Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych

Reklama
Nabór od 10.01.2020 do 30.06.2020 23:59
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Łączny budżet 6 tys. PLN
Do 60% dofinansowania
Dotacje do 2 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Zarząd Powiatu w Giżycku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych.

ADRESACI KONKURSU

Organizacje pozarządowe (w tym m.in. koła gospodyń wiejskich) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Powiatu Giżyckiego i jego mieszkańców, prowadzące działalność statutową w zakresie zadań będących przedmiotem konkursu, zwane dalej „organizacjami pozarządowymi”.

PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu ofert jest zlecenie wykonania zadań publicznych w 2020 r. w formie powierzania lub wsparcia wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie lub dofinansowanie ich realizacji w następujących dziedzinie:

Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych

Dotyczy organizacji pozarządowych starających się o dofinansowanie projektów w 2020 r. lub tych, które już otrzymały dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w 2020 r., gdzie wymagany jest finansowy wkład własny, w tym z zakresu zadań realizowanych przez Powiat. 

Maksymalna wysokość dofinansowania jednego wkładu własnego do projektu wynosi do 60% wysokości wkładu i nie więcej niż 2.000 zł na jeden projekt. 

W każdym przypadku obowiązuje bezwzględny zakaz „podwójnego finansowania” (zakaz finansowania tego samego zadania/działania z dwóch różnych źródeł). 

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2020 wynosi 6.000 zł (z tego: 2.000 zł w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 2.000 zł w obszarze kultury fizycznej, 2.000 zł w obszarze profilaktyki i promocji zdrowia).

W roku 2019 nie przekazano na ten cel środków. 

Oferty z zakresu dofinansowania wkładu własnego należy składać do dnia 30 czerwca 2020 r. lub do wyczerpania środków zaplanowanych w planie dotacji na 2020 rok: 
− z zakresu: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, ul. Smętka 7, pokój 22, 11-500 Giżycko 
− z zakresu: profilaktyki i promocji zdrowia w Starostwie Powiatowym w Giżycku, sekretariat (pokój 13), Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko. 

Ewentualne wcześniejsze zakończenie naboru z powodu wyczerpania środków nastąpi w trybie ogłoszenia.

Reklama