Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - zadania duże

Reklama
Nabór od 17.01.2020 do 07.02.2020 16:00
Wydział Administracji i Komunikacji Społecznej
Łączny budżet 400 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 15 tys. do 400 tys. PLN
Urząd Miasta i Gminy Kępno, Wydział Administracji i Komunikacji Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - zadania duże.
 1. Rodzaj zadania, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania, termin realizacji zadania:

 

Rodzaj zadania:        WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ, obejmujące:

 

1) Cykliczne szkolenie sportowe oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym

- cykliczne szkolenie dzieci i młodzieży

- cykliczne szkolenie drużyn ligowych

- cykliczne szkolenie na obszarach wiejskich

 

Cel zadania: Zapewnienie dostępności szkoleń sportowych oraz umożliwienie uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym dla mieszkańców Gminy Kępno.

 

Oczekiwane rezultaty zadania oraz oczekiwane źródła danych o osiągniętych wskaźnikach:

 1. Liczba mieszkańców Gminy Kępno, którzy wzięli udział w szkoleniu sportowym – deklaracje uczestnictwa, listy obecności
 2. Liczba zrealizowanych godzin szkoleń sportowych – harmonogramy treningów, karty pracy osób prowadzących szkolenia, listy obecności
 3. Liczba mieszkańców Gminy Kępno, którzy wzięli udział we współzawodnictwie sportowym – zgłoszenia zawodników do udziału w zawodach/rozgrywkach, wykazy zawodników
 4. Liczba zawodów/rozgrywek, w których uczestniczyli mieszkańcy gminy Kępno – harmonogramy/terminarze rozgrywek, zgłoszenia zawodników do udziału w zawodach/rozgrywkach, wykazy zawodników.

 

Termin realizacji zadania: od dnia 28 lutego 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

 

 

2) Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży

 

Cel zadania: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z Gminy Kępno.

Oczekiwane rezultaty zadania oraz oczekiwane źródła danych o osiągniętych wskaźnikach:

 1. Liczba dzieci i młodzieży z Gminy Kępno, którzy wzięli udział w zajęciach sportowo–rekreacyjnych – formularze zgłoszeniowe, listy obecności
 2. Liczba zrealizowanych godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych – harmonogramy zajęć, karty pracy osób prowadzących zajęcia, listy obecności

 

Termin realizacji zadania: od dnia 28 lutego 2020 r.  do dnia 31 grudnia 2020 r.

 

3) Organizacja zawodów i turniejów sportowych na terenie Gminy Kępno

 

Cel zadania: Upowszechnianie sportu na terenie Gminy Kępno

Oczekiwane rezultaty zadania oraz oczekiwane źródła danych o osiągniętych wskaźnikach:

 1. Liczba wydarzeń sportowych zrealizowanych na terenie Gminy Kępno – relacje w mediach, zdjęcia

 

Termin realizacji zadania: od dnia  28 lutego 2020 r.  do dnia 31 grudnia 2020 r.

 

w tym:

a)  Zadania duże, w których minimalna wnioskowana kwota dotacji wynosi 15 000,00 zł. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od ww.

 

Wysokość środków publicznych przekazanych organizacjom w otwartym konkursie ofert na realizację zadania „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”:

- w roku 2018 – 506 700,00 zł

- w roku 2019 – 562 909,50 zł

 

Wysokość środków publicznych planowanych do poniesienia w 2020 r. – 460 000,00 zł, w tym:

 1. Zadania duże – 400 000,00 zł

 

II. Zasady przyznawania dotacji :

1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć:

 1. organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.),
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 4. spółdzielnie socjalne,
 5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,
 6. kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 2019 poz. 1468 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,

które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.

2. Zadanie zlecane jest w formie wsparcia. Wysokość udzielonej dotacji z budżetu gminy nie może   przekroczyć 80% całkowitych kosztów projektu.

3. Wkład oferenta może pochodzić z :

a) wkładu własnego finansowego

b) wkładu własnego osobowego

c) wkładu własnego rzeczowego

d) świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania.

4. W ramach zadania oferent może pobierać świadczenia pieniężne od odbiorców zadania. Dopuszcza się pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego pod warunkiem, że oferent realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której przychód przeznacza na działalność statutową.

5. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

6. Decyzję o wyborze ofert podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Kępno po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej. Od decyzji tej nie przysługuje organizacjom odwołanie.

7. W otwartym konkursie ofert może być wybrana więcej niż jedna oferta.

8. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku oferent zobowiązany jest do przedstawienia zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania, a także, w razie potrzeby, zaktualizowanego opisu poszczególnych działań i harmonogramu.

9. Oferenci otrzymują dotację w formie wsparcia po zawarciu pisemnej umowy na realizację zadania.

10. Dotacje nie mogą być udzielone na:

 1. dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu Gminy lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,
 2. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć lub refundację ich kosztów,
 3. budowę lub zakup budynków, lokali lub gruntów,
 4. remonty obiektów budowlanych, z wyjątkiem remontów istniejących obiektów sportowych lub rekreacyjnych,
 5. działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
 6. działalność polityczną.

11.  Z dotacji można sfinansować następujące koszty w ramach realizacji zadania:

 1. wynagrodzenia płatne w celu realizacji zadania z przewidzianymi prawem „narzutami” ( np. obsługa techniczna, wynagrodzenia trenerów, sędziów, instruktorów, itp.)
 2. koszty wyżywienia, ubezpieczenia, zakwaterowania i transportu ( związane np. z organizacją imprez sportowych, udziałem w rozgrywkach, zajęciach itp.)
 3. koszty realizacji zadania wynikające ze specyfiki realizowanego przedsięwzięcia (np. zakup sprzętu, nagród rzeczowych),
 4. zakup usług (np. transport, wynajem obiektów, pomieszczeń i urządzeń),
 5. koszty promocji i reklamy (np. druk plakatów, informatorów),
 6. koszty administracyjne, w tym obsługi księgowo-administracyjnej – do 15% wartości zadania.

 

III. Warunki realizacji zadań publicznych :

1. zapewnienie wysokiego poziomu realizacji zadania,

2. zapewnienie bezpieczeństwa uczestników i widzów,

3. zgodność z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

4. zgodność z ustaleniami określonymi w umowie na realizację zadania.

 

IV. Rozliczenie w oparciu o rezultaty:

Oferent zobowiązany jest wypełnić punkty 5 i 6 oferty zadania publicznego tj. opis zakładanych rezultatów oraz dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania. Należy rozsądnie planować rezultaty zadania, ponieważ nieosiągnięcie rezultatów może rodzić konsekwencję proporcjonalnego zwrotu środków.

 

V. Informacja o zasadach dokonywania zmian na etapie realizacji zadania:

1.  W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane przesunięcia w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami pod warunkiem zachowania procentowego udziału wkładu organizacji oraz procentowego udziału kosztów administracyjnych w całkowitych kosztach realizacji projektu. Zmiany powyżej 1 000 zł oraz zmiany powodujące zwiększenie kosztów wynagrodzeń wymagają uprzedniej, pisemnej zgody Gminy. Pisemnej zgody wymaga również utworzenie nowej pozycji kosztowej w ramach zadania. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowaną kalkulację kosztów oferty po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany powyższe nie wymagają aneksu do umowy.

2. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu jego realizacji. Istotne zmiany wymagają uprzedniego zgłoszenia w formie pisemnej i uzyskania pisemnej zgody Gminy. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany zakres działań i harmonogram po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany nie wymagają formy aneksu, o ile nie skutkują zmianą terminu realizacji zadania. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego.

3. Zadanie uznaje się za zrealizowane, jeżeli oferent osiągnie co najmniej 80% wartości określonej dla każdego z założonych rezultatów.

 

VI. Termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa dnia 7 lutego 2020 r. o godz. 16:00.

Decydujące znaczenie dla zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

VI. Zasady składania ofert

1.Oferta musi być przygotowana zgodnie z wzorem oferty określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U z 2018 r. poz. 2057) i złożona w formie elektronicznej przy użyciu  narzędzia elektronicznego Witkac.pl (dostępnego pod adresem strony internetowej: https://www.witkac.pl) w odpowiedzi na konkurs.

 

2. Składanie ofert odbywa się dwuetapowo.

1) wypełnienie złożenie oferty za pomocą generatora wniosków on-line zamieszczonego na stronie:  https://www.witkac.pl; wypełniając ofertę należy stosować się do instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej Witkac.pl.

2) dostarczenie oferty wygenerowanej z systemu, wydrukowanej i  podpisanej przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta do Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie w terminie określonym w ogłoszeniu.

UWAGA: Brak złożenia egzemplarza wersji papierowej oferty skutkować będzie odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej. Złożona w systemie Witakc.pl oferta otrzymuje sumę kontrolną. Tylko oferty o spójnej sumie kontrolnej pomiędzy wersją elektroniczną i papierową będą rozpatrywane w procedurze przyznawania dotacji w ramach konkursu.

3. Każdy Wnioskodawca, który wypełni i złoży ofertę  w generatorze otrzyma na adres email, który został podany w trakcie rejestracji użytkownika, informację zawierającą potwierdzenie złożenia wniosku. W przypadku nieotrzymania takiej informacji w ciągu 2 dni od dnia wysłania wniosku, należy pilnie skontaktować się w tej sprawie z pracownikiem obsługującym dany konkurs, gdyż może zajść sytuacja, iż wniosek z bliżej nieokreślonych powodów nie został zapisany w bazie danych.

 

VII. Wymogi oferty:

1. Oferta musi spełniać wszystkie warunki ustalone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym w szczególności winna zawierać :

 1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
 2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
 3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
 4. informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów  wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;
 5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;
 6. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

2. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną. Oferta wspólna wskazuje:

 1. jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;
 2. sposób reprezentacji podmiotów, o których mowa w ust. 2, wobec organu administracji publicznej.

 

3. Rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U z 2018 r. poz. 2057), wypełnione i złożone za pomocą generatora wniosków w systemie Witkac.pl, a następnie wydrukowane i  dostarczone w wersji papierowej opatrzonej podpisami w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. Wersja elektroniczna i papierowa oferty winna być opatrzona tą samą sumą kontrolną.

4. Do oferty należy dołączyć:

- kopie umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art.3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

5. W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż 1 oferty dopuszcza się możliwość przedłożenia jednego kompletu załączników, o których mowa w punkcie 4. Należy wskazać wówczas, do jakiego zadania załączniki zostały załączone.

6. Złożoną w generatorze wniosków ofertę należy wydrukować i wraz z wymaganymi załącznikami dostarczyć pocztą lub osobiście pod następujący  adres:

Urząd Miasta i Gminy w Kępnie

ul. Ratuszowa 1

63-600 Kępno

Z dopiskiem na kopercie – „OTWARTY KONKURS OFERT

na wsparcie realizacji zadań publicznych”.

Na kopercie należy podać również nazwę zadania oraz nazwę i adres oferenta.

Oferty dostarczone osobiście należy złożyć w Punkcie Obsługi Interesanta

w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie – parter.

 

 

VIII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.

 

 1. W pierwszej kolejności złożone oferty sprawdzane są pod względem formalnym tj. pod względem :

 

 1. zgodności ze wzorem oferty określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U z 2018 r. poz. 2057)

 

Rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U z 2018 r. poz. 2057), wypełnione i złożone za pomocą generatora wniosków w systemie Witkac.pl, a następnie wydrukowane i  dostarczone w wersji papierowej opatrzonej podpisami w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. Wersja elektroniczna i papierowa oferty winna być opatrzona tą samą sumą kontrolną.

 1. kompletności niezbędnych załączników
 2. prawidłowości wypełnienia
 3. terminowości złożenia

 

2. Organizacje, których oferty nie będą spełniały wymagań, o których mowa punkcie 1, podpunkcie  b-c, zostaną wezwane do uzupełnienia w terminie 3 dni od doręczenia wezwania: telefonicznie, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub poprzez gońca. Oferty, które nie zostaną uzupełnione w wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

3. Oferty spełniające wymogi formalne opiniowane będą przez komisję konkursową.

4. W toku pracy komisja konkursowa może żądać od oferenta dodatkowych wyjaśnień dotyczących złożonej oferty, a także dostarczenia dodatkowych dokumentów potwierdzających dane i informacje przekazane przez oferenta ubiegającego się o realizację zadania publicznego.

 

5. Członkowie komisji konkursowej ocenią poszczególne oferty stosując następujące kryteria i skalę ocen :

 1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – [od 0 do 10] pkt
  1. doświadczenie w prowadzeniu działalności statutowej zgodnej z rodzajem zadania wskazanym  w ogłoszeniu konkursowym [0-5]
  2. zasoby osobowe,  rzeczowe i finansowe oferenta, które będą wykorzystane do realizacji zadania [0-5]
 2. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego – [od 0 do 15] pkt 
  1. racjonalność i niezbędność przedstawionych kosztów z perspektywy założonych działań [0-5]
  2. prawidłowa kwalifikacja kosztów do poszczególnych kategorii kosztów [0-2]
  3. szczegółowy opis pozycji kosztorysu [0-3]
  4. adekwatność i realność wysokości przyjętych w kalkulacji stawek [0-5]
 3. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne – [od 0 do 25] pkt 
  1. uzasadnienie potrzeby realizacji zadania, w tym przeprowadzona diagnoza sytuacji oraz potrzeb odbiorców zadania [0-5]
  2. opis odbiorców zadania oraz metod i narzędzi ich rekrutacji [0-3]
  3. spójność, realność zaplanowanych działań oraz realność harmonogramu [0-5]
  4. zgodność założonych rezultatów z celami zadania i ogłoszeniem o konkursie, ich realność i sposób ich monitoringu [od 0- 5] pkt;
  5. komplementarność zadania z innymi działaniami organizacji lub lokalnych instytucji [0-2]
  6. kwalifikacje, doświadczenie i kompetencje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne [0-5]
 4. wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – [0] pkt
 5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – [0] pkt
  1. wkład rzeczowy [0}
  2. wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków [0]
 6. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań – [od -5 do 5] pkt

6. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 55. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 50% punktów możliwych do uzyskania w konkursie.

 

7. Komisja konkursowa może zaproponować zmianę wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Zmiana zakresu realizacji zadania nie może naruszać istoty zadania przedstawionego w ofercie.

 

8. Każdy z członków komisji konkursowej otrzymuje dostęp do elektronicznych wersji wszystkich złożonych w danym zadaniu konkursowym ofert. Każdą z ofert ocenia indywidualnie 3 losowo wybranych członków komisji według kryteriów ustalonych w ogłoszeniu konkursowym.

 

6. System wyciąga średnią z ocen punktowych i tworzy ranking ofert.

 

7. Komisja konkursowa sporządza protokół z przebiegu postępowania i przedkłada go Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno, który podejmuje ostateczną decyzję o sprawie wyboru ofert.

 

 

IX.  Termin dokonania wyboru ofert ustala się do dnia 28 lutego 2020 r.

 

Informacje o złożonych ofertach będą podane do publicznej wiadomości w terminie do dnia 21 lutego 2020 r. w formie wykazu umieszczonego na stronie internetowej Gminy Kępno oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie – ul. Ratuszowa 1.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. /62/ 78 25 851, /62/ 78 25 821.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama