Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Erasmus+ Młodzież, Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

Reklama
Nabór od 05.11.2019 do 01.10.2020 12:00
Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury
Łączny budżet 191,9 mln EUR
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 150 tys. EUR
Młodzież
Dotacje na międzynarodowe inicjatywy grup młodzieży z krajów europejskich, realizowane na rzecz lokalnych społeczności.

Współpraca na rzecz innowacji to wspólna praca nad opracowaniem narzędzi, materiałów i rozwiązań mogących służyć szerszemu gronu odbiorców. Wypracowane w czasie trwania projektu innowacyjne rozwiązania nazywamy rezultatami pracy intelektualnej. Są one obowiązkowo publikowane na platformie upowszechniania rezultatów Erasmus+, stanowiąc otwarte zasoby edukacyjne, które mogą być wykorzystywane przez wszystkich zainteresowanych na zasadzie otwartych licencji. Są to na przykład: scenariusze zajęć i warsztatów, raporty, ciekawe narzędzia elektroniczne, publikacje – to tylko część przykładów.

Wymiana dobrych praktyk umożliwia wymianę metod i sposobów pracy, podpatrywanie różnych rozwiązań stosowanych w organizacjach partnerskich, możliwość wspólnych spotkań i szkoleń kadry i samej młodzieży.

Działania, które można realizować w ramach projektów Akcji 2:

  • Międzynarodowe spotkania partnerów
  • Międzynarodowe działania dot. szkoleń i uczenia się:
    • Krótkie programy szkoleniowe dla pracowników
    • mobilność łączona (blended & virtual mobility) młodzieży

długoterminowe wyjazdy osób pracujących z młodzieżą Poniższe 2 działania są opcjonalne, wybierane są tylko dla większych projektów z rezultatami pracy intelektualnej:

  • Opracowywanie, testowanie i zatwierdzanie innowacyjnych programów, metod i narzędzi edukacyjnych – tzw. rezultatów pracy intelektualnej
  • Działania upowszechniające rezultaty.

Ważne by niezależnie od rodzaju projektu koncentrować się na edukacji pozaformalnej, podnoszeniu jakości pracy z młodzieżą, jej kompetencji oraz kompetencji osób z nią pracujących.

Aby projekt mógł otrzymać dofinansowanie, musi odnosić się do jednego z priorytetów opisanych w Przewodniku po programie Erasmus+ w części dot. akcji 2 – Partnerstwa strategiczne. Musi to być priorytet dla sektora młodzieży lub priorytet horyzontalny, z zachowaniem warunku, że sektorem, na który projekt będzie miał największy wpływ, musi być młodzież.

Cele
Cele partnerstw strategicznych w obszarze młodzieżowej edukacji pozaformalnej są następujące:
– wymiana metod pracy, dobrych praktyk, wspólne wypracowywanie, sprawdzanie w praktyce nowatorskiego podejścia, metod i sposobu pracy,
– rozwój kompetencji i umiejętności przydatnych na rynku pracy (m.in. znajomość języków obcych),
– współpraca pomiędzy organizacjami młodzieżowymi a władzami publicznymi, organizacjami sektora kształcenia i szkoleń, przedstawicielami biznesu i rynku pracy oraz organizacjami pozarządowymi,
– podniesienie potencjału rad młodzieżowych oraz władz krajowych, regionalnych i lokalnych zajmujących się młodzieżą w krajach partnerskich,
– wyrównywanie szans grup defaworyzowanych,
– podnoszenie rozpoznawalności i uznawalności wiedzy i umiejętności zdobytych dzięki edukacji pozaformalnej.

