Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

21/2020 - Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu

Reklama
Nabór od 23.01.2020 do 17.02.2020 15:30
Departament Sportu i Turystyki
Łączny budżet 1,95 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 4 tys. do 600 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: 21/2020 - Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu .

W ramach otwartego konkursu ofert nr 21/2020 przewiduje się dofinansowanie zadań jednorocznych w następujących obszarach:

1) Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików i juniorów młodszych w ramach ministerialnego „Programu dofinansowania zadań związanych z organizowaniem i prowadzeniem działalności wspierającej i kontrolnej sportu młodzieżowego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2020 roku”.

2) Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w klubach i stowarzyszeniach sportowych.

Dotacja udzielana ze środków budżetu województwa w ramach konkursu ofert nr 21/2020 na realizację jednego zadania nie może być niższa niż 4 000,00 zł.

Do dofinansowania z budżetu województwa rekomendowane będą zadania, które
spełniły kryteria oceny formalnej oraz w ocenie merytorycznej uzyskały nie mniej niż 25 punktów w krajowym systemie sportu młodzieżowego

W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji, przy czym udział procentowy udzielonego dofinansowania ze środków budżetu województwa na zadania realizowane w roku 2020 nie może przekroczyć w 2020 r. 90% całkowitej wartości zadania. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty na realizację zadania elektronicznie, za pomocą Generatora ofert (Witkac.pl) w terminie do 17 lutego 2020 r. do godz. 15.30 oraz potwierdzenia złożenia oferty[1]  z generatora ofert w wersji papierowej, podpisanego przez osoby do tego uprawnione w terminie do 17 lutego 2020 r.

pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Sportu i Turystyki

Wydział Sportu i Turystyki

Plac Teatralny 2,  87-100 Toruń 

lub osobiście do  Punktu Informacyjno-Podawczego Urzędu Marszałkowskiego:  

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Plac Teatralny 2,  87-100 Toruń  (Punkt Informacyjno-Podawczy -  parter)  

 O zachowaniu terminu decyduje łącznie: 

data i godzina złożenia oferty w Generatorze ofert oraz data dostarczenia potwierdzenia złożenia oferty do Urzędu Marszałkowskiego lub data stempla pocztowego (najpóźniej w dniu 17.02.2020 r.).

 

[1] przez „potwierdzenie złożenia oferty” rozumie się potwierdzenie złożenia oferty wygenerowane z systemu (witkac) i podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.
W wyjątkowych sytuacjach oferta wygenerowana z systemu (witkac) - podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta, będzie mogła być uznana za potwierdzenie złożenia oferty.
W takim przypadku komórka organizacja  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego może zobligować Oferenta do złożenia stosownego wyjaśnienia w ww. zakresie.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama