Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Reklama
Nabór od 24.01.2020 do 17.02.2020 23:59
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Łączny budżet 2,7 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 40 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 94/99/20 z dnia 20 stycznia 2020 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

Konkurs przeprowadzony zostanie w trybie wspierania realizacji zadań publicznych.

Oferent może złożyć nie więcej niż 2 oferty w konkursie. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi 40 000,00 zł.

Oferty powinny dotyczyć realizacji następujących zadań:

 1. Patriotyzm - inicjatywy mające na celu podtrzymywanie oraz krzewienie wartości i tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości, a także rozwój świadomości narodowej i obywatelskiej. Upamiętnienie osób i miejsc zasłużonych dla Mazowsza. W ramach zadania wspierane będą również projekty upamiętniające osoby oraz wydarzenia, które przyczyniły się do odrodzenia niepodległej Polski oraz ostatecznego ukształtowania jej granic na przełomie lat 1920-1921.
 2. Kultura puka do drzwi - przełamywanie wykluczenia terytorialnego z kultury, likwidowanie tzw. białych plam na mapie kulturalnej województwa poprzez inicjowanie działań kulturalnych bezpośrednio w środowiskach lokalnych.
 3. Kultura łączy pokolenia - projekty mające za zadanie przełamywanie barier pokoleniowych w kulturze, poprzez odpowiedzialne i aktywne włączanie w nie różnych grup wiekowych.
 4. Kultura buduje spójność - iinicjatywy zmierzające do włączenia twórczości artystycznej w odbudowywanie spójności społecznej w województwie mazowieckim. Ich celem ma być skuteczne przełamywanie wykluczenia poprzez projekty o wysokiej wartości artystycznej.
 5. Zabytki i muzea – żywe atrakcje - projekty promujące takie formy i koncepcje opieki nad dziedzictwem kulturowym – zasobami muzealnymi i zabytkami, które zbudują wokół dziedzictwa żywą atrakcyjność, wkomponowaną w programy turystyczne, promocyjne, edukacyjne, społeczno-animacyjne lub aktywizacyjno-gospodarcze.
 6. To także nasze dziedzictwo - inicjatywy kulturalne mające na celu: podtrzymywanie w żywej formie elementów tradycji kulturowej regionu, szczególnie nakierowane na dbałość o ocalenie ginących wątków tradycji (np. warsztaty ginących zawodów, przeglądy regionalne itp.), wartościowe przetwarzanie wątków tradycji kulturowej regionu w realizacje artystyczne adresowane do współczesnego odbiorcy,przywracanie dziedzictwa grup etnicznych, narodowości, wspólnot religijnych, środowisk społecznych i zawodowych, które stały się nieobecne w krajobrazie społecznym współczesnego województwa mazowieckiego i nie mogą same zaopiekować się pamiątkami swojej historii, a także działania nakierowane na upowszechnianie dziedzictwa historycznego.
 7.  Kultura zaprasza  - projekty służące „wyjściu” sztuki z gmachów instytucji i jej ciekawej prezentacji szerokiemu gronu odbiorców, dotychczas mającemu jedynie incydentalny kontakt z działalnością artystyczną. Wspierane będą projekty na wysokim poziomie.
 8. Kultura podniebna – kultura podziemna - inicjatywy polegające na twórczym łączeniu projektów artystycznych z zakresu tzw. „kultury wysokiej” z kulturą alternatywną.
 9. Niech nas poznają - projekty mające na celu promowanie wzajemnego poznawania się grup odmiennych kulturowo poprzez działalność artystyczno – edukacyjną oraz animacyjno – kulturalną. Podejmowane inicjatywy powinny w ciekawy sposób prezentować tożsamość środowisk poczuwających się do odrębności kulturowej. Ich odbiorcą powinny być społeczności, co do których można mieć uzasadnione przypuszczenie, że kultywują stereotypy na temat grupy, jaka zamierza się zaprezentować.
 10. Kto ty jesteś? - inicjatywy promujące dialog artystyczny jako narzędzie przełamywania wzajemnych stereotypów między środowiskami i grupami społecznymi postrzeganymi jako kulturowo wzajemnie na siebie zamknięte.
 11. Wokół wspólnoty - projekty artystyczne, edukacyjno-kulturalne oraz animacyjne formułujące na nowo pojęcie wspólnoty w kontekście współczesności województwa mazowieckiego.
 12. Mazowieckie klastry kreatywne - działania mające na celu weryfikację stanu, potencjału, możliwości oraz tendencji sektora kreatywnego oraz sektora kultury w zakresie tworzenia w województwie mazowieckim klastrów kreatywnych oraz projekty wspierające powstawanie klastrów.
 13. Wyobraźnia i wiedza - inicjatywy wspierające nawiązywanie partnerstw i tworzenie projektów łączących naukę z działalnością artystyczną/kulturalną.

 

Najważniejsze terminy:

Składanie ofert: od 24 stycznia do 17 lutego 2020 r.

Wyniki oceny formalnej: od 10 do 12 marca 2020 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: 28 kwietnia 2020 r.

Zadania mogą być realizowane w terminie: od 28 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

 

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odnajdą Państwo na stronie: www.dialog.mazovia.pl  w zakładce „Konkursy ofert”, podzakładka „Zasady przyznawania dotacji”.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu konkursowym, prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama