Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wykonanie zadań publicznych Powiatu Mogileńskiego w 2020 roku przez organizacje pozarządowe

Reklama
Nabór od 17.01.2020 do 10.02.2020 15:30
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
Łączny budżet 40 tys. PLN
Do 85% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci, Niepełnosprawni
Zarząd Powiatu Mogileńskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Mogileńskiego w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  1. RODZAJ ZADAŃ I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA ICH REALIZACJE
  2. W konkursie mogą brać udział prowadzące działalność statutową w zakresie zadań wymienionych w ogłoszeniu konkursowym organizacje pozarządowe prowadzące działalność odpłatną i/lub nieodpłatną pożytku publicznego oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  3. W ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne powiatu w 2020 roku przewiduje się dofinansowanie zadań publicznych w pięciu obszarach tematycznych zgodnie z zapisami w budżecie Powiatu na 2020 rok i przeznacza się na ich realizacje środki finansowe w kwocie 40 000, 00 zł .
  4. Konkurs obejmuje wsparcie zadań wymienionych poniżej. W tabeli podano szczegółowe zakresy zadań oraz środki finansowe ogółem przeznaczone na ich realizację w poszczególnych obszarach

ZAKRES TEMATYCZNY ZADANIA

1. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie - 11 000 zł

W powyższym zakresie wspierane będą projekty mające na celu:

1) Działalność wychowawczo-edukacyjną, wspieranie procesów edukacyjnych oraz programów rozwijających zainteresowania dzieci,

2) organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w formach stacjonarnych i wyjazdowych,

3) działania wychowawcze i edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży, kształtowanie postaw patriotycznych, pielęgnowanie tradycji lokalnych i regionalnych, rozwijanie aktywności obywatelskiej,

4) wspieranie działań edukacyjnych integrujących dzieci i młodzież z terenu powiatu mogileńskiego (np. konkursy, programy edukacyjne).

2. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 9 000 zł

W powyższym zakresie wspierane będą projekty mające na celu:

1) organizacje festiwali, przeglądów, konkursów oraz wystaw, koncertów i warsztatów, organizacja konferencji, dyskusji i prelekcji oraz innych wydarzeń w zakresie kultury, sztuki, tradycji i dziedzictwa narodowego,

2) promocja działań i dokonań lokalnych twórców, wspieranie jubileuszy i edukacji kulturalnej,

3) wspieranie nowatorskich działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i tradycji oraz popularyzacji różnych dziedzin sztuki oraz wiedzy na temat sztuki.

4) upowszechnianie kultury ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież z powiatu mogileńskiego,

5) organizacje imprez mających znaczenie dla rozwoju kultury i integracji społecznej powiatu mogileńskiego,

6) wydawanie niekomercyjnych, niskonakładowych wydawnictw w postaci drukowanej oraz innych technik zapisu dotyczących tradycji i kultury obszaru powiatu mogileńskiego.

3. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - 10 000 zł
W powyższym zakresie wspierane będą projekty mające na celu:

1) wspieranie realizacji zadań z zakresu upowszechniania i promocji kultury fizycznej,

2) organizowanie zawodów sportowych,

3) szkolenia sportowe dla dzieci i młodzieży, podnoszenie ich umiejętności, przygotowanie do startu w zawodach,

4) organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych,

5) organizowanie obozów sportowych.

4. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - 6 000 zł

W powyższym zakresie wspierane będą projekty mające na celu:

1) integracje i reintegracja zawodową i społeczną środowiska osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji, marginalizacji i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu,

2) twórczość osób niepełnoprawnych – drogą do nawiązania kontaktu ze społeczeństwem,

3) wspomaganie rozwoju, rehabilitacji osób niepełnosprawnych,

4) zajęcia sportowe -jedną z form rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

5. Turystyka i krajoznawstwo - 4 000 zł

W powyższym zakresie wspierane będą projekty mające na celu:

1) wspieranie organizacji imprez o charakterze turystycznym na terenie powiatu mogileńskiego (rajdy rowerowe, wycieczki),

2) wspieranie zadań związanych z promocją walorów turystycznych powiatu, w tym m.in. poprzez organizowanie rajdów, konkursów, sesji popularnonaukowych i innych imprez popularyzujących krajoznawstwo i turystykę,

3) wydawanie niekomercyjnych wydawnictw i publikacji promujących powiat mogileński w zakresie krajoznawstwa i turystyki (foldery, widokówki, mapy)

UWAGA!! W konkursie, można złożyć maksymalnie 1 ofertę we wszystkich obszarach priorytetowych. Złożenie przez oferenta więcej ofert spowoduje, że żadna ze złożonych ofert nie będzie rozpatrywana. Prosimy również o zapoznanie się z nowymi kryteriami oceny merytorycznej. Do dofinansowania z budżetu Powiatu będą rekomendowane zadania, które w ocenie merytorycznej uzyskają nie mniej niż 56 punkty od każdego obecnego członka komisji (a w formularzu zbiorczym po ocenie wszystkich obecnych członków komisji konkursowej wielokrotność tej liczby punktów.)

Reklama