Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wsparcie realizacji zadania w zakresie edukacji filmowej uczniów gdyńskich szkól podstaowych w 2020 roku

Reklama
Nabór od 15.01.2020 do 13.02.2020 23:59
Wydział Edukacji
Łączny budżet 60 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 60 tys. PLN
Urząd Miasta Gdyni, Wydział Edukacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie realizacji zadania w zakresie edukacji filmowej uczniów gdyńskich szkól podstaowych w 2020 roku..

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania w zakresie edukacji filmowej uczniów gdyńskich szkół podstawowych w 2020 roku.

 

 

I. Obsługa formalna i merytoryczna konkursu:

Urząd Miasta Gdyni – Wydział Edukacji

ul. Śląska 35-37 (Budynek A), 81-310 Gdynia

Tel.: (58) 7617700, e-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl,

Kinga Nowicka, tel. (58) 7617729, e-mail: k.nowicka@gdynia.pl        

 

II. Podstawa prawna konkursu:

Konkurs prowadzony jest na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 15 oraz art. 11 ust. 2 w zw. z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2019 r. poz. 688, 1570).

 

III. Termin składania ofert:

1. Oferty należy składać za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl w terminie do 13 lutego 2020 r., godz. 23:59:59.

2. Po złożeniu oferty w generatorze, o którym mowa w ust. 1 należy dostarczyć do Urzędu Miasta Gdyni (al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia) w terminie do 14 lutego 2020 r., godz. 16:00 wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta oraz ofertę zawierającą podpisy osób upoważnionych do reprezentowania oferenta, z dopiskiem na kopercie: „Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania w zakresie edukacji filmowej uczniów szkół podstawowych w 2020 r. – Wydział Edukacji”.

3. W przypadku składania dokumentów, o których mowa w ust. 2 za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje moment dotarcia przesyłki do Urzędu Miasta Gdyni.

 

IV. Rodzaj i termin realizacji zadania:

1. Celem konkursu jest wsparcie organizacyjne i merytoryczne działań ukierunkowanych na:

1) edukację poprzez film,

2) rozwijania wrażliwości filmowej,

3) wsparcie szkoły w  przygotowaniu uczniów do udziału w życiu społecznym.

Działania powinny wspierać rozwój uczniów, kreatywność, wrażliwość oraz prowadzić do ich angażowania się w życie społeczne.

2. Składana oferta musi zakładać:

1) organizację zajęć aktywizujących uczestników np. w formie warsztatów filmowych, dyskusyjnego klubu filmowego itp.

2) organizację zajęć skierowanych do uczniów gdyńskich szkół podstawowych.

3. Oczekiwane rezultaty zadania:

1) program zajęć realizowany przynajmniej w ciągu 100 godzin,

2) liczba uczestników projektu - minimum 120 osób (premiowane będą projekty uwzględniające udział uczniów jednej lub więcej szkół z terenów dzielnic Gdyni: Oksywie, Obłuże, Pogórze Górne i Dolne, Chylonia, Cisowa, Leszczyki, Grabówek, Działki Leśne).

4. Wskaźniki realizacji zadania:

1) liczba osób objętych zadaniem;

2) liczba godzin zajęć realizowanych podczas projektu.

5. Sposób monitorowania wskaźników:

1) listy obecności;

2) dzienniki zajęć;

6. Składane oferty powinny zawierać opis konkretnych przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 17 lutego 2020 roku i trwa do 31 grudnia 2020 r.

 

V. Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania:

Przewidywana pula środków do przekazania organizacjom na realizację zadań wynosi 60.000 zł brutto.    

 

VI. Zasady i warunki przyznawania dotacji:

1. Merytorycznie oceniane będą wyłącznie oferty organizacji pozarządowych spełniające łącznie wszystkie wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu oraz w obowiązujących przepisach prawa.

2. Oferta musi być złożona według wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego  z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018, poz. 2057).

3. O dotację mogą się ubiegać tylko te podmioty, które nie zalegają z rozliczeniem dotacji otrzymanych w ciągu 3 ostatnich lat.

4. Oferta musi zakładać wniesienie wkładu własnego o wartości min. 10% wysokości wnioskowanej dotacji, przy czym min. 5% to wkład finansowy własny.

5. Dodatkowe załączniki wymagane do oferty:

 1. umowa partnerska lub oświadczenie partnera w przypadku wskazania partnera;
 2. aktualny odpis z KRS (wydruk ze strony www.ekrs.ms.gov.pl) , innego rejestru lub ewidencji,
 3. statut oferenta/oferentów;
 4. oświadczenie o rozliczeniu  dotacji otrzymanych w ciągu 3 ostatnich lat;
 5. oświadczenie VAT;
 6. oświadczenie o zweryfikowaniu prowadzących zajęcia pod kątem przestępczości na tle seksualnym;
 7. inne dokumenty potwierdzające fakty, zdarzenia lub czynności na które oferent powołuje się w ofercie.

6. Oferta (potwierdzenie złożenia oferty oraz odpowiednia strona oferty wygenerowanej z systemu witkac.pl) musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu oferenta/(ów).

7. Cele i sposoby ich realizacji określone w statucie oferenta/(ów) muszą upoważniać go do realizacji działań określonych w ogłoszeniu oraz w złożonej ofercie.

8. Fotokopie (skan) załączników należy załączyć do oferty w generatorze wniosków Witkac.pl.

9. Oferta nie może zakładać przeznaczenia środków pochodzących z dotacji na:

 1. przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu Miasta Gdyni lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych;
 2. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;
 3. zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
 4. zakup środków trwałych;
 5. działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego;
 6. udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym;
 7. działalność polityczną i religijną.

 

VII. Zmiany dotyczące realizacji umowy

1. Po podpisaniu umowy istotne zmiany dotyczące realizacji umowy wymagają formy pisemnej:

a) zmiany w tabeli „plan i harmonogram działań” – informacja pisemna/mailowa od oferenta lub przedłożenie aktualizacji oferty,

b) dopuszcza się w toku realizacji zadania zwiększenie danej pozycji kosztorysu oferty o 10% w ramach przyznanej kwoty dotacji, bez konieczności sporządzania aneksu. Powyższe nie dotyczy kosztów obsługi zadania. W przypadku zmiany kosztorysu obejmującej zwiększenie środków w danej pozycji kosztorysu powyżej 10% - konieczne jest zawarcie aneksu do umowy.

2. Koszty administracyjne zadania, finansowane z dotacji, nie mogą przekroczyć 20% całości zadania finansowanego z dotacji. 

 

VIII. Tryb i kryteria wyboru oferty:

1. Wybór oferty jest dokonywany w trybie otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Prezydent Gdyni po zasięgnięciu opinii Komisji Oceniającej, w drodze zarządzenia podejmie decyzję o wyborze oferenta lub oferentów, którym zostanie przyznana dotacja.

3. Kryteria brane pod uwagę przy wydawaniu opinii oraz przypisane im wartości punktowe:

1) Kryteria oceny ustawowej: 0-60 punktów:

 

Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta.

 

 

TAK / NIE

 

Analiza i ocena realizacji zadań publicznych w latach poprzednich (rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków).

 

0-5 punktów

Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.

 

0-15 punktów

Wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków, a w przypadku wsparcia realizacji zadania – również planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł.

 

 

0-10 punktów

Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie.

0-30 punktów

 

2) Kryteria oceny dodatkowej: 0-30 punktów

Nazwa kryterium

Wartość punktowa

Doświadczenie organizacji w działaniach na rzecz edukacji filmowej.

0-5 punktów

Prowadzenie zajęć w formie warsztatowej lub innej angażującej uczestników w ciągu:

- minimum 100 godzin – 4 punktów,

- od 101 do 160 godzin – 6 punktów,

­- od 161 do 200 godzin – 8 punktów,    

- od 201 godzin i więcej – 10 punktów,    

0-10 punktów

Przygotowanie i realizacja projektu dla uczestników w liczbie:

- za minimum 120 osób - 5 punktów,

- za 121 do 160 osób – 6 punktów,

- za 161-200 osób – 8 punktów,

- za 201 osób i więcej– 10 punktów,

0-10 punktów

Udział uczniów jednej lub więcej szkół z terenów dzielnic Gdyni: Oksywie, Obłuże, Pogórze Górne i Dolne, Chylonia, Cisowa, Leszczyki, Grabówek, Działki Leśne.

0-5 punktów

 

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 21 lutego 2020 r.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama