Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wspieranie turystyki i krajoznawstwa

Reklama
Nabór od 16.01.2020 do 14.02.2020 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Departamencie Promocji, Sportu i Turystyki, ul. Artura Grottgera 4 pok. 433 w Lublinie, tel. 81 4416787.
Łączny budżet 96 tys. PLN
Od 50% do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Lubelskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania turystyki i krajoznawstwa, na które mogą być przyznane dotacje z Budżetu Województwa Lubelskiego w roku 2020.

Cel konkursu:

konkurs ma na celu wybór ofert i zlecenie w formie wspierania realizacji zadań publicznych
w zakresie turystyki i krajoznawstwa, podejmowanych na rzecz zaspakajania potrzeb społecznych i podnoszenia poziomu życia mieszkańców regionu.

I. Rodzaj zadania objętego konkursem

Rodzajem zadania publicznego realizowanego w ramach konkursu jest turystyka i krajoznawstwo

Tytuły zadań objętych konkursem w formie wspierania:

 1. Wydawanie niekomercyjnych publikacji poruszających problematykę turystyki i krajoznawstwa na Lubelszczyźnie
  i promujących walory turystyczne województwa lubelskiego.
 2. Szkolenie i doskonalenie społecznych kadr dla turystyki.
 3. Wytyczanie nowych oraz utrzymanie istniejących szlaków turystycznych w województwie lubelskim.
 4. Organizowanie na terenie województwa lubelskiego imprez turystyki pieszej, rowerowej, kajakowej, konnej, motorowej i narciarskiej o charakterze wojewódzkim lub ogólnopolskim.
 5. Wspieranie korzystania z walorów turystycznych przez osoby niepełnosprawne.
 6. Promocja regionu poprzez udział w imprezach turystyki kwalifikowanej o charakterze wojewódzkim lub ogólnopolskim.
 7. Organizowanie i udział w konkursach turystyczno-krajoznawczych o charakterze wojewódzkim lub ogólnopolskim.
 8. Promocja regionu poprzez świadczenie nieodpłatnej informacji turystycznej.
 9. Promocja Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego 2020 r.

15. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „KONKURS –TURYSTYKA 2020” opatrzonej pieczęcią lub nazwą podmiotu składającego i złożona w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, 20-029 Lublin, ul. Artura Grottgera 4 lub przesłana pocztą na ww. adres.

O zachowaniu terminu decyduje data doręczenia oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Oferta, która wpłynie po ww. terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową i zostanie odrzucana ze względów formalnych.

Reklama