Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Promocja zdrowego żywienia i aktywności fizycznej we wrocławskich placówkach opiekuńczych i edukacyjnych

Reklama
Nabór od 21.01.2020 do 12.02.2020 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. Promocja zdrowego żywienia i aktywności fizycznej we wrocławskich placówkach opiekuńczych i edukacyjnych.

Zadanie polegać ma na:

1. Organizacji i realizacji działań edukacyjnych dotyczących promowania zdrowego żywienia i aktywności fizycznej z wykorzystaniem metod i form motywujących do zmiany stylu życia w środowisku dzieci i młodzieży (warsztaty, szkolenia, pokazy itp.).

2. Wdrożeniu procedury certyfikacji placówek opiekuńczych i edukacyjnych z zakresu zdrowego żywienia oraz promowania aktywności fizycznej, zgodnie z zasadami określonymi w załącznikach 2 i 3 (załącznik 2 – „Zasady certyfikacji z zakresu zdrowego żywienia”, załącznik 3 – „Zasady certyfikacji z zakresu promowania aktywności fizycznej”).

3. Współpracy z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych w zakresie wdrażania procedur certyfikacji (w tym, przyznawania, utrzymywania, wycofania certyfikatów).

4. Prowadzeniu konsultacji merytorycznych dotyczących zasad zdrowego i racjonalnego żywienia oraz promowania aktywności fizycznej, dla placówek opiekuńczych i edukacyjnych posiadających certyfikaty zdrowego żywienia dla stołówki, promowania zdrowego żywienia w sklepikach szkolnych, promowania aktywności fizycznej lub zainteresowanych ich uzyskaniem.

5. Przygotowaniu i przeprowadzeniu uroczystości przyznania certyfikatów, w tym przygotowaniu oraz zakupie materiałów informacyjno-edukacyjnych (tabliczek certyfikacyjnych, zaświadczeń, zestawów materiałów promocyjno-edukacyjnych itp.).

6. Sprawowaniu nadzoru merytorycznego nad: - 141 placówkami opiekuńczymi i edukacyjnymi posiadającymi certyfikat zdrowego żywienia dla stołówki, w tym: 27 żłobków i klubów dziecięcych, 73 przedszkoli oraz 41 szkół wszystkich poziomów nauczania (16 placówek posiada „Złoty certyfikat zdrowego i racjonalnego żywienia” dla stołówki),

  • 12 placówkami edukacyjnymi posiadającymi certyfikat promowania zdrowego żywienia w sklepikach szkolnych,

  • 81 placówkami edukacyjnymi posiadającymi certyfikat promowania aktywności fizycznej, w tym: 39 przedszkoli, 38 szkół podstawowych, 4 szkoły ponadpodstawowe.

7. Zapewnieniu osób z odpowiednimi kwalifikacjami merytorycznymi do realizacji poszczególnych zadań.

8. Dokumentowaniu działań realizowanych w ramach zadania.

Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę (w przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych).

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR (https://ngo.um.wroc.pl/). Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty w formacie A4 w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ul. G. Zapolskiej 4, pok. 120.

Reklama