Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Reklama
Nabór od 24.01.2020 do 17.02.2020 23:59
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Łączny budżet 1,4 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 100 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Turystyka i krajoznawstwo .

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 95/99/20 z dnia 20 stycznia 2020 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”.

Konkurs przeprowadzony zostanie w trybie wspierania realizacji zadań publicznych.

Oferent może złożyć nie więcej niż 3 oferty w konkursie. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi 100 000,00 zł.

Oferty powinny dotyczyć realizacji następujących zadań:

1. Szlaki turystyczne:

  • projekty mające na celu wytyczanie, oznakowanie, utrzymanie i odnowienie szlaków turystycznych zgodnie ze standardami PTTK (uchwała nr 33A/XVIII/2014 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie Instrukcji znakowania szlaków turystycznych oraz uchwała nr 37/XIX/2018 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Instrukcji znakowania szlaków turystycznych PTTK);
  • projekty zmierzające do obudowania klasycznego szlaku turystycznego nowoczesnymi atrakcjami (takimi jak np. aplikacje, geocaching, questy itp.).

3. Produkt turystyczny: w ramach zadania wspierane będą projekty związane z tworzeniem nowych lub rozwojem istniejących produktów turystycznych w oparciu m.in. o:

  • naturalne zasoby rekreacyjne np. doliny rzek, parki krajobrazowe;
  • tematyczne szlaki turystyczne;
  • miejsca związane z dziedzictwem kulturowym regionu (zabytki, dziedzictwo niematerialne).

4. Rzeki łącznikiem Mazowsza: w ramach zadania wspierane będa projkety związane z rzekami i ich turystycznym wykorzystaniem.

5. Aktywna turystyka: w ramach powyższego zadania wspierane będą projekty mające na celu aktywizację młodzieży do uprawiania wszelkich form turystyki, przełamujące stereotypowe wycieczki szkolne, w tym np. rajdy piesze, rowerowe, spływy kajakowe itp.

6. Jazda na kulturę: w ramach zadania wspierane będą projekty mające na celu aktywne uczestnictwo w kulturalnych przedsięwzięciach animacyjnych i edukacyjno-artystycznych.

7. Mazowieckie klastry turystyczne: dofinansowane zostaną projekty mające na celu realizację działań zmierzających do stopniowego przekształcania się LOT-ów w klastry turystyczne, w tym również wsparcie doradcze tego procesu.

 

Najważniejsze terminy:

Składanie ofert: od 24 stycznia do 17 lutego 2020 r.

Wyniki oceny formalnej: od 10 do 12 marca 2020 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: 28 kwietnia 2020 r.

Zadania mogą być realizowane w terminie: od 28 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

 

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odnajdą Państwo na stronie: www.dialog.mazovia.pl  w zakładce „Konkursy ofert”, podzakładka „Zasady przyznawania dotacji”.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu konkursowym, prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama