Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Prowadzenie klubu samopomocy dla osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego na terenie m.st. Warszawy

Reklama
Nabór od 24.01.2020 do 14.02.2020 16:00
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Łączny budżet 1,414 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie klubu samopomocy dla osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego na terenie m.st. Warszawy..

Zadanie publiczne realizowane na rzecz osób z niepełnosprawnościami w zakresie współpracy Miasta w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi, wpisuje się w „Społeczną Strategię Warszawy” Cel 1. Zintegrowana polityka społeczna oraz „Warszawski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010-2020”, Priorytet IV. Zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym w społeczności lokalnej, Cel 2 Rozwijanie różnorodnych form dziennych ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych, Działanie 1. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym usług w lokalnie działających ośrodkach wsparcia.

Celem realizacji zadania jest zapewnienie osobom z zaburzeniami zdrowia psychicznego usług wspierająco- aktywizujących  w środowisku lokalnym.

 

Formy realizacji zadania:

Prowadzenie klubu samopomocy, świadczącego usługi w ramach zespołowych treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. Realizacja programu praktycznych umiejętności społecznych dla osób mających trudności z pełnieniem określonych ról społecznych oraz inicjowanie powstawania grup wsparcia i/lub grup samopomocowych.

Zadanie powinno być realizowane od poniedziałku do piątku w wymiarze nie mniejszym niż 7 godzin dziennie. Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze.

 

Oczekiwane wskaźniki realizacji celu, które muszą zostać oszacowane w ofercie:

a)liczba osób aktywnie korzystających ze wsparcia oferowanego przez klub (minimum 70 osób), wraz z podaniem informacji dot. m.in. wieku, rodzaju niepełnosprawności, określenia płynności liczby uczestników klubu w skali roku; 

b)rodzaje prowadzonych zajęć;

c)liczba godzin w ramach konkretnych zajęć;

d)liczba osób aktywnie korzystających ze wsparcia oferowanego przez klub z podziałem na rodzaje zajęć;

liczba kadry (specjalistycznej i administracyjnej) zatrudnionej w klubie oraz liczba zaangażowanych wolontariuszy.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama