Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Wspieranie turystyki i krajoznawstwa

Reklama
Nabór od 16.01.2020 do 14.02.2020 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Departamencie Promocji, Sportu i Turystyki, ul. Artura Grottgera 4 pok. 433 w Lublinie, tel. 81 4416787.
Łączny budżet 96 tys. PLN
Od 50% do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Lubelskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania turystyki i krajoznawstwa, na które mogą być przyznane dotacje z Budżetu Województwa Lubelskiego w roku 2020.

Cel konkursu:

konkurs ma na celu wybór ofert i zlecenie w formie wspierania realizacji zadań publicznych 
w zakresie turystyki i krajoznawstwa, podejmowanych na rzecz zaspakajania potrzeb społecznych i podnoszenia poziomu życia mieszkańców regionu.

I.  Rodzaj zadania objętego konkursem

Rodzajem zadania publicznego realizowanego w ramach konkursu jest turystyka i krajoznawstwo

Tytuły zadań objętych konkursem w formie wspierania:

 1. Wydawanie niekomercyjnych publikacji poruszających problematykę turystyki i krajoznawstwa na Lubelszczyźnie 
  i promujących walory turystyczne województwa lubelskiego.
 2. Szkolenie i doskonalenie społecznych kadr dla turystyki.  
 3. Wytyczanie nowych oraz utrzymanie istniejących szlaków turystycznych  w województwie lubelskim.
 4. Organizowanie na terenie województwa lubelskiego imprez  turystyki pieszej, rowerowej, kajakowej,  konnej, motorowej i narciarskiej o charakterze wojewódzkim lub ogólnopolskim.
 5. Wspieranie korzystania z walorów turystycznych przez osoby niepełnosprawne. 
 6. Promocja regionu poprzez udział w imprezach turystyki kwalifikowanej o charakterze wojewódzkim lub ogólnopolskim. 
 7. Organizowanie i udział w konkursach turystyczno-krajoznawczych o charakterze wojewódzkim lub ogólnopolskim.
 8. Promocja regionu poprzez świadczenie nieodpłatnej informacji turystycznej.
 9. Promocja Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego 2020 r.

15. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „KONKURS –TURYSTYKA 2020” opatrzonej pieczęcią lub nazwą podmiotu składającego i złożona w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, 20-029 Lublin, ul. Artura Grottgera 4 lub przesłana pocztą na ww. adres.

O zachowaniu terminu decyduje data doręczenia oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Oferta, która wpłynie po ww. terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową i zostanie odrzucana ze względów formalnych.

Reklama