Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wspieranie rozwoju osobistego i społecznego dzieci i młodzieży

Reklama
Nabór od 21.01.2020 do 12.02.2020 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
Łączny budżet 44 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. Wspieranie rozwoju osobistego i społecznego dzieci i młodzieży.

Zadanie polegać ma na:

1. Realizowaniu dla dzieci i młodzieży z wrocławskich szkół specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych oraz Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii zajęć edukacyjno-wspierających, mających na celu:

  • profilaktykę zachowań ryzykownych,
  • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
  • wspomaganie rozwoju osobistego i emocjonalnego,
  • promowanie postawy szacunku, odpowiedzialności i tolerancji,
  • kształtowanie umiejętności społecznych, - rozwijanie umiejętności komunikacji,
  • kształtowanie poczucia własnej wartości,
  • poprawę samooceny,
  • zwiększenie motywacji do samorozwoju,
  • rozwijanie zainteresowań i zdolności.

2. Przeprowadzeniu naboru placówek edukacyjnych do realizacji zadania.

3. Opracowaniu harmonogramu realizacji zadania. Uzgodnieniu terminów działań z dyrektorami placówek edukacyjnych.

4. Zapewnieniu odpowiednich warunków do realizacji zadania we współpracy z ośrodkami i szkołami (np. lokalowe, przygotowane sal, sprzętu itp.).

5. Zapewnieniu do realizacji zadania osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

6. Zakupie oraz przygotowaniu materiałów i środków niezbędnych do realizacji zadania.

7. Monitorowaniu realizacji zadania w poszczególnych placówkach edukacyjnych oraz przeprowadzenie ewaluacji.

Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę (w przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych).

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR (https://ngo.um.wroc.pl/). Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty w formacie A4 w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ul. G. Zapolskiej 4, pok. 120.

Reklama