Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania...

Reklama
Pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2020 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na rok 2020
Nabór od 15.01.2020 do 07.02.2020 16:00
Departament Kultury i Edukacji
Łączny budżet 79,95 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 40 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Kultury i Edukacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2020 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na rok 2020.
 • Celem pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2020 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na rok 2020 jest zrealizowanie zadań zgłoszonych przez mieszkańców w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”, które następnie uzyskały największą liczbę punktów podczas głosowania.
 • Zadania publiczne, zgłoszone do otwartego konkursu ofert:

      1) Zadanie nr 1:

„Przywołajmy ich historię”

Celem zadania publicznego jest wydanie publikacji dotyczącej historii obozu przejściowego w Konstantynowie Łódzkim, w którym więzieni byli księża kierowani do obozu w Dachau oraz dzieci z Wielkopolski i Konstantynowa w okresie II wojny światowej. Projekt kształtować będzie postawy patriotyczne i obywatelskie wśród młodzieży i dorosłych. Publikacja ta ma przybliżyć historię obozu mieszczącego się w budynku starej fabryki przy ul. Łódzkiej. Zadanie będzie składało się z trzech elementów:

1)   W ramach pierwszego elementu przewiduje się wydanie ww. publikacji poprzedzone:

·    zorganizowaniem w Miejskim Ośrodku Kultury debaty pt. „Bliżej naszej historii” dotyczącej II wojny światowej, w trakcie której przewidziany jest poczęstunek dla uczestników,

·    zbieraniem materiałów poprzez nagrania wywiadów z żyjącymi świadkami wydarzeń, poszukiwania materiałów w bibliotekach, archiwach, nawiązanie współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Odział Łódź.

2)   Drugi element zakłada zorganizowanie konferencji podsumowującej prace nad wydawnictwem i prezentującej publikację mieszkańcom Konstantynowa Łódzkiego (młodzieży szkolnej, władzom miasta i powiatu) w Szkole Podstawowej Nr 2
im. Bolesława Ściborka w Konstantynowie Łódzkim.

3)   Zorganizowanie konkursu plastycznego o tematyce historycznej „Przywróćmy ich pamięć” dla uczniów szkół podstawowych klas VII i VIII powiatu pabianickiego (przewidziane nagrody dla uczestników oraz organizacja spotkania podsumowującego).

2) Zadanie nr 2:

„Spacerem po Piotrkowie – przewodnik historyczny”

Celem zadania jest wydanie przewodnika (w nakładzie 1 000 egzemplarzy) pt.: „Spacerem po Piotrkowie Trybunalskim – przewodnik historyczny”, wraz z mapką, ukazującego historię miasta Piotrkowa Trybunalskiego, głównie poprzez miejsca związane z życiem i działalnością takich osób jak, między innymi: Stefan Rowecki, Irena Sendlerowa, Adam Trybus. Przewodnik, oprócz swej drukowanej formy, zostanie również bezpłatnie udostępniony w formie e-wydania na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim.

Realizacja zadania „Spacerem po Piotrkowie…” składa się z 5 etapów:

1)   Utworzenie na profilu Miejskiej Biblioteki Publiczne w Piotrkowie Trybunalskim na portalu społecznościowym Facebook wydarzenia, którego celem będzie zbieranie od mieszkańców propozycji osób i miejsc, które warto zamieścić w przewodniku;

2)   Ogłoszenie w mediach lokalnych konkursu fotograficznego dokumentującego historię Piotrkowa w powiązaniu ze wskazanymi przez mieszkańców miejscami i osobami. Prace oceni jury, natomiast dla zwycięzców przewidziano nagrody pieniężne. Pozyskane zdjęcia, poza publikacją w przewodniku, zostaną zaprezentowane w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim oraz w filii nr 1.

3)   Zlecenie napisania przewodnika (przewidziane honorarium dla autora);

4)   Wydanie przewodnika z uwzględnieniem fotografii nadesłanych do konkursu przez mieszkańców miasta;

5)   Organizacja w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim imprezy finałowej podsumowującej projekt, w czasie której zostaną wręczone nagrody w konkursie fotograficznym, odbędzie się spotkanie z autorem promujące publikację połączone z wystawą zdjęć nadesłanych przez mieszkańców w konkursie. W trakcie imprezy przewidziany jest poczęstunek dla uczestników. Promocja imprezy finałowej odbędzie się poprzez plakaty.

Zadanie zakłada przekazanie przewodnika do piotrkowskich szkół, instytucji kulturalno-oświatowych oraz bibliotek.

 

 • Środki publiczne przeznaczone na realizację zadania w niniejszym konkursie stanowią kwotę 79 950,00 zł. 
 • Do konkursu mogą być składane oferty, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 01.05.2020 r. i kończy nie później niż 31.12.2020 r.
 • Do konkursu każdy oferent może złożyć 1 ofertę. Dotyczy to ofert składanych samodzielnie jak i ofert wspólnych. Za ofertę uznaje się ofertę złożoną w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl wraz z potwierdzeniem jej złożenia.
 • Za wydatki, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji, uznaje się w szczególności:

 

 1. wydatki zrealizowane przed datą zawarcia umowy,
 2. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
 3. wydatki związane z działalnością gospodarczą,
 4. zakup rzeczy ruchomych, których jednostkowy koszt przekracza 5 000 zł,
 5. koszty administracyjne przekraczające 10 % dotacji (koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty o charakterze finansowym, nadzorczym i kontrolnym m.in.: koszty związane z koordynacją projektu, obsługą administracyjną, prawną i finansową zadania).
 •  Kwota wnioskowanej dotacji nie może być większa niż:

1) dla zadania nr 1 – 40 000,00 zł,

2) dla zadania nr 2 – 39 950,00 zł.

 • ​W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, tak aby nie nastąpiło zwiększenie danej pozycji o więcej niż 10%.
 • Przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów powyżej 10%, jednak nie więcej niż 25% wartości danej pozycji możliwe są tylko w uzasadnionych przypadkach, za pisemną zgodą Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji.
 • Inne zmiany, w tym przesunięcia dokonywane pomiędzy pozycjami kosztów zwiększające daną pozycję o więcej niż 25% możliwe są tylko w uzasadnionych przypadkach za pisemną zgodą Zleceniodawcy, w formie aneksu do umowy.
 • Oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.02.2020 roku do godz. 16.00.
 • Do dnia 12.02.2020 r. do godziny 16.00. należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy al. Piłsudskiego 8 potwierdzenie złożenia oferty, wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl.
 • Do potwierdzenia złożenia oferty należy załączyć:
 1. zgodę właściciela terenu na realizację zadania w miejscu wskazanym w punkcie I ogłoszenia (dotyczy zadań nr 1, 2),
 2. kopię umowy lub statutu spółki (w przypadku, gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • Odrzuceniu podlegają oferty:
 1. których potwierdzenie złożenia oferty zostało złożone po terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu,
 2. nieodpowiadające zadaniu wskazanemu w niniejszym ogłoszeniu,
 3. złożone przez podmiot/-y nieuprawniony/-e do wzięcia udziału w konkursie,
 4. wypełnione z naruszeniem warunku dotyczącego udziału kosztów administracyjnych zgodnie z pkt III.7 ogłoszenia, jeśli nie wynika on z błędów rachunkowych w pkt V „Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego” oferty,
 5. zawierające inne braki i nieprawidłowości niż określone w pkt IV.22 ogłoszenia oraz w karcie oceny formalnej w punktach 2, 3, 6b,7 (nie dotyczy błędów i omyłek pisarskich),
 6. wszystkie oferty złożone przez oferenta/-ów, jeśli liczba złożonych w konkursie ofert przekracza jedną. Za ofertę uznaje się ofertę złożoną w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl wraz z potwierdzeniem jej złożenia.
 • Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te, w których:
 1. na potwierdzeniu złożenia oferty nie złożono podpisów przez osoby upoważnione w formie, o której mowa w pkt III.17.1 ogłoszenia,
 2. nie wskazano tytułu zadania publicznego lub wskazany tytuł zadania zawiera błędy,
 3. nie załączono do potwierdzenia złożenia oferty dokumentu potwierdzającego upoważnienie do działania w imieniu oferenta/-ów podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta/-ów – w przypadku składania (podpisania) oferty przez pełnomocnika,
 4. wystąpiły błędy (rachunkowe, pisarskie, logiczne) w pkt V „Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego” oferty.
 • Braki formalne i nieprawidłowości mogą zostać usunięte w terminie do 7 dni od daty otrzymania przez oferenta/-ów powiadomienia o konieczności uzupełnienia oferty. Nieuzupełnienie wszystkich wskazanych braków i nieprawidłowości lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty.
 • Oferty nieodrzucone oceniane będą pod względem merytorycznym przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Województwa Łódzkiego.
 • Wzór karty oceny merytorycznej zawierającej kryteria merytoryczne, według których zostaną ocenione oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 • Maksymalna liczba punktów nie może wynosić więcej niż 50 pkt.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w terminie do dnia 30.04.2020 roku

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama