Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Rozówj turystyki i krajoznawstwa 2020

Reklama
Nabór od 16.01.2020 do 11.02.2020 15:45
Departament Turystyki
Łączny budżet 80 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 20 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Rozówj turystyki i krajoznawstwa 2020.

Konkurs organizowany jest na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 188/XV/19 z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r . poz. 869 z późn. zm.).

1. Rodzaj zadania

Nazwa zadania konkursowego „Rozwój turystyki i krajoznawstwa w województwie pomorskim w roku 2020 — wsparcie zadań dotacją do 20 000 zł”

W ramach zadania wspierane będą następujące działania:

a)  popularyzacja turystyki aktywnej (w tym rowerowej i wodnej, poprzez organizację  imprez i wydarzeń  sportowo-turystycznych o znaczeniu ponadlokalnym

b) budowa turystycznej marki pomorskiego, poprzez wykorzystanie szlaków tematycznych do promocji wyróżników regionu (tożsamość kulturowa, dziedzictwo  naturalne)

  c) kształtowanie przestrzeni turystycznej, poprzez wytyczanie, znakowanie, odnawianie (renowację) szlaków pieszych

  d) wspieranie rozwoju produktów turystycznych m.in. poprzez promowanie szlaków kulturowych (jako atrakcyjnej, całorocznej oferty turystycznej) oraz kulturowego i  naturalnego  dziedzictwa  (dla rozwoju turystyki i ochrony tych elementów)

 

1.1 Oczekiwane rezultaty i sposoby ich mierzenia

Otwarty katalog oczekiwanych rezultatów zadania (produkty, usługi i planowane zmiany społeczne):

- zrealizowane wydarzenia: (np. rajdy piesze, rowerowe, regaty, warsztaty, wystawy, konferencje, działania promocyjne oraz inne wydarzenia turystyczno-krajoznawcze) angażujące i integrujące mieszkańców i turystów regionu;

- wydanie wartościowych, dostępnych dla odbiorców (w tym turystów) i szeroko dystrybuowanych wydawnictw (książki, czasopisma, wydawnictwa multimedialne);

- oznakowywanie szlaków turystycznych jednolitym systemem znaków i urządzeń informacyjnych, jako system komplementarny tworzący spójną i przejrzystą sieć oraz dostarczenie śladu GPS oznakowanych/objętych renowacją szlaków;

- wytyczanie nowych szlaków tematycznych (koncepcja lub/i ich oznakowanie)

Dokumentacja potwierdzająca realizację przedsięwzięcia: program, plakat, ulotka, dokumentacja fotograficzna, lista obecności uczestników projektu, strona internetowa
i liczba odsłon, audiobooki, ilość km oznakowanych szlaków wraz ze śladem GPS, ilość znaków i urządzeń informacyjnych zainstalowanych na szlaku, lista laureatów i nagrodzonych w konkursach,  wejściówki, zestawienia z informacją o miejscach dystrybucji materiałów.

W części III pkt. 5 oferty zaleca się zdiagnozowanie możliwego ryzyka, które — z przyczyn niezależnych od oferenta — może utrudnić osiągnięcie zadeklarowanych rezultatów.

 

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań

Na realizację zadania w roku 2020 Zarząd Województwa Pomorskiego przeznaczył łącznie kwotę 80 000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych). Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania ujętego w tym ogłoszeniu wynosi 80 000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych). Wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł. Zlecenie wykonania zadań publicznych ma formę wsparcia, to znaczy udzielenia dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 

3. Zasady przyznawania dotacji

1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).

  2. Uprawnionymi do składania ofert są podmioty, które prowadzą działalność pożytku publicznego i których cele statutowe są zgodne z przedmiotem niniejszego konkursu, wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalnościpożytku  publicznego i o wolontariacie, tj.

 1. organizacje pozarządowe w rozumieniu cyt. wyżej ustawy;
 2. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. wyżej ustawy.

   3. W ramach dotacji dofinansowane będą wyłącznie wydatki bieżące bezpośrednio związane z realizacją zadań.

   4. Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji.

   5. Dopuszcza się dofinansowanie więcej niż jednej oferty, złożonej przez ten sam podmiot.

   6. Dotacje nie mogą być udzielone na:

 1. koszty niezwiązane z projektem oraz koszty pokryte przez inne podmioty dofinansowujące (zakaz tzw. podwójnego finansowania),
 2. finansowanie tych samych kosztów w innym konkursie organizowanym przez Województwo Pomorskie,
 3. zakup nieruchomości,
 4. zakup środków trwałych,
 5. finansowanie kosztów działalności gospodarczej podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
 6. działalność polityczną.

