Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs ofert: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Reklama
Nabór od 17.01.2020 do 10.02.2020 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
Łączny budżet 3,114 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Niepełnosprawni
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.

Przedmiotem zadania publicznego jest zapewnienie usługi „Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej”.Zadanie adresowane jest do niepełnosprawnych mieszkańców Wrocławia posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Dodatkowym efektem realizacji zadania będzie:

  • wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia;

  • ograniczanie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;

  • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

Podmiot wyłoniony w konkursie powinien zapewnić adresatom zadania: - możliwość samodzielnego wyboru osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta, z wyłączeniem osób, które są spokrewnione lub spowinowacone z osobą z niepełnosprawnością (na rzecz której będzie świadczona usługa asystencka) z uwzględnieniem możliwości kadrowych Zleceniobiorcy.

  • wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowanie w życiu społecznym;

  • stymulowanie do podejmowania aktywności i umożliwianie realizowania prawa do niezależnego życia;

  • umożliwienie uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych; - uwzględnienie decydującego wpływu uczestnika na podejmowane przez asystenta działania.

W ramach realizowanego zadania należy wykonać 88 200 godziny usług asystenckich.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w: - wyjściu, powrocie oraz dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.); - wyjściu, powrocie oraz dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne; - zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji; - załatwieniu spraw urzędowych; - nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami; -korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Czas trwania usług asystenta: -usługi asystenta powinny być dostępne przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 – 22:00, w uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług mogą zostać zmienione; - limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie (bez możliwości przenoszenia godzin na następne miesiące w przypadku ich niezrealizowania w danym miesiącu).

Sposób realizacji usług asystenta:

  • osoba z niepełnosprawnością korzystająca z usługi asystenta nie będzie ponosiła odpłatności za usługi asystenckie; - koszt jednej godzinny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług asystenta nie powinien przekroczyć 30 zł płatnej z dotacji;
  • usługi asystenta będą realizowane przez asystentów zatrudnionych zgodnie z kwalifikacjami określonymi w pkt 8 „Warunków realizacji zadania”;
  • asystent ma obowiązek uwzględniania decydującego wpływu osoby korzystającej na podejmowane działania.

Zadanie powinno być realizowane w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz rządowym Programem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020.”

Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę (w przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych).

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR (https://ngo.um.wroc.pl/). Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty w formacie A4 w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ul. G. Zapolskiej 4, pok. 120.

Reklama