Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oswiata i wychowanie" w 2020 r

Reklama
Nabór od 03.02.2020 do 25.02.2020 23:59
Biuro ds. Koordynacji i Wspierania Edukacji
Łączny budżet 600 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 25 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Biuro ds. Koordynacji i Wspierania Edukacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Konkurs w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oswiata i wychowanie" w 2020 r.

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2020 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie” w formie wsparcia zadania.

 

 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:

 

ZADANIE:

Wysokość środków publicznych (w zł)

 1. Organizacja różnorodnych inicjatyw edukacyjnych: warsztatów, konferencji, seminariów, szkoleń o charakterze edukacyjnym.
 2. Wspieranie inicjatyw promujących szkolnictwo zawodowe.
 3. Działania związane z rozwijaniem talentów i pasji dzieci oraz młodzieży z terenów wiejskich.
 4. Organizacja obozów, wyjazdów oraz kolonii tematycznych (z wyłączeniem obozów sportowych) dla dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego (w tym również organizacja wypoczynku połączonego z elementami edukacji).
 5. Realizacja projektów edukacyjnych z zakresu edukacji konsumenckiej kierowanych do mieszkańców województwa mazowieckiego.

600 000 zł

 

Celami realizacji zadań jest:

 1. tworzenie warunków do aktywnego zdobywania wiedzy poprzez organizację różnorodnych zajęć edukacyjnych mających na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności młodego pokolenia,
 2. wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży umożliwiające szerszy dostęp do ciekawych i nowoczesnych form edukacyjnych,
 3. zwiększenie wiedzy i umiejętności oraz świadomości młodzieży w zakresie kształcenia zawodowego,
 4. wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie dostępności do zajęć promujących rozwój społeczeństwa w środowisku wiejskim,
 5. organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację wypoczynku z uwzględnieniem zajęć edukacyjnych,
 6. pogłębianie świadomości i wiedzy mieszkańców województwa mazowieckiego w zakresie edukacji konsumenckiej,

 

Odbiorcami poszczególnych projektów mogą być w szczególności:

Dzieci, młodzież, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studenci,  seniorzy.

Katalog grup docelowych nie jest zamknięty, dobór grupy docelowej powinien być dostosowany do specyfiki danego zadania konkursowego.

 

Wskaźniki rezultatów możliwe do osiągniecia w trakcie realizacji zadania publicznego to:

- liczba osób będących odbiorcami zadania,

- liczba godzin szkoleniowych,

- liczba udzielonych świadczeń,

- liczba warsztatów, konferencji,

- liczba porad, konsultacji indywidualnych,

- liczba uczestników obozów, kolonii.

Katalog wskaźników rezultatów nie jest zamknięty i powinien być dobrany oraz oszacowany w zależności od specyfiki danego zadania konkursowego.

 

W ramach kryteriów oceny merytorycznej, związanych ze specyfikacją zadania konkursowego i wskazanych w karcie oceny merytorycznej, premiowane będą:

 • zadania, w których ujęto wiarygodną i opartą na danych diagnozę grupy docelowej, do której kierowane jest zadanie. Diagnoza powinna zostać opisana w punkcie III.3 oferty dotyczącym syntetycznego opisu zadania – od 0 do 5 pkt;
 • udział osób z niepełnosprawnościami w realizacji zadania – od 0 do 5 pkt.

 

II. Zasady przyznawania dotacji

 1. Wnioskowana kwota dotacji nie może przekraczać 90 % sumy wszystkich kosztów realizacji zadania.
 2. W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania.
 3. Koszty administracyjne związane z realizacją zadania nie mogą w ofercie przekraczać 30% sumy wszystkich kosztów realizacji zadania.
 4. Oferent biorący udział w konkursie jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
 5. Szczegółowe informacje na temat kosztów możliwych do dofinansowania w ramach dotacji dostępne są w dokumencie, o którym mowa w punkcie II.4.
 6. W pkt III.6 oferty należy obowiązkowo wypełnić tabelę „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego”.
 7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 8. W przypadku przyznania oferentowi dotacji niższej niż wnioskowana konieczna będzie aktualizacja oferty. Podczas aktualizacji oferty nie jest dopuszczalne wprowadzanie do zestawienia kosztów innych pozycji niż wskazane w złożonej ofercie.
 9. W trakcie realizacji zadania dopuszczalne będzie dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi kosztami określonymi w ofercie w zestawieniu kosztów realizacji zadania. Dopuszczalne będzie zwiększenie poszczególnego kosztu nie więcej niż o 25 % jego wysokości. Zmiany wykraczające ponad wskazany limit dokonywane mogą być wyłącznie za zgodą Zleceniodawcy po uprzednim aneksowaniu umowy.

 

III. Warunki rozliczenia realizacji zadania publicznego

 1. Rozliczenie dotacji odbywać się będzie w oparciu o weryfikację poziomu osiągnięcia zakładanych w ofercie rezultatów realizacji zadania publicznego oraz stopnia realizacji zaplanowanych w ofercie działań.
 2. Weryfikacja poziomu osiągnięcia zakładanych rezultatów i działań odbywała się będzie na podstawie danych wskazanych w sprawozdaniu z realizacji zadania.
 3. Sprawozdanie z realizacji zadania zostanie zaakceptowane, a dotacja rozliczona, jeżeli wszystkie działania w ramach zadania publicznego zostały zrealizowane, a poziom osiągnięcia każdego z zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego wyniesie nie mniej niż 80% poziomu założonego w ofercie.
 4. W przypadku, gdy:
 1. nie wszystkie działania w ramach zadania publicznego zostaną zrealizowane lub poziom osiągnięcia jednego lub więcej zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego wyniesie mniej niż 80% poziomu założonego w ofercie,
 2. wszystkie działania w ramach zadania publicznego zostaną zrealizowane, a poziom osiągnięcia jednego lub więcej zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego wyniesie mniej niż 80% poziomu założonego w ofercie,

Zleceniodawca po analizie dokumentacji przedstawionej przez Zleceniobiorcę, rozliczy dotację lub kierując się zasadą proporcjonalności ustali kwotę dotacji podlegającą zwrotowi.

 1. Ewentualny zwrot części lub całości dotacji dokonywany będzie zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.  

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Zadanie musi być realizowane na rzecz mieszkańców województwa mazowieckiego.
 2. Terminy oraz warunki realizacji zadania będą każdorazowo określone w umowie.
 3. Planowana data rozpoczęcia realizacji zadania nie może być wcześniejsza niż spodziewany termin rozstrzygnięcia konkursu określony w punkcie VI.11. Planowana data zakończenia zadania nie może być późniejsza niż 15 grudnia 2020 r.

 

V. Termin i warunki składania ofert

 1. Termin składania ofert wyznacza się od dnia 3 lutego 2020 r. do dnia: 25 lutego 2020 r.
 2. Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl. Procedura uzyskania dostępu do Generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w podrozdziale 1.4.1. w dokumencie, o którym mowa w punkcie II.4.
 3. Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.
 4. Oferent może złożyć nie więcej niż 2 oferty w konkursie, o ile każda dotyczy innego zadania będącego jego przedmiotem. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi 25 000 , w przypadku złożenia dwóch ofert łączna wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć kwoty 40 000 zł.

 

VI.  Terminy i tryb wyboru oferty

 1. W okresie między dniem 6 marca 2020 r. a dniem 13 marca 2020 r. na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl – zakładka „Konkursy ofert” oraz w systemie Witkac.pl zostaną zamieszczone wyniki oceny formalnej, ze wskazaniem wszystkich ofert złożonych w konkursie, w tym ofert niespełniających wymogów formalnych wraz z podaniem rodzaju błędu oraz informacja o możliwości, trybie i terminach składania zastrzeżeń do wyników oceny formalnej.
 2. Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość, w ciągu 7 dni następujących po dniu opublikowania wyników oceny formalnej ofert, złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnej w sytuacji, gdy uznaje, że jego oferta została przygotowana prawidłowo.
 3. Zastrzeżenie do negatywnego wyniku oceny formalnej należy złożyć w jeden z wymienionych niżej sposobów:
 1. osobiście w godzinach: 8.00 – 16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu ul. Jagiellońska 26 w Warszawie lub w innych punktach kancelaryjnych Urzędu/;
 2. osobiście w godzinach: 8.00 – 15.00 w Delegaturze Urzędu;
 3. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa ­- o zachowaniu terminu złożenia zastrzeżenia decyduje data stempla pocztowego lub data nadania (tak jak w przypadku złożenia oferty);
 4. za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie http://www.mazovia.pl/cyfrowy-urzad/elektroniczna-skrzynka-podawcza.
 1. Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.
 2. Oceny merytorycznej ofert dokona Komisja konkursowa opiniująca oferty powołana przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Komisja konkursowa opiniująca oferty będzie kierowała się kryteriami podanymi w punkcie VII.2. ogłoszenia.
 3. Oferty, które w toku oceny merytorycznej uzyskają mniej niż 60 punktów, nie mogą być rekomendowane do uzyskania dotacji.
 4. Konkurs rozstrzyga Zarząd Województwa Mazowieckiego w formie uchwały, po zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej.
 5. Komisja kończy działalność po podjęciu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwały w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji.
 6. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz w jego delegaturach, na stronie internetowej Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl, na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Konkursy ofert”. Ponadto oferenci zostaną powiadomieni pisemnie o przyznaniu dotacji.
 7. Od uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie przysługują środki odwoławcze.
 8. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 14 kwietnia 2020 r.
 9. W przypadku rezygnacji oferenta/oferentów z realizacji zadania i odstąpienia od podpisania umowy, na podstawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, możliwe jest przyznanie dotacji oferentowi/oferentom, którzy uzyskali na liście rankingowej kolejno najwyższą ocenę/najwyższe oceny.

