Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Reklama
Nabór od 20.01.2020 do 13.03.2020 23:59
Gmina Świebodzin
Łączny budżet 8 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 4 tys. PLN
Burmistrz Świebodzina zleci organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizację na poziomie lokalnym zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Nabór adresowany jest do organizacji pozarządowych działających na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Informacja o możliwości ubiegania się o dofinansowywanie w trybie pozakonkursowym:

Informujemy, że Burmistrz Świebodzina zleci organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizację na poziomie lokalnym zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert spełniającego łącznie następujące warunki:

• wysokość dofinansowania lub finansowania projektu nie może przekraczać kwoty 4.000 zł;

• projekty muszą być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;

• łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000,00 zł;

• projekt uwzględnia zadania o charakterze lokalnym;

• o przyznaniu środków finansowych w ramach tzw. małego grantu decyduje Burmistrz Świebodzina, biorąc pod uwagę każdorazowo celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych.

Oferta może zostać odrzucona zarówno poprzez nieuznanie jej celowości, w przypadku stwierdzenia braku środków w budżecie, lub gdy środki będące w dyspozycji wydziału zostały już zaplanowane na realizację innych zadań publicznych.

Oferta powinna zostać złożona w wersji elektronicznej za pomocą portalu Witkac.pl. W formie papierowej należy dostarczyć potwierdzenie złożenia oferty - wygenerowane w systemie, wydrukowane i opatrzone podpisami osób reprezentujących organizację.

Brak złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty spowoduje odrzucenie oferty ze względów formalnych.

Warunki realizacji:

1. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) po podpisaniu umowy z wyłonionym oferentem.

2. Z wykonania zadania publicznego objętego umową, w tym z zaangażowania środków własnych w jego realizację, oferent sporządza sprawozdanie, zgodne ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. Z 2018 r. poz. 2055).

 

Nabór jest naborem ciągłym, ostateczny termin naboru to 13.03.2020 r., lub termin wyczerpania środków.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama