuacją całorocznej pracy socjoterapeutycznej lub profilaktycznej.
  3. zakupy środków trwałych powyżej 10 000zł.
  4. Przed dopuszczeniem do realizacji przedmiotowych zadań w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem lub opieką nad małoletnimi, Oferent zweryfikuje  osoby biorące udział przy wykonywaniu ww. czynności  pod kątem ich figurowania w  Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem). Przy wykonywaniu zadania  ww. zakresie  nie będą brały udziału osoby, które: widnieją w Rejestrze lub nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub, co do których Oferent powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne o których mowa w art. 2 ustawy  z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.
  5. Konieczna jest ścisła współpraca z rodziną dziecka objętego działaniami (np. poprzez włączenie działań asystenta rodziny zgodnie z przyjętym standardem pracy i wzorem dokumentów pracy asystenta, zamieszczonym na stronie: http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/aktualnosci/standard-asysty-rodzinnej-w-mst-warszawa.

   

   

  5. Rezultaty zadania (podane zostały przykładowe rezultaty, wskaźniki i mierniki, których pełen katalog dostosuje Oferent do przygotowanej oferty, w odniesieniu do poszczególnych celów szczegółowych i zaplanowanych działań):

                1) zwiększenie  kompetencji społecznych dzieci i młodzieży objętych intensywnymi                        i  regularnymi działaniami (wskaźnik obligatoryjny)

              wskaźniki rezultatu:

   odsetek uczniów, którzy pogłębili umiejętności oraz wiedzę na temat konstruktywnych  sposobów radzenia sobie z problemami, stresem, emocjami i potrzebami, asertywnego zachowania się, komunikacji interpersonalnej; odsetek uczniów, u którychnastąpiła poprawa samooceny, zdolności motywacyjnych; odsetek uczniów, u których nastąpiło zwiększenie aktywności w życiu społecznym; odsetek uczniów, którzy nabyli umiejętność samodzielnego planowania czasu wolnego i umiejętności organizacyjne, liczba zrealizowanych godzin/działań/aktywności, liczba odbiorców poszczególnych działań/aktywności, liczba inicjatyw podjętych przez uczestników…

  sposób mierzenia/mierniki:

  narzędzie do pomiaru kompetencji społecznych, ocena z zachowania (końcoworoczna) uczestników zadania, opinie rodziców, opiekunów, wychowawców, (ankieta, skala), deklaracje uczestników, listy obecności…

  2) podniesienie wyników w nauce dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat, objętych intensywnymi i regularnymi działaniami w ramach zadania

   

  odsetek uczniów, którzy podnieśli swoje wyniki w nauce; liczba uczniów, którzy otrzymali promocję do następnej klasy; liczba uczniów, którzy deklarują wzrost zainteresowania nauką przedmiotów szkolnych; % dzieci i młodzieży objętych wsparciem, wytypowanych przez szkoły w stosunku do liczby wszystkich wytypowanych przez szkoły uczniów; liczba zrealizowanych godzin/działań/aktywności, liczba odbiorców poszczególnych działań/aktywności…

  sposób mierzenia/mierniki:

  ocena z zachowania - końcoworoczna uczestników zadania, informacje od rodziców, nauczycieli, opiekunów, wychowawców, deklaracje uczestników, listy obecności, dokumentacja szkolna: dane z dzienników szkolnych, dane ze świadectw uczniów…

  3) podniesienie frekwencji szkolnej dzieci i młodzieży objętych intensywnymi                           i regularnymi działaniami w ramach zadania

   

  liczba godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych (końcoworoczna) uczestników zadania; liczba uczniów, którzy mieli mniej godzin nieusprawiedliwionychna zajęciachszkolnych niż w poprzednim okresie; odsetek uczniów, którzy rozpoczęli uczęszczanie na dodatkowe zajęcia organizowane przez szkołę…

  sposób mierzenia/mierniki:

  informacje od rodziców, nauczycieli, opiekunów, wychowawców, deklaracje uczestników, listy obecności, dokumentacja szkolna: dane z dzienników szkolnych, dane ze świadectw uczniów…

  4) zwiększenie kompetencji społecznych i opiekuńczo-wychowawczych rodziców dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat

  odsetek rodziców deklarujących wzrost kompetencji wychowawczych, poprawę relacji z dzieckiem; odsetek rodziców, którzy nawiązali współpracę ze szkołą, zadowolonych ze współpracy ze szkołą, odsetek uczestników, którzy nabyli wiedzę o przyczynach i mechanizmach zjawiska uzależnień, liczba osób, które uzyskają zaświadczenia ukończenia zajęć, kursów, itp.; liczba zrealizowanych działań podejmowanych z inicjatywy rodziców przy ich znaczącym udziale i aktywności; odsetek odbiorców, u których zwiększyła się aktywność społeczna; liczba rodzin objętych projektem, która korzysta ze wsparcia OPS, liczba rodzin objętych projektem, których dzieci są objęte pieczą zastępczą; liczba zrealizowanych godzin/działań/aktywności, liczba odbiorców poszczególnych działań/aktywności, liczba inicjatyw podjętych przez uczestników…

  sposób mierzenia/mierniki:

  narzędzie do pomiaru kompetencji społecznych, opinie realizatorów, wychowawców, (ankieta, wywiad, skala), deklaracje uczestników, listy obecności…

  5) podwyższenie jakości współpracy organizacji i instytucji wchodzących w skład LSW na danym obszarze

  odsetek uczestników zadowolonych ze współpracy z innymi podmiotami, instytucjami, organizacjami; liczba uczestników, którzy podnieśli swoje kompetencje; liczba podmiotów, które zwiększyły swoją aktywność w środowisku; liczba zorganizowanych spotkań, szkoleń, seminariów, liczba projektów wspólnych; liczba prezentacji osiągnięć z realizacji działań, liczba i rodzaj wspólnie podjętych działań w ramach współpracy z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i innymi ważnymi miejscami dla społeczności lokalnej, liczba interwencji podjętych na rzecz odbiorców zadania; liczba zrealizowanych godzin/działań/aktywności, liczba odbiorców poszczególnych działań/aktywności, liczba inicjatyw podjętych przez uczestników …

  sposób mierzenia/mierniki:

  listy obecności, dokumentacja realizatorów, ankiety, prezentacje…

  Uwaga:

  Wskaźniki mierzone będą obligatoryjnie dla uczniów ze szkół partnerskich, objętych działaniami kluczowymi z intensywnością wsparcia regularną bądź intensywną, Dla pozostałych uczniów pomiar wskaźników nie jest obowiązkowy. W ofercie należy określić liczbę adresatów zadania w stosunku do których będą mierzone wskaźniki oraz liczbę adresatów zadania, którzy będą odbiorcami objętymi małą intensywnością oddziaływania.

   

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama