Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w formie wspierania

Reklama
Nabór od 22.01.2020 do 14.02.2020 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Łączny budżet 600 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Zarząd Województwa Lubelskiego w Lublinie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania, na które mogą być przyznane dotacje z budżetu Województwa Lubelskiego w roku 2020 r.

Szczególnym celem jest zapewnienie młodzieży uzdolnionej sportowo optymalnych warunków startu w zawodach finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, zwanych dalej „finałami OOM”, w zimowych, halowych i letnich sportach olimpijskich oraz w sportach umysłowych ujętych w Systemie Sportu Młodzieżowego ogłoszonego decyzją nr 2 Ministra Sportu z dnia 8 stycznia 2020 roku, w sprawie ogłoszenia „Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanego z organizacją zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych, halowych i letnich".

Nazwa i opis zadania publicznego

Organizacja Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w bloku sportów halowych „Lubelskie 2020”

Opis zadania: Kompleksowa realizacja zadania polegająca na całościowym przygotowaniu i przeprowadzeniu finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych w oparciu o zasady ogólne i regulaminy Systemu Sportu Młodzieżowego dla dyscyplin: badminton, boks kobiet, boks mężczyzn, brydż sportowy, gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, gimnastyka-trampolina, judo kobiet, judo mężczyzn, piłka ręczna kobiet, piłka ręczna mężczyzn, piłka siatkowa kobiet, piłka siatkowa mężczyzn, szachy, szermierka, taekwondo olimpijskie, tenis stołowy, zapasy kobiet, zapasy styl klasyczny, zapasy styl wolny oraz organizacja uroczystości otwarcia i zamknięcia finałów, promocja, oprawa plastyczna i artystyczna, zapewnienie jednolitego ubioru dla reprezentacji Województwa Lubelskiego oraz inne działania niezbędne do sprawnej realizacji zadania.

Adresaci zadania:

Dzieci i młodzież współzawodnicząca w ramach ww. zawodów sportowych, w kategoriach wiekowych określonych Decyzją nr 2 Ministra Sportu z dnia 8 stycznia 2020 roku.

Uwaga:

Zadanie nie może zakładać pobierania świadczeń pieniężnych od adresatów (odbiorców) zadania publicznego. Pobieranie ww. świadczeń będzie stanowić podstawę do odrzucenia oferty pod względem formalnym.

Dodatkowe informacje:

Realizacja zadania zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1638)

Uwaga:

Przedsięwzięcia realizowane w ramach przedmiotowego konkursu muszą mieć charakter niekomercyjny, tj. nie może zakładać osiągnięcia dochodu (np. osiągniętego w wyniku pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego, w tym: wpisowego i opłaty startowej czy sprzedaży biletów wstępu a środki finansowe pozyskane na realizację zadania publicznego muszą zostać przeznaczone w całości na jego realizację.

Termin składania ofert upływa 14 lutego 2020 r.

Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „KONKURS – SPORT WSPIERANIE 2020 z określeniem nazwy zadania konkursowego” opatrzonej pieczęcią lub nazwą podmiotu składającego i złożona w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, 20-029 Lublin, ul. Artura Grottgera 4 lub przesłana pocztą na ww. adres.

O terminowym złożeniu oferty decyduje data jej wpływu do siedziby Urzędu Marszałkowskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu (a nie data stempla nadania pocztowego).

Oferta, która wpłynie po ww. terminie lub nie będzie prawidłowo opisana, nie zostanie objęta procedurą konkursową.

Reklama