   7. Ofertę należy złożyć na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057), stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie ogłoszenia niniejszego konkursu. Wzór oferty dostępny jest w elektronicznym systemie naboru wniosków Witkac.pl

   8. Oferta winna być wypełniona we wszystkich punktach, które dotyczą oferenta (jeśli punkt nie dotyczy oferenta — należy wpisać „nie dotyczy”).

   9. Nie jest wymagane uzasadnienie komplementarności zadania z innymi działaniami podejmowanymi przez organizację lub inne podmioty w punkcie III.3 oferty Syntetyczny opis zadania.

 10. Nie dopuszcza się możliwości wyceny wkładu rzeczowego w punkcie V.B oferty Źródło finansowania kosztów realizacji zadania.

 11. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z KRS lub innymi dokumentami potwierdzającymi status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.

 

4. Termin i warunki realizacji zadania

Do konkursu mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż od 1 stycznia 2020 r. i kończy się nie później niż 30 listopada 2020 r.

 1. Realizacja zadań zleconych wyłonionych w drodze niniejszego konkursu następuje po zawarciu umów z podmiotami, które złożyły oferty na ich realizację. Umowa wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Oferent musi zagwarantować wkład własny finansowy w wysokości co najmniej 20% finansowej wartości projektu.
 3. Oferent może ująć w kosztorysie wkład własny osobowy, który również będzie podlegał ocenie z zastrzeżeniem, że wkład osobowy nie jest traktowany jako wkład finansowy.
 4. W przypadku otrzymania dotacji oferent zobowiązany jest do przedłożenia aktualizacji oferty. Jeżeli przyznana dotacja jest niższa od oczekiwanej, przygotowując aktualizację kosztorysu, oferent może — za zgodą Departamentu Turystyki — zmniejszyć zakres rzeczowy i zaktualizować harmonogram ale bez odstąpienia od osiągnięcia rezultatów zadania i realizacji jego istotnych działań. Sporządzenie aktualizacji, w wyniku której osiągnięcie zakładanych rezultatów zadania nie będzie możliwe może skutkować odstąpieniem Województwa od podpisania umowy.
 5. Podstawą rozliczenia zadania publicznego są osiągnięte rezultaty oraz zrealizowane działania założone w ofercie.
 6. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie przyjętych rezultatów zadania publicznego. Zmiany powyżej 20% poszczególnych założonych rezultatów wymagają zgody Województwa wyrażonej w formie aneksu do umowy.
 7. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie przesunięć w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami pod warunkiem, że służy to realizacji celu zadania i nie zmienia jego charakteru.
 8. Oferent zobowiązuje się do złożenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego, według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057), w terminie do 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania ustalonego w umowie. Sprawozdanie należy sporządzić poprzez system Witkac.pl oraz dostarczyć w formie papierowej najpóźniej w terminie do 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania ustalonego w umowie. Decyduje data stempla pocztowego.
 9. Departament Turystyki ma prawo żądać przedstawienia w wyznaczonym terminie dodatkowych informacji i wyjaśnień do sprawozdania.
 10. Przyznane środki finansowe podmiot realizujący zadanie jest zobowiązany wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem oraz terminem realizacji zadania określonym w umowie.
 11. Kontrola prawidłowości wykonania zadania, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych, może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu, tj. przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym zakończono realizację zadania. Kontrolę nad prawidłowością wykonania zadania sprawuje Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. W ramach kontroli upoważnieni pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonania zadania oraz żądać udzielenia ustnych lub złożenia pisemnych informacji dotyczących wykonania zadania. Podmiot realizujący zadanie na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.
 12. Zasady kontroli oraz konsekwencje w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji zadania zostaną określone w umowie.
 13. Podmiot zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.) w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

 

5. Termin i warunki składania ofert

  Oferty należy składać zarówno w systemie Witkac.pl, jak i w formie papierowej do 11 lutego 2020 r. do godz. 15:45

Oferent może złożyć ofertę na konkretny projekt tylko w jednym konkursie. Oferty złożone na ten sam projekt w dwóch konkursach będą podlegały odrzuceniu.

Decyduje data wpływu oferty — zarówno w systemie Witkac.pl, jak i w formie papierowej — do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Nie decyduje data stempla pocztowego.

Wydrukowaną z systemu Witkac.pl i podpisaną — przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta — ofertę można składać osobiście w Kancelarii Ogólnej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego lub przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

Oferta powinna być oznaczona dopiskiem „Konkurs ofert Rozwój turystyki i krajoznawstwa w województwie pomorskim w roku 2020 — wsparcie zadań dotacją do 20 000 zł”.

  1 .   Ofertę należy obligatoryjnie:

 1. wypełnić i złożyć w formie elektronicznej za pomocą systemu Witkac.pl
 2. następnie wygenerowaną w systemie, wydrukowaną i podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta, ofertę należy złożyć w formie papierowej.

   2. Złożenie oferty w sposób inny niż określony w ust. 1  skutkować będzie  odrzuceniem.

   3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, ani nie gwarantuje przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej przez oferenta.

   4. Dotacje otrzymują podmioty, których oferty zostaną wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.

 

6. Tryb wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

 1. Złożone oferty rozpatrywane będą pod względem formalnym przez Departament Turystyki oraz pod względem merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego.
 2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu trzech miesięcy, licząc od daty zakończenia przyjmowania ofert.
 3. Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie w formie uchwały Zarząd Województwa Pomorskiego, po zapoznaniu się z opinią Komisji, o której mowa w ust. 1. Uchwała będzie podstawą do zawarcia z podmiotami, których oferty zostaną wybrane w konkursie, pisemnych umów, szczegółowo określających warunki realizacji zadań. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.
 4. Od decyzji Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji oraz ich wysokości nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
 5. Wyniki konkursu — z podaniem nazwy podmiotu, nazwy projektu i wysokości przyznanej dotacji zostaną umieszczone na stronie internetowej www.urzad.pomorskie.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Ponadto wszyscy składający ofertę zostaną poinformowani pisemnie o wynikach konkursu.
 6. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją pozostaną w aktach Departamentu Turystyki i nie będą odsyłane oferentowi.
 7. Oferty niespełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane przez Komisję.

       8. Zarząd Województwa Pomorskiego zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku niezgłoszenia żadnej oferty lub gdy żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie.

 

7. Kryteria stosowane przy wyborze ofert

    a) Kryteria formalne:

Oferta złożona w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym

Oferta złożona przez podmiot uprawniony

Oferta wypełniona w prawidłowy sposób

Oferta złożona zarówno w wersji elektronicznej poprzez system witkac.pl, jak i w papierze

Suma kontrolna oferty złożonej w papierze zgadza się z sumą kontrolną oferty złożonej w systemie witkac.pl

Wysokość wnioskowanej dotacji jest zgodna z zapisami ogłoszenia konkursowego

 

     b) Kryteria merytoryczne:

Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta

- dotychczasowe doświadczenie oferenta w działalności statutowej związanej z działalnością turystyczną i krajoznawczą,  

-    zasoby osobowe, rzeczowe i finansowe oferenta, które będą wykorzystane do realizacji  zadania.

Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego

 • szczegółowy opis pozycji kosztorysu
 • adekwatność i realność przedstawionych kosztów w stosunku do założonych działań

Proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne

- zgodność założonych rezultatów z celami zadania przedstawionymi w ogłoszeniu konkursowym, ich realność i sposób monitoringu

- turystyczny charakter przedsięwzięcia

    - perspektywa kontynuacji projektu

    - kwalifikacje, doświadczenie i kompetencje osób przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne

Wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego

Planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków

- wkład rzeczowy - nie podlega ocenie

    - wkład osobowy

Analiza i ocena realizacji zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadanie publiczne, w tym rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań

- dotychczasowa współpraca oferenta z Departamentem Turystyki, terminowość  i rzetelność, a także sposób rozliczenia otrzymanej dotacji w latach ubiegłych

 

8. Informacja o tego samego rodzaju zadaniach publicznych zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim i związanych z nimi kosztami

Wysokość przeznaczonych środków na zadania w tym samym zakresie w roku 2018   wyniosła  80 000 zł i  w roku 2019 również wyniosła  80 000 zł.

 

Informacji udzielają pracownicy:

 • Małgorzata Wojtowicz , tel. 58 326-83-56, m.wojtowicz@pomorskie.eu,
 • Bożena Murańska, 58 326-83-58, b.muranska@pomorskie.eu,

Departament     Turystyki      Urzędu        Marszałkowskiego       Województwa       Pomorskiego,

80-819 Gdańsk, ul. Augustyńskiego 2

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama