Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Warsztaty, zajęcia lub imprezy kulturalne z programem profilaktycznym

Reklama
Nabór od 21.01.2020 do 11.02.2020 15:30
Urząd Miasta Czarnków
Łączny budżet 3 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Czarnków, Urząd Miasta Czarnków ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Warsztaty, zajęcia lub imprezy kulturalne z programem profilaktycznym.

BURMISTRZ MIASTA CZARNKÓW
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

I. Rodzaj zadania/zakres współpracy/ wysokość przeznaczonych środków
1. Zadanie pod nazwą: „Warsztaty, zajęcia lub imprezy kulturalne z programem profilaktycznym”.
2. Celem zadania jest wsparcie organizacji zajęć kulturalnych propagujących profilaktykę i promocję zdrowia  wśród dzieci i młodzieży.
3. Termin realizacji zadania: 01.03.2020 – 31.12.2020
4. Oczekiwane rezultaty zadania, na przykład:
- ilość, częstotliwość zrealizowanych  zajęć i liczba osób w nich uczestnicząca  (warsztaty, inscenizacje, przedstawienia., próby, występy itp.);
5. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 3.000 zł.
II.    Zasady przyznawania dotacji
1. O dotację mogą ubiegać się podmioty spełniające wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.).
2. Zadanie zlecane jest w formie wsparcia. Wysokość udzielonej dotacji z budżetu gminy nie może przekroczyć 90 % całkowitych kosztów projektów.
3. Wkład oferenta może pochodzić z:
- wkładu własnego finansowego lub świadczenia pieniężnego od odbiorców zadania – min 10%
wnioskowanej kwoty dotacji;
- wkładu własnego osobowego;
- wkładu własnego rzeczowego.
4. W wyniku postępowania konkursowego może być wybrana więcej niż jedna oferta.
III.    Terminy i warunki realizacji zadania
1. Gmina Miasta Czarnków wspiera realizację zadania publicznego w okresie od dnia podpisania umowy o wsparcie zadania do dnia wskazanego w pkt I.1.
2. Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową, przy zastosowaniu i przestrzeganiu następujących zasad:
a) z oferty zajęć zgłoszonych do konkursu będą mogli korzystać mieszkańcy Czarnkowa;
b) dofinansowaniu z dotacji podlegają wyłącznie koszty określone w ofercie i w zawartej umowie;
c) oferent realizujący zadanie publiczne zobowiązany jest do składania sprawozdań z realizacji zadania, zgodnie z postanowieniem umowy;
d) świadczenia wolontariuszy oraz praca społeczna członków organizacji ujęte w kosztorysie oferty powinny być wyliczone i ewidencjonowane w trakcie realizacji zadania;
e) w trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu realizacji zadania. Zmiany wymagają zgłoszenia w formie pisemnej i uzyskania zgody Gminy Miasta Czarnków. Zgłoszone zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany zakres działań, harmonogramu po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany nie wymagają aneksu do umowy;
f) w trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie przyjętych rezultatów zadania publicznego. Zmiany powyżej 10% poszczególnych założonych rezultatów wymagają zgłoszenia w formie pisemnej oraz zgody Gminy Miasta Czarnków lecz nie wymagają aneksu do umowy;
g) w trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane przesunięcia w zakresie poszczególnych pozycji kosztów zadania. Zmiany powyżej 5% wymagają uprzedniej, pisemnej zgody Gminy Miasta Czarnków. Pisemnej zgody wymaga również utworzenie nowej pozycji budżetowej w ramach kwoty dotacji. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany budżet oferty po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany powyższe nie wymagają aneksu do umowy;
h) podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu Gminy Miasta Czarnków. Informacja powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej Zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu:” Zadanie (nazwa zadania) jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Gminy Miasta Czarnków;
i) pozostałe warunki realizacji zadań zostaną ujęte w wiążącej strony umowie.
IV.    Termin składania ofert
1. Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:
a) wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą dedykowanej platformy – generatora Witkac.pl w terminie od 21 stycznia do 11 lutego 2020 r. do godz. 15.30. Po tym terminie system Witkac.pl automatycznie blokuje możliwość złożenia oferty;
b) wydrukowaną w systemie Witkac.pl ofertę należy podpisać i złożyć (pocztą, osobiście lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą-EPUAP) wraz z wymaganymi załącznikami w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Czarnków, Pl. Wolności 6,64-700 Czarnków, najpóźniej w terminie do 11 lutego 2020 r. do godz. 15.30 – decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Czarnków;
2. Oferta musi być przygotowana zgodnie ze wzorem oferty określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
V.  Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin ich wyboru
1. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.
2. Oferty niespełniające wymogów formalnych podlegają odrzuceniu.
3. Oferty powinny być podpisane przez osoby uprawnione zgodnie ze statutem. Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczątką imienną, a w przypadku braku pieczątki – z czytelnym podpisem lub wydrukiem imienia i nazwiska, opatrzonym podpisem, umożliwiającym weryfikację osób podpisujących potwierdzenie złożenia oferty.
4. Do konkursu mogą być składane oferty, w których terminy realizacji zadań są zgodne z określonymi w części I ogłoszenia o konkursie.
5. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących braków formalnych:
a) złożenie po terminie wersji papierowej;
b) niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;
c) złożenie w sposób niezgodny z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w częściach III i IV
d) złożenie przez podmiot nieuprawniony;
e) złożenie przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
f) złożenie oferty na zadanie, które nie jest realizowane na rzecz Gminy Miasta Czarnków lub jego mieszkańców;
g) wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym;
h) wysokość wkładu własnego oferenta nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym;
i) oferta, której wersja papierowa ma inną sumę kontrolną niż wersja elektroniczna, lub treść której wersja papierowa odbiega od elektronicznej;
j) brak wszystkich wymaganych, aktualnych załączników.
6. Wymagane załączniki do oferty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (nie dotyczy podmiotów zarejestrowanych w KRS);
b) pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji (do składania w imieniu organizacji woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań finansowych oraz dysponowania środkami przeznaczonymi na realizację zadania w tym rozliczania uzyskanej dotacji) – w przypadku gdy ofertę podpisały inne osoby niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem;
c) Program profilaktyczny (zawierający przynajmniej 3 scenariusze zajęć profilaktycznych).
Wszystkie kopie złożonych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie, wraz z datą potwierdzenia i czytelnym podpisem osoby do tego upoważnionej.
7. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji.
8. Otwarty konkurs ofert jest rozstrzygany również w przypadku, gdy złożona zostanie jedna oferta.
9. Dopuszcza się złożenie jednej oferty przez jednego oferenta.
10. Nie dopuszcza się dokonywania zakupów inwestycyjnych ze środków pochodzących z dotacji.
11. Burmistrz Miasta Czarnków może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania z nim umowy w przypadku, gdy okaże się, że oferent lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową.
12. Oferty, które przeszły pozytywnie ocenę formalną podlegają ocenie merytorycznej, której dokonuje powołana przez Burmistrza Komisja Konkursowa.
13. Przy rozpatrywaniu ofert na realizację poszczególnych zadań będą brane pod uwagę następujące kryteria:
Kryteria oceny merytorycznej
1)
Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3. ust.3 (zawartość merytoryczna oferty tzn. skala działań, ich adekwatność do zidentyfikowanego problemu i potrzeb adresatów zadania, planowane metody i formy działalności/pracy, możliwość realizacji zadania, zakładane do osiągnięcia rezultaty oraz sposoby ich monitoringu.
Maksymalna liczba przyznanych punktów - 15
2)
Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, adekwatności kosztów do założonych działań oraz kosztu realizacji zadania przypadającego na jednego uczestnika.
Maksymalna liczba przyznanych punktów - 15
3)
Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będą realizować zadanie publiczne (udokumentowanie kwalifikacji kadry ma wpływ na ocenę).
Maksymalna liczba przyznanych punktów - 15
4)
Ocena planowanego udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących
z innych źródeł na realizację zadania publicznego.
Maksymalna liczba przyznanych punktów - 15
5)
Ocena planowanego przez organizację wkładu niefinansowego – świadczenia wolontariuszy
i praca społeczna członków.
Maksymalna liczba przyznanych punktów – 10
6)
Charakter zadania - Program profilaktyczny, częstotliwość działań, czas przeznaczony na realizację z udziałem adresatów, innowacyjność zadania.
Maksymalna liczba przyznanych punktów – 25
7)
Realizacja zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w szczególności rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
Maksymalna liczba przyznanych punktów – 5
Maksymalna ocena 100 pkt.
Komisja ma prawo odrzucić oferty, które nie uzyskały minimum 51 punktów


14. Ostateczna ocena danej oferty wystawiona przez Komisję Konkursową jest średnią wszystkich wystawionych ocen cząstkowych przez poszczególnych członków Komisji.
15. Komisja Konkursowa może zaproponować zmniejszenie kwoty dotacji i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Zmiana zakresu realizacji zadania nie może naruszyć istoty zadania przedstawionego w ofercie. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta.
16. Oferty pozytywnie ocenione pod względem merytorycznym wraz z proponowanymi kwotami dotacji, zostaną przedstawione Burmistrzowi Miasta Czarnków celem podjęcia ostatecznej decyzji o wysokości udzielonej dotacji.
17. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w formie zarządzenia Burmistrza Miasta Czarnków na stronie internetowej www.czarnkow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Czarnków, a także w formie wykazu na platformie systemu Witkac.pl.
18. Przekazanie środków na realizację zadania, na wskazany w ofercie rachunek bankowy, nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Miasta Czarnków, a podmiotem którego oferta została wybrana w wyniku postępowania konkursowego.
19. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty;
b) żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.
VI.   Informacja dotycząca zadań tego samego rodzaju zrealizowanych w roku ogłoszenia konkursu i w roku poprzednim
Gmina Miasta Czarnków w 2019 roku wydatkowała w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi środki budżetowe na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w wysokości 3.000 zł;
VII.   Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w ramach konkursu, jest Burmistrz Miasta Czarnków z siedzibą w Czarnkowie, Pl. Wolności 6, 64-700 Czarnków.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez email: iod@czarnkow.pl, tel. 67/255 36 01 lub pisemnie na adres Pl. Wolności 6, 64-700 Czarnków.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którym jest przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Miasta Czarnków.
4. Dane po zrealizowaniu celu dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane dla celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
5. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych;
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
3) żądania usunięcia danych gdy:
a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
b) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.
4) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
a) osoby te kwestionują prawidłowość danych,
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Dane zostaną powierzone podmiotowi zajmującemu się obsługą systemu Witkac, z którym podpisano stosowną umowę.
10. Administratorem danych osobowych w związku z wykonywaniem zadania publicznego, realizowanego na podstawie niniejszego konkursu ofert jest Zleceniobiorca.
11. Zleceniobiorca zobowiązany jest stosować RODO oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych przy przetwarzaniu danych osobowych, gromadzonych zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej, w ramach realizacji zadania publicznego, realizowanego na podstawie niniejszego konkursu ofert.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama