Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2020 roku

Reklama
Nabór od 27.01.2020 do 17.02.2020 23:59
Biuro Sportu
Łączny budżet 4,968 mln PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Biuro Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2020 roku.

Uwaga ! - w celu dokonania prawidłowego wyodrębnienia rodzajów realizowanych zadań prosimy o zastosowanie nastepującego sposobu określania nazw poszczególnych zadań w składanej ofercie:

1. w części I oferty w rubryce nr 2 (Rodzaj zadania publicznego) - prosimy wskazać nazwę zadania z obszaru konkursowego na które jest składana oferta. Powinna to być nazwa jednego zadania z pośród tych, które zostały poniżej wyszczególnione,

2. w cześci III oferty w rubryce nr 1 (Tytuł zadania publicznego) - prosimy wskazać nazwę własną zadania oferenta, które oferent chce realizować na podstawie swojej oferty.

 

Składane oferty powinny dotyczyć następujących zadań:

Zadanie nr 1
Przygotawanie i udział reprezentacji województwa mazowieckiego wytypowanej przez okręgowe związki sportowe w systemie zawodów wojewódzkich i ogólnopolskich sportu dzieci i młodzieży.

Zadanie nr 2
Upowszechnianie w województwie mazowieckim sportu w środowisku szkolnym - międzyszkolna rywalizacja sportowa w ramach "Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej".

Zadanie nr 3
Upowszechnianie w województwie mazowieckim sportu w środowisku wiejskim - organizacja zawodów, szkolenie i udział wytypowanej reprezentacji środowiska wiejskiego w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich.

Zadanie nr 4
Upowszechnianie w województwie mazowieckim sportu w środowisku osób niepełnosprawnych - organizacja zawodów sportowych i imprez rekreacyjno-sportowych o zasięgu ponadpowiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Zadanie nr 5
Organizacja na Mazowszu imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponadpowiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim
i międzynarodowym, promujących w województwie kulturę fizyczną i osiągnięcia sportowe regionu.

 
Uwaga !

1 - w przypadku organizacji imprez mistrzowskich na poziomie krajowym wymagane jest upoważnienie właściwego polskiego związku sportowego, a w przypadku organizacji imprez międzynarodowych o najwyższej randze sportowej, udokumentowannie przyznania organizacji zawodów przez właściwą międzynarodową federację sportu - o spełnieniu wymienionych wymogów, oferent powinien poinformować w treści oferty poprzez podanie szczegółowej informacji dotyczącej posiadanego upoważnienia do organizacji mistrzostw - brak informacji w tym zakresie, będzie powodować odrzucenie oferty na etapie oceny formalnej.

2 - zasięg realizowanych zadań powinien mieć charakter co najmniej ponadpowiatowy.

Konkurs dotyczy zadań realizowanych w formie wsparcia.

Brak ograniczeń dotyczących maksymalnej kwoty dotacji.

Składanie ofert: od 27 stycznia 2020 r. do 17 lutego 2020 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 28 kwietnia 2020 r.
Zadania mogą być realizowane w terminie: od 28 kwietnia 2020 r. do 15 grudnia 2020 r.
 
Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu konkursowym. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama