Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Oś Priorytetowa IV – Integracja mieszkańców i współpraca administracji

Reklama
Nabór od 14.01.2020 do 21.02.2020 23:59
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina"
Łączny budżet nieznany
Do 85% dofinansowania
Dotacje do 10 tys. EUR
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina" ogłosiło nabór projektów o charakterze transgranicznym realizowanych we współpracy z partnerem niemieckim zgodnie z: Osią Priorytetową IV. – Integracja mieszkańców i współpraca administracji Celem szczegółowym 6 – Wzmocnienie transgranicznej współpracy instytucji i obywateli we wszystkich aspektach życia publicznego.

Zmianie uległy zapisy w Wytycznych i we Wniosku o dofinansowanie. Szczegóły tutaj

Nabór projektów trwa w terminie od 14.01.2020 r. do 21.02.2020 r. i dotyczy projektów, których realizacja rozpoczyna się od 14.01.2020 r., jednak nie wcześniej niż od dnia zarejestrowania wniosku w biurze Euroregionu oraz kończy się nie później niż 28.02.2021 r.

W związku z ograniczoną ilością dostępnych środków wprowadza się następujące ograniczenie: 
suma dofinansowania EFRR w ramach wszystkich wniosków złożonych przez jednego beneficjenta nie może przekroczyć 10 000,00 EUR.

Ponadto co najmniej 25% środków przeznaczonych jest na projekty o fachowo ukierunkowanych treściach.

Z reguły przyznana kwota dofinansowania dla jednego projektu może wynosić do 10 000,00 EUR.

Budżet całkowity małego projektu nie może przekroczyć kwoty 11 764,71 EUR.

Dofinansowanie z EFRR wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Euroregion PRO EUROPA VIADRINA będzie starał się o pozyskanie dla każdego beneficjenta środków z budżetu państwa w wysokości 5% kosztów kwalifikowalnych.

Realizacja projektów w dziedzinach: kultura i dziedzictwo kulturowe, sport, turystyka, oświata i kształcenie, opieka zdrowotna i sprawy socjalne, gospodarka i nauka, ochrona środowiska i ekologia, współpraca administracji publicznej, energia i ochrona środowiska.

Uprawnieni beneficjenci:

 • jednostki samorządu terytorialnego/komunalnego (województwo, powiaty, gminy, miasta), ich zrzeszenia, związki i instytucje im podległe,
 • europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej,
 • organy administracji rządowej/landowej i instytucje im podległe,
 • zarządzający i administrujący wielkoprzestrzennymi obszarami chronionymi takimi jak parki narodowe, przyrodnicze i krajobrazowe oraz rezerwaty biosfery,
 • państwowe gospodarstwa leśne i ich jednostki organizacyjne,
 • podmioty prowadzące placówki edukacyjne, kształcenia zawodowego i dokształcania,
 • instytucje aktywizacji gospodarczej/placówki wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjność, np. izby,
 • placówki naukowe,
 • euroregiony,
 • instytucje kultury,
 • instytucje sportowe,
 • podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia i jednostki systemu ratownictwa medycznego,
 • osoby prawne pożytku publicznego, np. fundacje, stowarzyszenia,
 • organizacje pozarządowe, np. związki zawodowe, organizacje ochrony środowiska i zajmujące się sprawami społecznymi.

Do momentu podpisania umowy, projekt realizowany jest na własne ryzyko wnioskodawcy.

Kryteria oceny i wyboru projektów:

Decyzję dotyczącą wyboru projektów do dofinansowania podejmuje Euroregionalna Komisja Oceniająca (EKO). Wnioskodawcy zostaną poinformowani przez Euroregion o wynikach wyboru projektów dokonanego przez EKO.

Szczegółowe uregulowania dotyczące procedur oraz zasad dofinansowania znajdują się w Wytycznych dla Funduszu Małych Projektów (FMP), które wraz z niezbędnymi dokumentami dostępne są na stronie internetowej Euroregionu: www.euroregion-viadrina.p

Wnioski należy składać w wersji papierowej.

Dla Wnioskodawców z siedzibą znajdującą się na terenie powiatów: gorzowskiego, międzyrzeckiego, słubickiego, strzelecko – drezdeneckiego, sulęcińskiego ( z wyłączeniem gminy Torzym) oraz w mieście Gorzów Wlkp. właściwym do składania wniosków jest biuro:

Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina”
ul. Władysława Łokietka 22
66- 400 Gorzów Wlkp.
Tel: 095 735 84 47, fax: 735 84 61;
e – mail: info@euroregion-viadrina.pl

Reklama