Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Działania w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego we Wrocławiu

Reklama
Nabór od 17.01.2020 do 10.02.2020 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
Łączny budżet 3,5 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. Działania w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego we Wrocławiu.

Zadanie polegać ma na:

1) działaniach mających na celu zachowanie oraz przywrócenie do stanu świetności substancji zabytkowej Wrocławia poprzez działania konserwatorskie, remontowe i renowacyjne obiektów wpisanych jednostkowo do rejestru zabytków, na podstawie przygotowanej wcześniej i nie wchodzącej w zakres zadania kompletnej dokumentacji, badań, ekspertyz, wyceny oraz pozwoleń i decyzji;

2) wykonaniu dokumentacji konserwatorskiej, powykonawczej zgodnej z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz wykonaniu fotograficznej dokumentacji porównawczej na nośniku elektronicznym.

Oferent może złożyć w konkursie dowolną ilość ofert.

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR (https://ngo.um.wroc.pl/). Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty w formacie A4 w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ul. G. Zapolskiej 4, pok. 120.

Reklama