Transnarodowe inicjatywy młodzieżowe to projekty, które samodzielnie przygotowuje, organizuje i realizuje młodzież. Mają one służyć:
– zwiększaniu zaangażowania obywatelskiego poprzez m.in. organizowanie konsultacji, debat, konferencji, inicjatyw dotyczących tematyki europejskiej,
– podejmowaniu działań dla pożytku społeczności lokalnych (m.in. wspieranie grup zagrożonych wykluczeniem społecznym np. osób starszych, niepełnosprawnych, migrantów, mniejszości społecznych),
– rozwijaniu postawy przedsiębiorczej i umiejętności skutecznego działania młodych ludzi (np. założenie klubu młodzieżowego, organizacji lub przedsiębiorstwa społecznego; przygotowanie i przeprowadzenie kursów i szkoleń np. na temat przedsiębiorczości; organizowanie wydarzeń kulturalnych i artystycznych).

W ramach projektu można zaplanować również:
– międzynarodowe spotkania projektowe – spotkania robocze młodych osób, które organizują projekt;
– dodatkowe działania związane z uczeniem się – tzw. Mobilność łączona młodzieży (Blended Mobility of Young People) – od 5 dni do 2 miesięcy. Nie ma potrzeby dodatkowego uzasadniania potrzeby tych działań, muszą jednak zostać należycie opisane.

O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in.:
– organizacje młodzieżowe,
– nieformalne grupy młodych ludzi (potrzebują jednak podmiotu, który udzieli im osobowości prawnej),
– organizacje non profit, stowarzyszenia, fundacje,
– samorządy,
– instytucje kulturalne, biblioteki, muzea,
– placówki edukacyjne każdego typu
– uczelnie,
– instytucje i organizacje działające na rzecz edukacji i szkolnictwa wyższego,
– przedsiębiorstwa,
– izby rzemiosła, stowarzyszenia i związki zawodowe,
– instytuty badawcze.

Osoby indywidualne nie mogą ubiegać się o dofinansowanie z programu.

Budżet 
Maksymalna wysokość dofinansowania jednego projektu na rok to 150 tys. euro.

Dofinansowanie 
Środki finansowe mogą być przyznane na: zarządzanie projektem, międzynarodowe spotkania projektowe, seminaria, konferencje, produkty intelektualne, wydarzenia upowszechniające, wyjazdy dydaktyczne, podwykonawstwo i sprzęt, udział osób niepełnosprawnych, a także inne działania i produkty służące realizacji projektu.

Państwa uczestniczące w programie
– 28 krajów członkowskich UE,
– kraje spoza UE uczestniczące w programie: Macedonia (Republika Macedonii Północnej), Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Serbia.
Do krajów programu zaliczają się również terytoria zamorskie krajów Unii Europejskiej. Ich szczegółowa lista znajduje się tutaj.

Długość trwania projektu: od 6 miesięcy do 2 lat.

Skład partnerstwa strategicznego: minimum 2 grupy/organizacje z 2 różnych krajów europejskich uczestniczących w programie.

Gdzie składać wnioski
Akcja ma charakter zdecentralizowany, wniosek składa koordynator grupy do Narodowej Agencji programu Erasmus+ w swoim kraju.

Termin składania wniosków w roku 2020:
– 1 października

We wszystkich podanych terminach wnioski składa się do godziny 12:00 czasu brukselskiego.

Przed złożeniem wniosku
Pierwszym krokiem w procesie składania wniosku jest rejestracja w systemie EU_LOGIN.
Drugim krokiem jest rejestracja w systemie rejestru organizacji ORS – Organisation Registration System (następca systemu URF). Rejestr w tym systemie kończy się przyznaniem numeru ID organizacji, czyli OID – Organisation ID. Organizacje posiadające już numer PIC, czyli poprzednika numeru OID, nie muszą się ponownie rejestrować. Cały proces wyjaśniony jest tutaj.

Więcej informacji znajduje się w Polskim przewodniku po programie Erasmus+ oraz na polskiej stronie programu.

Koordynator w Polsce

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+
email: kontakt@frse.org.pl
www: http://www.frse.org.pl/
Al. Jerozolimskie 142a
02-305 Warszawa
tel.: +48 22 46 31 000

Reklama