 

VII. Kryteria wyboru ofert

 1. Oferta nie zostanie dopuszczona do oceny merytorycznej w sytuacji kiedy:
 1. oferent nie jest w świetle ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podmiotem uprawnionym do udziału w otwartym konkursie ofert;
 2. forma złożenia oferty jest niezgodna z formą określoną w ogłoszeniu konkursowym;
 3. oferta złożona została poza terminem wskazanym w ogłoszeniu o konkursie;
 4. oferta została złożona z przekroczeniem limitu liczby ofert od jednego oferenta określonego w ogłoszeniu konkursowym.

 

W trakcie oceny merytorycznej będą uwzględniane następujące kryteria:

 

 

 

Kryterium oceny

Maksymalna ocena punktowa

Przyznana ocena punktowa

Ocena możliwości realizacji zadania publicznego, w szczególności:

 1. ocena czy i w jakim stopniu działania zaproponowane w ofercie oraz planowane rezultaty przyczynią się do osiągnięcia celów realizacji zadania publicznego wskazanych w ogłoszeniu konkursowym,
 2. ocena właściwego doboru grupy docelowej i proponowanego sposobu rozwiązywania jej problemów/zaspokajania potrzeb,
 3. ocena adekwatności zaproponowanych działań i ich opisu do zakresu zadania konkursowego.

 

 

25

punktów

 

Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób uczestniczących w realizacji zadania, w szczególności:

 1. ocena potencjału organizacyjnego oferenta (oferentów) i jego dotychczasowych doświadczeń do zakresu realizacji zadania,
 2. ocena sposobu zarządzania realizacją zadania (w tym czytelność podziału obowiązków, uwzględnienie monitoringu lub ewaluacji zadania),
 3. ocena kwalifikacji i doświadczenia personelu proponowanego do realizacji zadania,
 4. ocena rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków na realizację zadań publicznych w latach poprzednich.

 

 

20

punktów

 

Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym udział wkładu własnego (środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł), w szczególności:

 1. ocena niezbędności wydatków do realizacji zadania i osiągania jego celów,
 2. ocena prawidłowości sporządzenia kosztorysu i kwalifikowalności kosztów,
 3. ocena zgodności proponowanych stawek jednostkowych ze stawkami rynkowymi,
 4. ocena racjonalności i efektywności zaplanowanych wydatków.

 

30

punktów

 

Ocena wkładu rzeczowego (np. sprzęt, lokal) i osobowego (świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków), w szczególności:

 1. ocena potencjału technicznego, w tym sprzętowego, warunków lokalowych, sposobu ich wykorzystania, w tym wsparcie oferenta w tym zakresie przez partnerów,
 2. ocena wkładu własnego osobowego (świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) i sposób jego wykorzystania.

 

15

punktów

 

Ocena innych kryteriów wynikających ze specyfiki zadania konkursowego, w szczególności:

 1. wiarygodna i oparta na danych diagnoza grupy docelowej, do której kierowane jest  zadanie, diagnoza powinna zostać opisana w punkcie III.3. oferty dotyczącym syntetycznego opisu zadania – od 0 do 5 pkt,
 2. udział osób z niepełnosprawnościami w realizacji zadania – od 0 do 5 pkt.

 

10

punktów

 

Liczba punktów ogółem

100

 

 

VIII. Informacja o zrealizowanych przez Województwo Mazowieckie w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzedzającym zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi dotacji.

 

W roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert Województwo Mazowieckie nie zlecało realizacji zadań publicznych w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”.

W roku poprzedzającym ogłoszenie otwartego konkursu ofert Województwo Mazowieckie zleciło realizację 44 zadania publicznych w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata
i wychowanie” przyznając na nie dotacje w łącznej kwocie - 530 000 zł.

 

IX. Dodatkowych informacji udzielają:

 

Pracownicy Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu,

Biuro ds. Koordynacji i Wspierania Edukacji, w godzinach 8:00 – 15:00:

Anna Lewczuk  – tel. (22) 59 79 432, Agnieszka Siekierska  – tel. (22) 59 79 442,

Paweł Dopadko – tel. (22) 59 79 421.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama