Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Oś Priorytetowa IV – Integracja mieszkańców i współpraca administracji

Reklama
Nabór od 14.01.2020 do 21.02.2020 23:59
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina"
Łączny budżet nieznany
Do 85% dofinansowania
Dotacje do 10 tys. EUR
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina" ogłosiło nabór projektów o charakterze transgranicznym realizowanych we współpracy z partnerem niemieckim zgodnie z: Osią Priorytetową IV. – Integracja mieszkańców i współpraca administracji Celem szczegółowym 6 – Wzmocnienie transgranicznej współpracy instytucji i obywateli we wszystkich aspektach życia publicznego.

Zmianie uległy zapisy w Wytycznych i we Wniosku o dofinansowanie. Szczegóły tutaj

Nabór projektów trwa w terminie od 14.01.2020 r. do 21.02.2020 r. i dotyczy projektów, których realizacja rozpoczyna się od 14.01.2020 r., jednak nie wcześniej niż od dnia zarejestrowania wniosku w biurze Euroregionu oraz kończy się nie później niż 28.02.2021 r.

W związku z ograniczoną ilością dostępnych środków wprowadza się następujące ograniczenie:
suma dofinansowania EFRR w ramach wszystkich wniosków złożonych przez jednego beneficjenta nie może przekroczyć 10 000,00 EUR.

Ponadto co najmniej 25% środków przeznaczonych jest na projekty o fachowo ukierunkowanych treściach.

Z reguły przyznana kwota dofinansowania dla jednego projektu może wynosić do 10 000,00 EUR.

Budżet całkowity małego projektu nie może przekroczyć kwoty 11 764,71 EUR.

Dofinansowanie z EFRR wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Euroregion PRO EUROPA VIADRINA będzie starał się o pozyskanie dla każdego beneficjenta środków z budżetu państwa w wysokości 5% kosztów kwalifikowalnych.

Realizacja projektów w dziedzinach: kultura i dziedzictwo kulturowe, sport, turystyka, oświata i kształcenie, opieka zdrowotna i sprawy socjalne, gospodarka i nauka, ochrona środowiska i ekologia, współpraca administracji publicznej, energia i ochrona środowiska.

Uprawnieni beneficjenci:

 • jednostki samorządu terytorialnego/komunalnego (województwo, powiaty, gminy, miasta), ich zrzeszenia, związki i instytucje im podległe,
 • europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej,
 • organy administracji rządowej/landowej i instytucje im podległe,
 • zarządzający i administrujący wielkoprzestrzennymi obszarami chronionymi takimi jak parki narodowe, przyrodnicze i krajobrazowe oraz rezerwaty biosfery,
 • państwowe gospodarstwa leśne i ich jednostki organizacyjne,
 • podmioty prowadzące placówki edukacyjne, kształcenia zawodowego i dokształcania,
 • instytucje aktywizacji gospodarczej/placówki wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjność, np. izby,
 • placówki naukowe,
 • euroregiony,
 • instytucje kultury,
 • instytucje sportowe,
 • podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia i jednostki systemu ratownictwa medycznego,
 • osoby prawne pożytku publicznego, np. fundacje, stowarzyszenia,
 • organizacje pozarządowe, np. związki zawodowe, organizacje ochrony środowiska i zajmujące się sprawami społecznymi.

Do momentu podpisania umowy, projekt realizowany jest na własne ryzyko wnioskodawcy.

Kryteria oceny i wyboru projektów:

Decyzję dotyczącą wyboru projektów do dofinansowania podejmuje Euroregionalna Komisja Oceniająca (EKO). Wnioskodawcy zostaną poinformowani przez Euroregion o wynikach wyboru projektów dokonanego przez EKO.

Szczegółowe uregulowania dotyczące procedur oraz zasad dofinansowania znajdują się w Wytycznych dla Funduszu Małych Projektów (FMP), które wraz z niezbędnymi dokumentami dostępne są na stronie internetowej Euroregionu: www.euroregion-viadrina.pl

Wnioski należy składać w wersji papierowej.

Dla Wnioskodawców z siedzibą znajdującą się na terenie powiatów: gorzowskiego, międzyrzeckiego, słubickiego, strzelecko – drezdeneckiego, sulęcińskiego ( z wyłączeniem gminy Torzym) oraz w mieście Gorzów Wlkp. właściwym do składania wniosków jest biuro:

Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina”
ul. Władysława Łokietka 22
66- 400 Gorzów Wlkp.
Tel: 095 735 84 47, fax: 735 84 61;
e – mail: info@euroregion-viadrina.pl

Reklama