Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Erasmus+ Młodzież, Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

Reklama
Nabór od 05.11.2019 do 07.05.2020 12:00
Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury
Łączny budżet 191,9 mln EUR
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 150 tys. EUR
Młodzież
Dotacje na międzynarodowe inicjatywy grup młodzieży z krajów europejskich, realizowane na rzecz lokalnych społeczności.

Współpraca na rzecz innowacji to wspólna praca nad opracowaniem narzędzi, materiałów i rozwiązań mogących służyć szerszemu gronu odbiorców. Wypracowane w czasie trwania projektu innowacyjne rozwiązania nazywamy rezultatami pracy intelektualnej. Są one obowiązkowo publikowane na platformie upowszechniania rezultatów Erasmus+, stanowiąc otwarte zasoby edukacyjne, które mogą być wykorzystywane przez wszystkich zainteresowanych na zasadzie otwartych licencji. Są to na przykład: scenariusze zajęć i warsztatów, raporty, ciekawe narzędzia elektroniczne, publikacje – to tylko część przykładów.

Wymiana dobrych praktyk umożliwia wymianę metod i sposobów pracy, podpatrywanie różnych rozwiązań stosowanych w organizacjach partnerskich, możliwość wspólnych spotkań i szkoleń kadry i samej młodzieży.

Działania, które można realizować w ramach projektów Akcji 2:

  • Międzynarodowe spotkania partnerów
  • Międzynarodowe działania dot. szkoleń i uczenia się:
    • Krótkie programy szkoleniowe dla pracowników
    • mobilność łączona (blended & virtual mobility) młodzieży

długoterminowe wyjazdy osób pracujących z młodzieżą Poniższe 2 działania są opcjonalne, wybierane są tylko dla większych projektów z rezultatami pracy intelektualnej:

  • Opracowywanie, testowanie i zatwierdzanie innowacyjnych programów, metod i narzędzi edukacyjnych – tzw. rezultatów pracy intelektualnej
  • Działania upowszechniające rezultaty.

Ważne by niezależnie od rodzaju projektu koncentrować się na edukacji pozaformalnej, podnoszeniu jakości pracy z młodzieżą, jej kompetencji oraz kompetencji osób z nią pracujących.

Aby projekt mógł otrzymać dofinansowanie, musi odnosić się do jednego z priorytetów opisanych w Przewodniku po programie Erasmus+ w części dot. akcji 2 – Partnerstwa strategiczne. Musi to być priorytet dla sektora młodzieży lub priorytet horyzontalny, z zachowaniem warunku, że sektorem, na który projekt będzie miał największy wpływ, musi być młodzież.

Cele
Cele partnerstw strategicznych w obszarze młodzieżowej edukacji pozaformalnej są następujące:
– wymiana metod pracy, dobrych praktyk, wspólne wypracowywanie, sprawdzanie w praktyce nowatorskiego podejścia, metod i sposobu pracy,
– rozwój kompetencji i umiejętności przydatnych na rynku pracy (m.in. znajomość języków obcych),
– współpraca pomiędzy organizacjami młodzieżowymi a władzami publicznymi, organizacjami sektora kształcenia i szkoleń, przedstawicielami biznesu i rynku pracy oraz organizacjami pozarządowymi,
– podniesienie potencjału rad młodzieżowych oraz władz krajowych, regionalnych i lokalnych zajmujących się młodzieżą w krajach partnerskich,
– wyrównywanie szans grup defaworyzowanych,
– podnoszenie rozpoznawalności i uznawalności wiedzy i umiejętności zdobytych dzięki edukacji pozaformalnej.

