Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Nabór ofert w trybie art. 19a - SCOPiES

Reklama
Prezydenta Miasta Słupska ogłasza nabór ofert w trybie art. 19a na udzielenie dotacji

Prezydenta Miasta słupska ogłasza nabór ofert w trybie art. 19a na udzielenie dotacji – pula środków 50.000,00 zł.

Termin realizacji zadania: do 31.12.2020 r.

Miejsce składania ofert: SCOPiES, ul. Niedziałkowskiego 6, 76-200 Słupsk

Kwota przeznaczona na dotacje: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

kwota dotacji na zadanie: od 0,00 zł do 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

wkład własny: niewymagany

Opis naboru: Nabór adresowany jest do organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Cel: Wsparcie działań skierowanych do mieszkańców Miasta Słupska

Informacja o możliwości ubiegania się o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym:

Informujemy, że Prezydent Miasta Słupska zleci organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizację na poziomie lokalnym zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert spełniającego łącznie następujące warunki:

  • wysokość dofinansowania lub finansowania projektu nie może przekroczyć kwoty 10.000,00 zł;

  • projekty muszą zostać zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;

  • łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000,00 zł.;

  • projekt uwzględnia zadania o charakterze lokalnym;

  • o przyznaniu środków finansowych w ramach tzw. małego grantu decyduje Prezydent Miasta Słupska, biorąc pod uwagę każdorazowo celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych.

Oferta może zostać odrzucona zarówno poprzez nieuznanie jej celowości,
w przypadku stwierdzenia braku środków w budżecie, lub gdy środki będące
w dyspozycji wydziału zostały już zaplanowane na realizacje innych zadań publicznych. Oferta powinna zostać złożona w wersji elektronicznej za pomocą portalu Witkac.pl. W formie papierowej należy dostarczyć ofertę lub potwierdzenie złożenia oferty- wygenerowane w systemie, wydrukowane i opatrzone podpisami osób reprezentujących organizację.

Brak złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty spowoduje odrzucenie oferty ze względów formalnych.

Warunki realizacji:

  1. dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2019 r. poz. 688, poz. 1570) po podpisaniu umowy z oferentem.

  2. Z wykonania zadania publicznego objętego umową, w tym z zaangażowania środków własnych w jego realizację, oferent sporządza sprawozdanie, zgodne ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniem Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055).

  3. Środki niewykorzystane w trybach konkursowych ogłaszanych przez Miasto Słupsk mogą zwiększać pulę naboru art. 19 na portalu Witkac.pl bez konieczności ponownego ogłaszania naboru.

  4. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów. Zwiększony koszt uznaje się za zgodny z umową jeżeli nastąpiło zwiększenie jego wartości o więcej niż 20%.

Nabór jest naborem ciągłym, ostateczny termin naboru to 15.11.2020 r. lub termin wyczerpania środków.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama