Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Trwa konkurs MSWiA: „Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży”

Reklama
Nabór od 14.01.2020 do 07.02.2020 23:59
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Łączny budżet 130 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego: „Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży”.

1. ZADANIE OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:

 • prowadzenie 7 dni w tygodniu ogólnopolskiego, bezpłatnego telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży;
 • udzielanie pomocy osobom małoletnim poprzez zapewnienie możliwości wyrażania ich trosk, porozmawiania o sprawach bezpośrednio ich dotyczących, a zagrażających ich bezpieczeństwu;
 • rozwijanie współpracy z instytucjami profesjonalnie zaangażowanymi w udzielanie pomocy osobom małoletnim;
 • prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych na terenie Polski dotyczących funkcjonowania telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży;
 • rozwijanie współpracy z Policją w zakresie działań mających na celu udzielenie jak najszybszej pomocy dzieciom i młodzieży w sytuacjach zagrażających ich zdrowiu lub życiu.

Realizacja zadania powinna przyczyniać się do wsparcia dzieci i młodzieży w sytuacji zagrożenia ich zdrowia lub życia, a tym samym wzmocnienia ich poczucia bezpieczeństwa, a pośrednio również do przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, w szkole oraz w Internecie, jak również zmniejszenia liczby niepożądanych zachowań dzieci i młodzieży oraz członków ich rodzin, a także poszerzenia wiedzy osób korzystających z telefonu na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację ww. zadania planuje przekazać środki w wysokości 130.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy zł).

3. UPRAWNIONE PODMIOTY

O przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, posiadające doświadczenie dające gwarancję pomyślnej realizacji zadania publicznego.

4. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

Przedmiotowe zadanie ma zostać zrealizowane w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku od dnia podpisania umowy z podmiotem, który wygra otwarty konkurs ofert.

Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wyboru ofert stanowić będzie podstawę do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem). Ramowy wzór umowy określa rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).

5. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać do dnia 7 lutego 2020 r.:

· korespondencyjnie na adres: Departament Porządku Publicznego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. S. Batorego 5, 02-591 Warszawa, z dopiskiem „Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży”,

· bezpośrednio, w Biurze Podawczym w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie, w dni robocze w godzinach 8.15 – 16.00.

6. WYMOGI FORMALNE

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, w terminie do dnia 7 lutego 2020 r. oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Do oferty należy dołączyć poświadczone za zgodność z oryginałem: aktualny statut organizacji lub stowarzyszenia, aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, NIP, REGON i dokument potwierdzający posiadanie rachunku bankowego oraz jego numer.

· Rozpatrywane będą jedynie oferty złożone przez Oferenta, który łącznie spełnia następujące warunki:

 • jest organizacją pozarządową lub podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

 • prowadzi działalność pożytku publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;

 • posiada minimum 3-letnie doświadczenie dające gwarancję pomyślnej realizacji zadania publicznego;

 • zatrudnia odpowiednio wyszkoloną i wykwalifikowaną kadrę, zdolną do realizacji zadania;

 • koszty związane z obsługą administracyjno-finansową nie mogą stanowić więcej niż 10% całkowitych kosztów zadania;

 • jest wiarygodny pod względem finansowym, co udokumentuje złożonym oświadczeniem (załącznik nr 1 do ogłoszenia);

 • przedłoży kompletną ofertę w terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Reklama