Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Model tworzenia miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – pilotaż

Reklama
Nabór od 20.01.2020 do 11.02.2020 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
Łączny budżet 41 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. Model tworzenia miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – pilotaż.

Zadanie ma charakter pilotażowy.  Jego adresatami są: 

 • mieszkańcy i użytkownicy Przedmieścia Oławskiego, w szczególności osoby zagrożone wykluczeniem społecznym,
 • wrocławskie podmioty ekonomii społecznej, 
 • lokalni przedsiębiorcy, inwestorzy, 
 • pozostali interesariusze np.: szkoły, biblioteki, zarządcy nieruchomości, kościoły, związki wyznaniowe. 

Zadanie ma polegać w szczególności na: 

1. Stworzeniu miejsca promującego zatrudnianie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (zwanych dalej OZWS) oraz aktywizującego społeczność lokalną Przedmieścia Oławskiego, zwłaszcza poprzez stworzenie bezpłatnego punktu usług krawieckich. Nieruchomość: lokal we Wrocławiu przy ul. Łukasińskiego 10, powierzchnia: 105 m2  Zarządcą obiektu jest Zarząd Zasobu Komunalnego, ul. św. Elżbiety 3, 50-111 Wrocław. Obiekt został wyremontowany w wyniku realizacji, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, projektu pod nazwą "Program udostępniania lokali gminnych na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu" (wyciąg z wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia konkursowego) Projekt ten przez cały czas realizacji zadania objętego niniejszym konkursem znajduje się  w tzw. okresie trwałości. Okres trwałości projektu to czas, w którym projekt nie może być poddawany znaczącym modyfikacjom. Dotyczy to w szczególności utrzymania celów  i wskaźników produktu oraz rezultatów określonych we wniosku o dofinansowanie.  

Projekt był objęty pomocą publiczną z uwagi na to, że: 

 • następuje transfer środków publicznych,  
 • wnioskodawca uzyskał przysporzenie na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku, 
 • transfer ma charakter selektywny, 
 • transfer może naruszać warunki konkurencji i może wpływać na wymianę handlową we Wspólnocie Europejskiej”. 

Nieruchomość wymaga doposażenia pomieszczeń w sprzęty/przedmioty niezbędne do realizacji zadania oraz wprowadzenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych  w szczególności : 

 • częściowego uzupełnienia posadzki antypoślizgowej ok. 55 m2, 
 • uzupełnienia opraw oświetleniowych (równomierne na całej powierzchni nie wywołujące olśnieni, brak nieosłoniętych źródeł światła), 
 • zróżnicowania kolorystycznego krawędzi dwóch stopni prowadzących do lokalu względem posadzki na całej szerokości stopni  (taśma ostrzegawcza na schodach wejściowych do lokalu). Oferent zobowiązany będzie do zawarcia umowy użyczenia przedmiotowego obiektu oraz jego ubezpieczenia. 

2. Realizacji cyklu szkoleń dla podmiotów ekonomii społecznej (zwanych dalej PES) ukierunkowanych na zdobycie/wzrost wiedzy z zakresu klauzul społecznych, pomocy  w sprofilowaniu działalności usługowej oraz w tworzeniu miejsc pracy dla OZWS. 

3. Wyłonieniu kandydatów do zatrudnienia w wielobranżowej spółdzielni socjalnej  m.in. spośród osób korzystających z punktu bezpłatnych usług krawieckich. 

4. Opracowaniu modelu tworzenia miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na potrzeby Gminy Wrocław oraz wrocławskich PES.  

Model powinien uwzględniać indywidualne potrzeby OZWS oraz możliwości i potencjał wrocławskich PES. 

Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę (w przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych). 

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji  NGO GENERATOR (https://ngo.um.wroc.pl/). Oferty po wydrukowaniu z aplikacji  NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty w formacie A4 w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ul. G. Zapolskiej 4, pok. 120. 3

Reklama