Transnarodowe inicjatywy młodzieżowe to projekty, które samodzielnie przygotowuje, organizuje i realizuje młodzież. Mają one służyć:
– zwiększaniu zaangażowania obywatelskiego poprzez m.in. organizowanie konsultacji, debat, konferencji, inicjatyw dotyczących tematyki europejskiej,
– podejmowaniu działań dla pożytku społeczności lokalnych (m.in. wspieranie grup zagrożonych wykluczeniem społecznym np. osób starszych, niepełnosprawnych, migrantów, mniejszości społecznych),
– rozwijaniu postawy przedsiębiorczej i umiejętności skutecznego działania młodych ludzi (np. założenie klubu młodzieżowego, organizacji lub przedsiębiorstwa społecznego; przygotowanie i przeprowadzenie kursów i szkoleń np. na temat przedsiębiorczości; organizowanie wydarzeń kulturalnych i artystycznych).

W ramach projektu można zaplanować również:
– międzynarodowe spotkania projektowe – spotkania robocze młodych osób, które organizują projekt;
– dodatkowe działania związane z uczeniem się – tzw. Mobilność łączona młodzieży (Blended Mobility of Young People) – od 5 dni do 2 miesięcy. Nie ma potrzeby dodatkowego uzasadniania potrzeby tych działań, muszą jednak zostać należycie opisane.

O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in.:
– organizacje młodzieżowe,
– nieformalne grupy młodych ludzi (potrzebują jednak podmiotu, który udzieli im osobowości prawnej),
– organizacje non profit, stowarzyszenia, fundacje,
– samorządy,
– instytucje kulturalne, biblioteki, muzea,
– placówki edukacyjne każdego typu
– uczelnie,
– instytucje i organizacje działające na rzecz edukacji i szkolnictwa wyższego,
– przedsiębiorstwa,
– izby rzemiosła, stowarzyszenia i związki zawodowe,
– instytuty badawcze.

Osoby indywidualne nie mogą ubiegać się o dofinansowanie z programu.

Budżet
Maksymalna wysokość dofinansowania jednego projektu na rok to 150 tys. euro.

Dofinansowanie
Środki finansowe mogą być przyznane na: zarządzanie projektem, międzynarodowe spotkania projektowe, seminaria, konferencje, produkty intelektualne, wydarzenia upowszechniające, wyjazdy dydaktyczne, podwykonawstwo i sprzęt, udział osób niepełnosprawnych, a także inne działania i produkty służące realizacji projektu.

Państwa uczestniczące w programie
– 28 krajów członkowskich UE,
– kraje spoza UE uczestniczące w programie: Macedonia (Republika Macedonii Północnej), Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Serbia.
Do krajów programu zaliczają się również terytoria zamorskie krajów Unii Europejskiej. Ich szczegółowa lista znajduje się tutaj.

Długość trwania projektu: od 6 miesięcy do 2 lat.

Skład partnerstwa strategicznego: minimum 2 grupy/organizacje z 2 różnych krajów europejskich uczestniczących w programie.

Gdzie składać wnioski
Akcja ma charakter zdecentralizowany, wniosek składa koordynator grupy do Narodowej Agencji programu Erasmus+ w swoim kraju.

Termin składania wniosków w roku 2020:
– 7 maja
– 1 października

We wszystkich podanych terminach wnioski składa się do godziny 12:00 czasu brukselskiego.

Przed złożeniem wniosku
Pierwszym krokiem w procesie składania wniosku jest rejestracja w systemie EU_LOGIN.
Drugim krokiem jest rejestracja w systemie rejestru organizacji ORS – Organisation Registration System (następca systemu URF). Rejestr w tym systemie kończy się przyznaniem numeru ID organizacji, czyli OID – Organisation ID. Organizacje posiadające już numer PIC, czyli poprzednika numeru OID, nie muszą się ponownie rejestrować. Cały proces wyjaśniony jest tutaj.

Więcej informacji znajduje się w Polskim przewodniku po programie Erasmus+ oraz na polskiej stronie programu.

Koordynator w Polsce

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+
email: kontakt@frse.org.pl
www: http://www.frse.org.pl/
Al. Jerozolimskie 142a
02-305 Warszawa
tel.: +48 22 46 31 000

Reklama