Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

21/2020 - Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu

Reklama
Nabór od 23.01.2020 do 17.02.2020 15:30
Departament Sportu i Turystyki
Łączny budżet 1,95 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 4 tys. do 600 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: 21/2020 - Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu .

W ramach otwartego konkursu ofert nr 21/2020 przewiduje się dofinansowanie zadań jednorocznych w następujących obszarach:

1) Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików i juniorów młodszych w ramach ministerialnego „Programu dofinansowania zadań związanych z organizowaniem i prowadzeniem działalności wspierającej i kontrolnej sportu młodzieżowego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2020 roku”.

2) Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w klubach i stowarzyszeniach sportowych.

Dotacja udzielana ze środków budżetu województwa w ramach konkursu ofert nr 21/2020 na realizację jednego zadania nie może być niższa niż 4 000,00 zł.

Do dofinansowania z budżetu województwa rekomendowane będą zadania, które
spełniły kryteria oceny formalnej oraz w ocenie merytorycznej uzyskały nie mniej niż 25 punktów w krajowym systemie sportu młodzieżowego

W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji, przy czym udział procentowy udzielonego dofinansowania ze środków budżetu województwa na zadania realizowane w roku 2020 nie może przekroczyć w 2020 r. 90% całkowitej wartości zadania. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty na realizację zadania elektronicznie, za pomocą Generatora ofert (Witkac.pl) w terminie do 17 lutego 2020 r. do godz. 15.30 oraz potwierdzenia złożenia oferty[1]  z generatora ofert w wersji papierowej, podpisanego przez osoby do tego uprawnione w terminie do 17 lutego 2020 r.

pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Sportu i Turystyki

Wydział Sportu i Turystyki

Plac Teatralny 2,  87-100 Toruń 

lub osobiście do  Punktu Informacyjno-Podawczego Urzędu Marszałkowskiego:  

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Plac Teatralny 2,  87-100 Toruń  (Punkt Informacyjno-Podawczy -  parter)  

 O zachowaniu terminu decyduje łącznie: 

data i godzina złożenia oferty w Generatorze ofert oraz data dostarczenia potwierdzenia złożenia oferty do Urzędu Marszałkowskiego lub data stempla pocztowego (najpóźniej w dniu 17.02.2020 r.).

 

[1] przez „potwierdzenie złożenia oferty” rozumie się potwierdzenie złożenia oferty wygenerowane z systemu (witkac) i podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.
W wyjątkowych sytuacjach oferta wygenerowana z systemu (witkac) - podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta, będzie mogła być uznana za potwierdzenie złożenia oferty.
W takim przypadku komórka organizacja  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego może zobligować Oferenta do złożenia stosownego wyjaśnienia w ww. zakresie.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama