Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans...

Reklama
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2020
Nabór od 27.01.2020 do 17.02.2020 23:59
Regionalne Centrum Polityki Społecznej
Łączny budżet 230 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 15 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Regionalne Centrum Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2020 r.

  Rodzaj zadania publicznego:  Działania z zakresu pomocy społecznej.

Zadanie publiczne, zgłaszane do otwartego konkursu ofert, będzie zrealizowane w szczególności poprzez:    

- programy osłonowe i aktywizujące osoby oraz rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym m. in. poradnictwo specjalistyczne,

-  podejmowanie inicjatyw na rzecz przeciwdziałania ubóstwu,

- programy aktywizujące i osłonowe dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

    - działania wspierające rozwój wolontariatu.

Zadanie publiczne, zgłaszane do otwartego konkursu ma na celu wsparcie realizacji zadań publicznych Samorządu Województwa Łódzkiego o zasięgu regionalnym (tzn. winny obejmować swymi działaniami lub być skierowane do odbiorców z co najmniej dwóch powiatów województwa łódzkiego). 

 

Ważne informacje o konkursie:

- suma środków do rozdysponowania w konkursie: 230.000,00 zł;

- kwota wnioskowanej dotacji nie może być większa niż 15.000,00 zł;

- kwota wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów realizacji zadania;

- wkład własny i świadczenia pieniężne od odbiorców zadania nie mogą być łącznie mniejsze niż 20 % całkowitych kosztów realizacji zadania;

- jako stawki stosowane do rozliczeń wkładu osobowego stosuje się następujący przelicznik : stawka godzinowa nie może być wyższa niż 40,00 zł brutto;

- jako stawki stosowane do rozliczeń wkładu rzeczowego stosuje się następujący przelicznik : stawka godzinowa nie może być wyższa niż 25,00 zł brutto;

- nabór ofert trwa do dnia 17 lutego 2020r. do  godziny 23:59:59;

- za ofertę uznaje się ofertę złożoną w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl wraz z potwierdzeniem jej złożenia;

- do dnia 20.02.2020r. do godziny 16.00  należy złożyć w Kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, u. Snycerska 8 podpisane potwierdzenie złożenia oferty w wersji  
  papierowej, wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl. Potwierdzenie może być również  przesłane pocztą na adres Regionalnego Centrum Polityki Społecznej
  w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91 - 302 Łódź w terminie do dnia 20.02.2020r. do godziny 16.00, przy czym o terminie złożenia potwierdzenia złożenia oferty decyduje data wpływu do RCPS w Łodzi
  (niezaleznie od daty stempla pocztowego). Potwierdzenie złożenia oferty powinno być podpisane przez osoby upoważnione do składania oswiadczeń woli w imieniu oferenta/-ów. Podpis powinien być czytelny lub opatrzony pieczęcią imienną. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do potwierdzenia złożenia oferty należy złożyć dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta/-ów podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta/-ów;

- rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w terminie do dnia 20 maja 2020 r.;

- termin realizacji zadania: od 01 czerwca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.;

- jeden podmiot może złożyć maksymalnie 1 ofertę. Złożenie przez oferenta większej liczby ofert w ramach zadania spowoduje, ze żadna z nich nie będzie rozpatrywana. Dopuszcza się możliwość złożenia więcej niż 1 oferty przez podmioty posiadające filie, oddziały, hufce, koła i inne jednostki terenowe, przy czym środki z dotacji winny być przeznaczone na wykonanie zadania przez jednostkę terenową. Dotyczy to ofert składanych samodzielnie jak i ofert wspólnych;

- ogłoszenie o otwartym konkursie ofert znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego i Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, na stronach internetowych www.ngo.lodzkie.pl i Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Województwa Łódzkiego oraz Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama