Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Reklama
Nabór od 14.01.2020 do 04.02.2020 15:30
Urząd Miasta Zielona Góra
Łączny budżet 246 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Chorzy, Niepełnosprawni
Prezydent Miasta Zielona Góra ogłasza: otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2020 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Rodzaj i formy zadania

Działalność wspomagająca finansowo organizację pozarządową w zakresie zadań określonych w art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (2019 r. poz. 688 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, polegająca na wsparciu: całodobowych usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych świadczonych osobom niewymagającym hospitalizacji oraz edukacji zdrowotnej - na rzecz mieszkańców Zielonej Góry.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania.

Na realizację zadania w roku 2020 planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 246 000 złotych (słownie: dwieście czterdzieści sześć tysięcy złotych), z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Kwota ta może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub złożone oferty nie uzyskają akceptacji Prezydenta Miasta Zielona Góra lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu

Oferty należy składać w sekretariacie Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zielona Góra, ul. Zachodnia 63a, pokój 306,w terminie do dnia 4 lutego 2020 roku, do godz. 15.30.

O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu.

Reklama