Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2020 roku

Reklama
Nabór od 27.01.2020 do 17.02.2020 23:59
Biuro Sportu
Łączny budżet 4,993 mln PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Biuro Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2020 roku.

Uwaga ! - w celu dokonania prawidłowego wyodrębnienia rodzajów realizowanych zadań prosimy o zastosowanie nastepującego sposobu określania nazw poszczególnych zadań w składanej ofercie:

1. w części I oferty w rubryce nr 2 (Rodzaj zadania publicznego) - prosimy wskazać nazwę zadania z obszaru konkursowego na które jest składana oferta. Powinna to być nazwa jednego zadania z pośród tych, które zostały poniżej wyszczególnione,

2. w cześci III oferty w rubryce nr 1 (Tytuł zadania publicznego) - prosimy wskazać nazwę własną zadania oferenta, które oferent chce realizować na podstawie swojej oferty.

 

Składane oferty powinny dotyczyć następujących zadań:

Zadanie nr 1
Przygotawanie i udział reprezentacji województwa mazowieckiego wytypowanej przez okręgowe związki sportowe w systemie zawodów wojewódzkich i ogólnopolskich sportu dzieci i młodzieży.

Zadanie nr 2
Upowszechnianie w województwie mazowieckim sportu w środowisku szkolnym - międzyszkolna rywalizacja sportowa w ramach "Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej".

Zadanie nr 3
Upowszechnianie w województwie mazowieckim sportu w środowisku wiejskim - organizacja zawodów, szkolenie i udział wytypowanej reprezentacji środowiska wiejskiego w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich.

Zadanie nr 4
Upowszechnianie w województwie mazowieckim sportu w środowisku osób niepełnosprawnych - organizacja zawodów sportowych i imprez rekreacyjno-sportowych o zasięgu ponadpowiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Zadanie nr 5
Organizacja na Mazowszu imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponadpowiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim
i międzynarodowym, promujących w województwie kulturę fizyczną i osiągnięcia sportowe regionu.

 
Uwaga !

1 - w przypadku organizacji imprez mistrzowskich na poziomie krajowym wymagane jest upoważnienie właściwego polskiego związku sportowego, a w przypadku organizacji imprez międzynarodowych o najwyższej randze sportowej, udokumentowannie przyznania organizacji zawodów przez właściwą międzynarodową federację sportu - o spełnieniu wymienionych wymogów, oferent powinien poinformować w treści oferty poprzez podanie szczegółowej informacji dotyczącej posiadanego upoważnienia do organizacji mistrzostw - brak informacji w tym zakresie, będzie powodować odrzucenie oferty na etapie oceny formalnej.

2 - zasięg realizowanych zadań powinien mieć charakter co najmniej ponadpowiatowy.

Konkurs dotyczy zadań realizowanych w formie wsparcia.

Brak ograniczeń dotyczących maksymalnej kwoty dotacji.

Składanie ofert: od 27 stycznia 2020 r. do 17 lutego 2020 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 28 kwietnia 2020 r.
Zadania mogą być realizowane w terminie: od 28 kwietnia 2020 r. do 15 grudnia 2020 r.
 
Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu konkursowym. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama