Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji, oświaty i wychowania w 2020...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji, oświaty i wychowania w 2020 roku
Nabór od 21.01.2020 do 11.02.2020 16:00
Wydział Edukacji
Łączny budżet 20 tys. PLN
Do 85% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Legionowo, Wydział Edukacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji, oświaty i wychowania w 2020 roku.

Prezydent Miasta Legionowo

działając na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506
z późn. zm.), art. 11 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) w związku z §17 pkt 4 załącznika do Uchwały Nr XIII/182/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo
w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

ogłasza

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji w 2020 roku zadania publicznego w zakresie edukacji, oświaty i wychowania.

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

Konkurs obejmuje realizację zadania publicznego z zakresu edukacji, oświaty i wychowania - rozwój uzdolnień, talentów i zainteresowań dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miejskiej Legionowo na kwotę 20 000 zł.

II. Zasady przyznawania dotacji

1. Zasady przyznawania dotacji zostały określone w:

1) ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688
z późn. zm.);

2) programie współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIII/182/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;

3) dokumencie ,,Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego” stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 362/2019 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 29 listopada 2019 r.

Oferent biorący udział w konkursie zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania ww. dokumentu, który jest dostępny na stronie www.bip.legionowo.pl.

2. Wnioskowana kwota dotacji nie może przekraczać 85 % całkowitych kosztów zadania.

3. Ubiegając się o zlecenie realizacji zadania oferent zobowiązany jest do określenia wysokości własnego wkładu finansowego, który musi stanowić co najmniej 5% wnioskowanej kwoty dotacji.

4. Koszty administracyjne sfinansowane z dotacji mogą stanowić maksymalnie 10% wysokości dotacji.

5. Koszty zakupu sprzętu związanego merytorycznie z zadaniem, sfinansowanego z dotacji mogą stanowić maksymalnie 10% wysokości dotacji.

6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

7. Przyjęcie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej w kalkulacji kosztów.

8. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w ramach zadania objętego niniejszym konkursem.
9. Przed podpisaniem umowy Oferent, który otrzymał dotację, zobowiązany jest dostarczyć o ile dane nie zostały podane przy składaniu oferty lub zmieniły się:

a) imiona i nazwiska oraz numery PESEL osób reprezentujących Oferenta, wskazanych i uprawnionych do podpisania umowy,
b) numer rachunku Oferenta, na który przekazana zostanie dotacja,

c) imię i nazwisko oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej osoby do kontaktów roboczych przy realizacji zadania (np. Koordynator, bezpośredni realizator),

d) ewentualne wnioski co do wysokości i terminów przekazywania kolejnych transz dotacji (w przypadku braku uwag
o wysokościach i terminach transz dotacji decyduje Zleceniodawca),

e) oryginały lub kopie poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających funkcje pełnione przez wskazane i uprawnione do podpisania umowy osoby (w przypadku Oferentów nieposiadających wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – np. uchwała powołująca członków zarządu) lub innych dokumentów potwierdzających upoważnienie do działania w imieniu Oferenta (np. pełnomocnictwa – w przypadku, kiedy pełnomocnictwa wystawiane są przez pełnomocników, także kserokopie pełnomocnictw dla tych pełnomocników) – jeżeli umowę podpisywać będą osoby inne niż wskazane w Ofercie i załączonych do Oferty dokumentach,

f) planowaną wartość wkładu osobowego i rzeczowego w ramach realizacji zadania o ile nie zostały określone w ofercie.

III. Termin i warunki realizacji zadania

1. Zadanie powinno być realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo.

2. Termin realizacji zadania: od dnia ogłoszenia wyników do 31 grudnia 2020 r. z zastrzeżeniem, że termin realizacji zadania zostanie ściśle określony w umowie.

3. Konkurs dotyczy realizacji co najmniej 3 miesięcznych zajęć/inicjatyw/projektów odpowiadających na rzeczywiste zainteresowania, talenty, uzdolnienia dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miejskiej Legionowo.

4. Z konkursu wyłączone są oferty dotyczące rozwijania uzdolnień, zainteresowań i talentów sportowych.

5. W ofercie należy szczegółowo opisać kadrę planowaną do realizacji zadania tj. podać nazwę, opis stanowiska i kwalifikacje (bez podawania imion i nazwisk).

6. Podmiot, który otrzyma wsparcie na realizację zadania objętego konkursem jest zobowiązany do udokumentowania prowadzonych działań. Dokumentacja powinna zawierać daty i godziny poszczególnych działań (zajęć) wraz z ich tematyką oraz listy osób uczestniczących wraz z podanym wiekiem.

7. Podmiot, który otrzyma wsparcie na realizację zadania powinien również przekazać dokumentację potwierdzającą wkład osobowy, wykorzystany przy realizacji zadania, wyszczególniony w ofercie (liczba przepracowanych godzin),

8. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie przesunięć między poszczególnymi kosztami określonymi
w ofercie w zestawieniu kosztów realizacji zadania do 10% wysokości zwiększanego kosztu, bez konieczności aneksowania umowy. O przesunięciach wraz z uzasadnieniem należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania.

9. Założenia realizacji zadania:

1) działania planowane w ramach realizacji zadania powinny mieć na celu rzeczywisty rozwój uzdolnień, zainteresowań oraz talentów dzieci i młodzieży czyli powinny stwarzać możliwość samodoskonalenia się w wybranej dziedzinie
z udziałem odpowiednio wykwalifikowanych instruktorów poprzez udział w cyklicznych spotkaniach warsztatowych;

2) działania prowadzone w ramach realizacji zadania mogą przybrać formę: wykładów i spotkań warsztatowych, warsztatów organizowanych cyklicznie;

3) W cz. III pkt 6 Oferty Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego należy wpisać następujące wskaźniki określające rezultat:

a) planowana liczba adresatów zadania (planowana liczba adresatów jednorazowo podczas zajęć i łączna liczba adresatów w trakcie trwania całego zadania);

b) liczba spotkań i czas trwania jednego spotkania podczas realizacji zadania.

10. Oferent musi zapewnić lokal i wykwalifikowaną kadrę do realizacji zdania.

11. Podmiot, który otrzyma wsparcie na realizację zadania, jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku wynikającego
z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 405).

IV. Termin i warunki składania ofert

1. Termin składania ofert wyznacza się do dnia 11 lutego 2020 roku do godz. 16:00. Termin ten dotyczy zarówno składania ofert jak również złożenia potwierdzenia o którym mowa w pkt 3

2. Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl. Procedura uzyskania dostępu do generatora opisana została w instrukcji dostępnej na stronie :https://witkac.pl/static/pomoc.html.

3. Po złożeniu oferty w generatorze ofert konkursowych niezbędne jest wydrukowanie potwierdzenia złożenia oferty, podpisanie przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta wymienione w Dziale 2 KRS bądź innym rejestrze lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw.

Potwierdzenie należy złożyć w następujący sposób:

- osobiście w Biurze Obsługi Klienta: Urząd Miasta Legionowo, ul. marsz J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo
w poniedziałki w godzinach: 8.00-18.00; od wtorku do piątku w godzinach 8.00-16.00 lub

- za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Legionowo) na adres: Urząd Miasta Legionowo ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo lub

- za pośrednictwem platformy ePUAP: epuap.gov.pl/wps/portal (adres skrzynki podawczej na e:UAP:/UMLegionowo/skrytka).

Oferty złożone w generatorze, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w terminie, o którym mowa w pkt 1 nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane z pomocą generatora. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z generatora, nie będą podlegać ocenie. Oferty złożone w generatorze nie mogą być uzupełniane ani anulowane po upływie terminu składania ofert. W przypadku chęci wycofania (przed upływem terminu składania ofert) oferty złożonej w generatorze oferty, należy dostarczyć do Urzędu Miasta Legionowo oświadczenie o wycofaniu oferty.

4. Potwierdzenia wraz z ewentualnymi załącznikami, o których mowa w pkt. 7 należy złożyć w zapieczętowanej kopercie.

5. Na kopercie należy umieścić:

a) pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres,

b) rodzaj i nazwę zadania publicznego.

6. Oferent ubiegający się o dotację na realizację zadań powinien wypełnić ofertę według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 r. poz.2057).

7. Do potwierdzenia, o którym mowa w ust. 3, Oferent zobowiązany jest załączyć w formie papierowej:

a) oryginały lub kopie poświadczonych za zgodność z oryginałem wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji lub innych dokumentów pozwalających stwierdzić posiadanie osobowości prawnej i wskazujących sposób reprezentowania osoby prawnej i składania oświadczeń woli wobec organu administracji publicznej (w przypadku Oferentów nieposiadających wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego),

b) oryginały lub kopie poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających funkcje pełnione przez wskazane i uprawnione do podpisania umowy osoby (w przypadku Oferentów nieposiadających wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub jeżeli umowę będą podpisywały osoby inne niż wymienione w KRS) np. uchwała powołująca osoby na członków zarządu stowarzyszenia zwykłego, pełnomocnictwo do reprezentacji w przypadku oddziałów terenowych ( w przypadku kiedy pełnomocnictwa są wystawiane przez pełnomocników, także kserokopie pełnomocnictw dla tych pełnomocników),

c) oryginały lub kopie poświadczonych za zgodność z oryginałem statutu lub innych dokumentów pozwalających stwierdzić cele oraz przedmiot nieodpłatnej i odpłatnej działalności statutowej Oferenta (dotyczy Oferentów nieposiadających wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub przypadku, jeśli we wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego nie wyszczególniono przedmiotu nieodpłatnej i odpłatnej działalności statutowej oferenta).

8.Dokumenty, o których mowa w pkt. 7 powinny zawierać informacje aktualne na dzień ich złożenia wraz z ofertą.

9. Do oferty mogą być dołączone w formie elektronicznej, inne załączniki w tym rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach.

V. Termin wyboru ofert

1. Spodziewany termin rozpatrywania ofert: 25 lutego 2020 r., w Urzędzie Miasta Legionowo.

2. Przewidywany termin wyboru ofert: do 2 marca 2020 roku.

3. Termin wyboru ofert może ulec zmianie.

VI. Tryb wyboru ofert

Tryb wyboru ofert został określony w dokumencie „ Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego” stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 362/2019 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

VII. Kryteria wyboru ofert

Przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa przyznaje punktację biorąc pod uwagę następujące kryteria:

1) Ocena możliwości realizacji zadania (0 - 4 pkt):
(realność, spójność oraz szczegółowość opisu działań, realność realizacji działań przy zaproponowanym harmonogramie, adekwatność do planowanych działań i kosztów, trwałość, oddziaływanie społeczne);

2) Ocena kalkulacji kosztów realizowanego zadania, w tym udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł (0 -3 pkt):
przejrzyste i szczegółowe określenie wydatków w kosztorysie, adekwatność proponowanych kosztów do planowanych działań, zasadność przyjętych stawek jednostkowych w odniesieniu do średnich cen rynkowych, poprawność rachunkowa;

3) Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób uczestniczących w realizacji zadania, w tym: atrakcyjność i różnorodność programu, wyczerpujące uzasadnienie potrzeby realizacji projektu, określenie
konkretnych i realistycznych celów, efektów i rezultatów działań. Ocena czy zaproponowane działania są odpowiednie, praktyczne, bezpośrednio związane z celami i rezultatami projektu; odpowiednie kwalifikacje osób wskazanych w pkt. V.1 formularza ofertowego; zgodność działań z opisem grup adresatów (0 – 6 pkt);

4) Ocena wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i praca społeczna członków (0 -3 pkt);

5) Ocena rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczania środków na realizację zadań publicznych w latach poprzednich (0 – 4 pkt).

Liczba punktów ogółem: 0 – 20

VII. Na zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania Gmina Miejska Legionowo wydatkowała:

- w 2018 r. - 20 000 zł

- w 2019 r. - 10.000 zł

VIII. Dodatkowych informacji udziela:

Anna Dębkowska – Wydział Edukacji, pok. 4.34, tel (22) 766 40 97

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama