Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony...

Reklama
Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku - w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2020
Nabór od 15.01.2020 do 07.02.2020 16:00
Departament Kultury i Edukacji
Łączny budżet 906,331 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 40 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Kultury i Edukacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku - w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2020.

WAŻNY KOMUNIKAT !!!

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na zmianę miejsca realizacji zadania nr 21 Kino bez biletu - spotkania z gwiazdami

 

 • Celem drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku jest zrealizowanie zadań zgłoszonych przez mieszkańców w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”, które następnie uzyskały największą liczbę punktów podczas głosowania.
 • Zadania publiczne, zgłoszone do otwartego konkursu ofert:

      1) Zadanie nr 1:

Zarys Dziejów Jeżowa – Lekcja Historii Lokalnej z okazji 885-lecia Jeżowa

Celem zadania jest podniesienie świadomości historycznej mieszkańców gminy Jeżów poprzez wydanie publikacji poświęconej historii Jeżowa, w nakładzie nie mniejszym niż 3,5 tys. egzemplarzy. Część egzemplarzy należy przekazać do bibliotek szkolnych i gminnych powiatu brzezińskiego oraz do bibliotek publicznych województwa łódzkiego. Bezpłatna publikacja powinna opisywać dzieje Jeżowa od czasów lokacji miasta w 1334 r. aż do czasów współczesnych. W związku z nowopowstałą publikacją zleceniobiorca zorganizuje konferencję adresowaną do uczniów szkół z terenu gminy i powiatu, a także do dorosłych mieszkańców wraz z wystawą, na której będą prezentowane wcześniej pozyskane archiwalne fotografie.

2) Zadanie nr 2:

Personalizacja przystanków autobusowych przy drodze wojewódzkiej nr 481

Zadanie polega na udekorowaniu w formie murali elewacji ośmiu przystanków autobusowych położonych na terenie gminy Sędziejowice w powiecie łaskim, przy drodze wojewódzkiej nr 481. Murale powinny nawiązywać do miejscowych tradycji lub miejscowości, na terenie których są umiejscowione poszczególne przystanki. Celem zadania jest nie tylko poprawa wyglądu i bezpieczeństwa przystanków, murale powinny wzmocnić atrakcyjność i potencjał turystyczny okolicy.

3) Zadanie nr 3:

Łódzkie folklorem malowane – od łęczyckiego do łowickiego

Zadanie jest adresowane do mieszkańców powiatu łęczyckiego, a w szczególności do uczniów Samorządowej Szkoły Podstawowej w Topoli Królewskiej, mieszkańców gmin: Łęczyca, Piątek i Góra Świętej Małgorzaty. Ma na celu upowszechnianie oraz porównanie kultury ludowej ziemi łęczyckiej oraz łowickiej. Zadanie polega na organizacji warsztatów muzycznych, tanecznych i rękodzielniczych oraz na aktywnym uczestnictwie w kulturze (np. poprzez zwiedzanie skansenów czy muzeów). Cykl warsztatów przedstawiających różne formy folkloru województwa łódzkiego zakończy spotkanie podsumowujące z towarzyszącymi mu występami lokalnych kapel. Zadanie powinno być realizowane od maja 2020 r.

4) Zadanie nr 4:

Gmina Chąśno – historia pokoleń

Celem projektu jest upowszechnianie historii i kultury gminy Chąśno ze szczególnym uwzględnieniem promocji folkloru łowickiego. Realizacja projektu zakłada opracowanie i wydanie publikacji liczącej ok. 130 stron, w twardej oprawie, w nakładzie 300 egzemplarzy. Publikacja stanowiąca rys historyczny i kulturowo-społeczny winna zawierać wypowiedzi najstarszego pokolenia Gminy oraz materiały udostępnione z zasobów prywatnych i archiwów. Miejscem organizacji spotkania promującego książkę, które odbędzie się w październiku lub listopadzie 2020 r., będzie Świetlica Wiejska w Mastkach. Promocji może towarzyszyć wystawa fotografii oraz poczęstunek. Część nakładu publikacji należy przekazać do bibliotek powiatu łowickiego. Zadanie musi zostać zrealizowane do końca listopada 2020 r.

5) Zadanie nr 5:

Opoczyńskie dziedzictwem łódzkiego…czyli przedszkolakowy objazdowy kurs tańca ludowego w regionie opoczyńskim

Głównym celem zadania jest kultywowanie bogatych tradycji i folkloru regionu opoczyńskiego wśród dzieci w wieku przedszkolnym. Zadanie zakłada organizację tzw. „objazdowych kursów tańca ludowego”, czyli wyjazdów, podczas których przedszkolaki z Dziecięcego Zespołu Ludowego „Wesołe Kołowrotki” z Przedszkola Ludowego w Opocznie (Przedszkole nr 4), podzielą się swoimi umiejętnościami tanecznymi z rówieśnikami z innych przedszkoli powiatu opoczyńskiego (m. in. z gmin: Opoczno, Drzewica, Sławno). Do występów zostaną wykorzystane nowe regionalne stroje ludowe zakupione dla instruktorki i dzieci. Działaniem podsumowującym realizację projektu będzie zorganizowanie Festiwalu Pieśni i Przyśpiewki Ludowej na terenie ogrodu Przedszkola nr 4 w Opocznie oraz wydanie okazjonalnego folderu.

6) Zadanie nr 6:

Ziemia Łódzka – Folklor regionu. Cudze chwalicie, swego nie znacie!

Założeniem projektu jest edukacja regionalna i popularyzacja folkloru województwa łódzkiego, a także kształtowanie wrażliwości artystycznej i zachęcanie do aktywnych form spędzania czasu wolnego wśród mieszkańców powiatu pabianickiego. Zadanie polega na przygotowaniu przez zespół pieśni i tańca działający na terenie powiatu pabianickiego półtoragodzinnego programu artystycznego złożonego z tańców, pieśni i przyśpiewek ludowych z regionów: sieradzkiego, łowickiego i opoczyńskiego. Program należy zaprezentować w dowolnych pięciu gminach powiatu pabianickiego. Jednym z założeń projektu jest przygotowanie i wydruk prostego śpiewnika, zawierającego zbiór pieśni i piosenek typowych dla trzech ww. regionów, który byłby udostępniany publiczności.

7) Zadanie nr 7:

Przegląd Twórczości Ludowej Powiatu Piotrkowskiego

Zgłoszone zadanie publiczne polega na zorganizowaniu w czerwcu 2020 r. jednodniowej imprezy plenerowej na terenie powiatu piotrkowskiego, mającej na celu wzbogacenie oferty kulturalnej regionu i pogłębienie wiedzy o kulturze regionu poprzez popularyzację i promocję dorobku zespołów folklorystycznych i kół gospodyń wiejskich. W ramach bezpłatnej imprezy przewiduje się występy 10 zespołów folklorystycznych oraz prezentacje regionalnych potraw 15 kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu piotrkowskiego. Wszystkie zaproszone do udziału zespoły oraz koła gospodyń powinny mieć zagwarantowany transport na miejsce realizacji zadania oraz usługę cateringową. Dodatkowo organizator zapewnia produkty dla kół gospodyń do przygotowania regionalnych potraw, które posłużą do degustacji podczas imprezy. Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymają nagrody.

8) Zadanie nr 8:

Silna kobieta = silne społeczeństwo. Forum kobiet krzewiących folklor, kulturę, tradycję

Projekt zakłada organizację całodniowego spotkania dla 250 kobiet działających w trzecim sektorze, zwłaszcza członkiń kół gospodyń wiejskich, sołtysek i innych działaczek społecznych z 11 gmin powiatu piotrkowskiego. Celem forum jest poznanie autentycznych potrzeb działaczek społecznych promujących kulturę i folklor w powiecie piotrkowskim, opracowanie diagnozy, wypracowanie możliwości współpracy powiatowej i wsparcie szkoleniowe. W ramach projektu przewiduje się: nagranie filmu promocyjnego o kobietach - aktywistkach z powiatu piotrkowskiego, wydanie folderu promującego koła gospodyń wiejskich, fundacje i stowarzyszenia, prelekcje, organizację warsztatów, przeglądu zespołów folklorystycznych oraz szkolenia w temacie pozyskiwania funduszy zewnętrznych na działania na rzecz społeczności lokalnej skierowane ku budowaniu tożsamości regionalnej. Beneficjentkom projektu należy także zapewnić poczęstunek przygotowany przez przedstawicielki kół gospodyń wiejskich.

9) Zadanie nr 9:

Historie zagubione

Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu cyklu warsztatów artystyczno-historycznych w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Uniejowie oraz w Szkole Podstawowej w Uniejowie w terminie od 01.05.2020 r. do 31.12.2020 r. Realizacja zadania ma przyczynić się do integracji i wykształcenia umiejętności współpracy utalentowanych muzycznie dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. Zadanie jest adresowane do 50 uczestników - dzieci i młodzieży (od 6 do 25 roku życia), w tym minimum 9 uczestników niepełnosprawnych z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności z powiatu poddębickiego (w wieku od 18 do 70 lat). Program warsztatów powinien obejmować m. in.: pracę nad emisją głosu, nabywanie i rozwijanie umiejętności wykonawczych, interpretację tekstów, poznanie repertuaru, doskonalenie ekspresji ruchowej. Tematyka historyczna warsztatów będzie dotyczyła kart najnowszej historii Polski, walk „żołnierzy wyklętych". Celem projektu jest osiągnięcie przez beneficjentów wysokiego poziomu umiejętności scenicznych, wokalnych, integracyjnych oraz występ w koncercie podsumowującym warsztaty. Do udziału w koncercie oraz w próbie generalnej należy zaprosić minimum dwóch znanych w kraju artystów. Koncert będzie zarejestrowany na płytach DVD i rozpropagowany w mediach (prasa, telewizja, plakaty, materiały promocyjne). Płyty (min. 10 szt.) należy przekazać do placówek, z których pochodzić będą beneficjenci.

10) Zadanie nr 10:

Folkowe Przystanki – Śródpolne Galerie

Zadanie polega na przekształceniu sześciu wiejskich wiat przystankowych, usytuowanych na terenie powiatu poddębickiego w „galerie jednego obrazu”. Dekoracje wykonane techniką malarską (nie wyklucza się użycia innych technik, w tym ich łączenia), powinny przedstawiać reprodukcje płócien największych polskich mistrzów, a także autorskie prace inspirowane wsią, sztuką ludową, pracą na roli, regionalną historią i symboliką. W celu realizacji projektu zaangażowany artysta (artyści), zostanie wyposażony w materiały plastyczne i remontowo-budowlane. Założeniem projektu jest promocja polskiego malarstwa, stworzenie trwałej ekspozycji w wiejskiej przestrzeni publicznej, umacnianie tożsamości lokalnej i dbałości o dziedzictwo kulturowe oraz zachęcenie artystów do działań na terenach wiejskich.

11) Zadanie nr 11:

Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich z Powiatu Poddębickiego

Zgłoszone zadanie publiczne polega na zorganizowaniu podczas Międzynarodowego Dnia Kobiet Wiejskich (15 października 2020 r.) integracyjnego zjazdu dla 33 kół gospodyń wiejskich z powiatu poddębickiego. Założeniem projektu jest integracja, wymiana doświadczeń, nawiązanie współpracy przez koła gospodyń oraz współzawodnictwo w trzech kategoriach: kulinaria, wizerunek i rękodzieło. Organizator zjazdu zapewnia promocję i dokumentację wydarzenia, wynajem sali z obsługą (hali sportowej LO w Poddębicach), środki finansowe na zakup materiałów niezbędnych do wykorzystania w pracach konkursowych, nagrody rzeczowe (za I, II, III miejsce oraz wyróżnienie w 3 kategoriach), wynagrodzenie dla członków jury i konferansjera oraz serwis kawowy.

12) Zadanie nr 12:

Rawski Koncert Sztuki

Rawski Koncert Sztuki to pięć spotkań z kulturą wysoką przebiegających w kameralnej atmosferze. Każde spotkanie będzie się składać z części historyczno-literackiej (np. wieczoru poetyckiego, prelekcji), wystawy malarskiej lub fotograficznej oraz koncertu. Część historyczno-literacka oraz wystawa zostaną zrealizowane przez lokalnych artystów, osoby młode rozpoczynające swoją przygodę ze sztuką, część muzyczna to występy uznanych artystów. Celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom powiatu rawskiego kontaktu z kulturą wysoką bez konieczności wyjeżdżania do wielkich ośrodków miejskich, poszerzanie ich wiedzy w zakresie historii lokalnej, zapewnienie alternatywnej, rozwijającej formy spędzania wolnego czasu, a także promocja lokalnych artystów i twórców.

13) Zadanie nr 13:

W orkiestrach dętych siła…-tradycja wspólnego muzykowania

Realizacja zadania ma na celu podtrzymanie 35-letniej tradycji wspólnego muzykowania Gminno-Parafialnej Orkiestry Dętej HELIKON (działającej w strukturach Gminnego Ośrodka Kultury w Goszczanowie), poprzez wyszkolenie nowych muzyków. W tym celu zostanie przeprowadzona rekrutacja dla nowych członków orkiestry, zajęcia indywidualne i sekcyjne prowadzone przez profesjonalnego instruktora, wyjazdowe warsztaty muzyczne oraz spotkanie międzypokoleniowe młodych muzyków z instrumentalistami-seniorami z najstarszych orkiestr województwa łódzkiego. Dla wyróżniających się nowych muzyków zostaną zakupione instrumenty – klarnet B, sakshorn barytonowy oraz dwie trąbki B. Wykształcenie nowych instrumentalistów pozwoli podtrzymać tradycje wspólnego muzykowania i przyczyni się do uświetniania uroczystości gminnych i parafialnych oraz promocji gminy i regionu.

14) Zadanie nr 14:

Parada Orkiestr Dętych w Zduńskiej Woli

Założeniem zadania jest popularyzacja muzyki orkiestr dętych, zaprezentowanie ich dorobku, konfrontacja poszukiwań i osiągnięć wykonawczych, wymiana doświadczeń oraz upowszechnienie tego typu muzyki wśród mieszkańców powiatu zduńskowolskiego i powiatów ościennych. Zadanie zakłada zorganizowanie marszu przebiegającego głównymi ulicami Zduńskiej Woli, podczas którego zaprezentują się wszystkie orkiestry uczestniczące w projekcie, a następnie koncertu. Do udziału w koncercie finałowym projektu należy zaprosić reprezentacyjną, uznaną orkiestrę dętą. Po stronie organizatora leży zapewnienie usługi transportowej i cateringu dla uczestników, a także promocji wydarzenia. Termin wydarzenia: sierpień/wrzesień 2020 r.

15) Zadanie nr 15:

„Od Juniora do Seniora” – popularyzacja folkloru i kultury Ziemi Łódzkiej

Zgłoszone zadanie publiczne ma przyczynić się do popularyzacji folkloru Ziemi Łódzkiej wśród najstarszych i najmłodszych mieszkańców gminy Łódź. W tym celu zostanie zorganizowanych sześć wyjazdów autokarowych z przewodnikiem do wybranych regionów województwa łódzkiego, podczas których uczestnicy – seniorzy wraz z wnukami (dziećmi w wieku szkolnym), będą mogli zwiedzić zabytki i uczestniczyć w spotkaniach i warsztatach folklorystycznych (np. z kołami gospodyń wiejskich, twórcami ludowymi). Proponowany zakres tematyczny warsztatów mógłby obejmować: wycinankę, haft, papieroplastykę czy kulinaria. Oprócz warsztatów wyjazdowych organizator może zapewnić także spotkania na terenie Łodzi, służące kontynuacji i rozwojowi zdobytych wcześniej umiejętności. Wspólne zwiedzanie regionu ma na celu poznawanie przez uczestników tradycji i folkloru województwa łódzkiego, nabycie nowych umiejętności manualnych i rozwój plastyczny, a także aktywizację społeczną seniorów i budowanie bliskich relacji dziadków z wnukami.

16) Zadanie nr 16:

Organizacja Kongresu Towarzystw Regionalnych Województwa Łódzkiego pn. „Regionaliści w służbie dla społeczności Ziemi Łódzkiej”

W ramach zadania należy zorganizować w Centrum Teatru, Muzyki i Tańca w Kutnie/Kutnowskim Domu Kultury dwudniowy kongres dla regionalistów województwa łódzkiego. Kongres ma wzmocnić identyfikację regionalną poprzez współpracę i wymianę doświadczeń między regionalistami oraz upowszechnić ideę regionalizmu, jako istotną część kultury polskiej i patriotyzmu lokalnego, poprzez stworzenie forum wymiany myśli i doświadczeń. Podczas kongresu zostaną zaprezentowane dobre praktyki samorządu lokalnego Kutna w zakresie edukacji regionalnej dzieci i młodzieży oraz zagadnienia dotyczące współpracy regionalnych stowarzyszeń z samorządem lokalnym. Proponowana tematyka wykładów: prawne aspekty prowadzenia organizacji pozarządowej i pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizacje projektów z zakresu regionalizmu, współpraca z organizacjami pozarządowymi w województwie łódzkim, współczesne problemy regionalizmu polskiego, edukacja regionalna dzieci i młodzieży. W ramach zadania przewiduje się:

- organizację wykładów, dyskusji, prelekcji, wizyty studyjnej z udziałem prelegentów i wykładowców;

- przygotowanie materiałów konferencyjnych dla uczestników;

- zapewnienie noclegu, wyżywienia, transportu w ramach wizyty studyjnej;

- utworzenie internetowej bazy stowarzyszeń regionalnych województwa łódzkiego, która zostanie dołączona do strony: www. ngo.lodzkie.pl.

Zadanie należy zrealizować w maju 2020 r. Przewidywana ilość uczestników kongresu: ok. 50 osób.

17) Zadanie nr 17:

Znaczki doręczeniowe poczty miejskiej w Przedborzu 1917-1918 – broszura informacyjna

Projekt zakłada wydanie broszury dotyczącej emisji pięciu serii znaczków doręczeniowych poczty miejskiej w Przedborzu, stanowiących w chwili obecnej filatelistyczny rarytas. Publikacja, w nakładzie 1 500 egzemplarzy, licząca ok. 40 stron, musi zawierać szczegółowy opis wszystkich znaczków wraz z ilustracjami oraz informacje na temat emisji poszczególnych serii, a także osób zaangażowanych przy ich powstawaniu. Projekt w swym założeniu służy upowszechnianiu historii gminy Przedbórz. W tym celu powinien zostać nagłośniony w lokalnych mediach i podczas spotkań promujących wydaną broszurę, adresowanych przede wszystkim do uczniów miejscowych szkół, mieszkańców Przedborza i okolic.

18) Zadanie nr 18:

Pokaz rzemiosła i tradycji średniowiecznych u Św. Idziego

Zgłoszone do realizacji zadanie publiczne przewiduje zorganizowanie średniowiecznej imprezy plenerowej w dniu 27 czerwca 2020 r. na podzamczu i dziedzińcach Zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu. W organizacji całodniowej imprezy należy uwzględnić następujące wydarzenia:

- jarmark średniowieczny ze zrekonstruowanymi na dziedzińcu i podzamczu kramami i straganami (np. zielarki, aptekarza, skryby),

- obóz kuglarzy,

- obóz rycerski,

- koncert w wykonaniu lokalnych zespołów ludowych i śpiewaków,

- warsztaty (m. in. śpiewu białym głosem, tańca dawnego, wicia wianków),

- puszczanie wianków na Błoniach Nadpilicznych oraz fire show.

Wydarzenie ma na celu przybliżenie mieszkańcom Inowłodza średniowiecznego rzemiosła, pracy rekonstruktorów historycznych oraz pielęgnowanie polskiej tradycji. Nie bez znaczenia pozostaje promocja gminy, mająca duży wpływ na rozwój turystyki w regionie.

19) Zadanie nr 19:

Lokalnie, regionalnie, tradycyjnie – Regionalny Konkurs Kulinarny z udziałem gwiazdy świata kulinarnego

Celem Konkursu jest promocja żywności naturalnej, tradycyjnej, lokalnej i regionalnej, doskonalenie umiejętności praktycznych z zakresu przygotowania potraw, zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych oraz integracja i aktywizacja społeczności lokalnej. Głównym założeniem projektu jest organizacja konkursu kulinarnego, którego etap finałowy odbędzie się w Centrum Tradycji Kulinarnych w Małczu. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch terminach. W czerwcu 2020 r. adresatem projektu będzie młodzież szkolna (VII-VIII klasa szkoły podstawowej), we wrześniu 2020 r. panie z kół gospodyń wiejskich. Drużyny konkursowe powinny zostać wyłonione we wcześniejszych eliminacjach, przeprowadzonych podczas konkursów: „Lubocheńskie smaki” (dzieci i młodzież szkolna) oraz „Powrót do smaków dzieciństwa” (koła gospodyń wiejskich z Gminy Lubochnia). Przedmiotem konkursu ma być przygotowanie tradycyjnej potrawy wskazanej przez jury, któremu będzie przewodniczyć utytułowany mistrz kulinarny. Do konkursu wykorzystane zostaną 3 mobilne stanowiska do gotowania. Należy także przygotować kiermasz produktów, nieodpłatnie prezentowanych i udostępnianych do degustacji oraz prezentację przygotowania dwóch potraw regionalnych w wykonaniu mistrza i pań z kół gospodyń wiejskich, które również zostaną udostępnione do degustacji.

 

20) Zadanie nr 20:

„Nasze dziedzictwo, nasza kultura, nasza mała ojczyzna” – cykl spotkań i warsztatów turystyczno-kulturalnych w powiecie tomaszowskim

Projekt jest adresowany do różnych grup społecznych i osób bez względu na wiek. Zakłada współpracę samorządu, instytucji kultury, organizacji pozarządowych i mieszkańców regionu na rzecz upowszechniania folkloru związanego z województwem oraz kultury w nawiązaniu do historii województwa. Zadanie zakłada organizację na terenie wczesnośredniowiecznej osady rzemieślniczej w miejscowości Rzeczyca cyklu spotkań i warsztatów przybliżających dziedzictwo kulturowe Słowian (m. in. z zakresu: garncarstwa, kowalstwa, tkactwa, kaletnictwa, rymarstwa, budownictwa naturalnego), a także koncertów, turniei, kursów i pokazów (np.: wypieku chleba tradycyjnego, kuchni tradycyjnej, malowania i rysunku, sportów tradycyjnych i walk czy łucznictwa), oraz konkursów dla uczestników. Wydarzenie zakończy wystawa prezentująca dorobek projektu. W wyniku realizacji zadania nastąpi wzmocnienie potencjału społeczności lokalnej poprzez umożliwienie realizacji pasji, twórczego i kreatywnego spędzania czasu wolnego. Termin realizacji zadania: maj - wrzesień 2020 r.

21) Zadanie nr 21:

Kino bez biletu – spotkania z gwiazdami

Zadanie polega na zorganizowaniu pięciu seansów filmowych w Młodzieżowym Domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkim, nawiązujących do historii województwa i pamięci historycznej, połączonych ze spotkaniem z ważną, rozpoznawalną medialnie osobą, która pracowała przy danym filmie. Dzieła filmowe stanowić będą pretekst do konfrontacji z poszczególnymi artystami i gwiazdami kina. Repertuar ma służyć upowszechnianiu kultury w nawiązaniu do historii województwa, jego dziedzictwa i pamięci czy to za pośrednictwem prezentowanego tematu, miejsca akcji czy dorobku i „rodowodu” twórcy.

22) Zadanie nr 22:

Piknik patriotyczny środowisk harcerskich

Celem zgłoszonego do realizacji zadania jest zainteresowanie środowisk harcerskich oraz mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego tematyką żołnierzy walczących na terenach powiatu piotrkowskiego w czasie drugiej wojny światowej. Imprezę, w formie trzydniowego biwaku harcerskiego, należy zorganizować na terenie jednej z baz harcerskich powiatu piotrkowskiego. Przy organizacji pikniku trzeba uwzględnić następujące elementy: gry i zawody sprawnościowe (m. in. paintball), opowieści prelegentów specjalizujących się w historii II wojny światowej, działania grupy rekonstrukcyjnej, udział żołnierzy, którzy zaprezentują uzbrojenie wykorzystywane w warunkach bojowych oraz swoje przygotowanie sprawnościowe, ognisko, przygotowanie grochówki żołnierskiej z kuchni wojskowej.

23) Zadanie nr 23:

Album z okazji 100-lecia parafii św. Jacka i Doroty w Piotrkowie Trybunalskim

Zadanie publiczne ma na celu opracowanie i publikację w nakładzie 800 egzemplarzy albumu przedstawiającego historię parafii Św. Jacka i Doroty w Piotrkowie Trybunalskim w związku ze zbliżającą się rocznicą 100-lecia erygowania parafii. Publikacja albumu prezentującego bogatą 700-letnią historię kościoła i jego wpływ na rozwój miasta i jego bogactwa kulturowego, a także towarzyszące publikacji prezentacje, wykłady autorskie oraz specjalnie zorganizowany piknik rodzinny, powinny przyczynić się do wzbogacenia i upowszechnienia 800-letniej historii Piotrkowa Trybunalskiego.

24) Zadanie nr 24:

Łódzkie promuje zwyczaje i obrzędy polskie – Skierniewice w epoce Średniowiecza

Założeniem zadania jest zorganizowanie ogólnodostępnej jednodniowej imprezy nawiązującej charakterem do epoki wczesnego średniowiecza i popularyzującej obrzędy, tradycje i zwyczaje dawnej Polski. Wydarzenie należy zorganizować w dniu 7 czerwca 2020 r. na nieodpłatnym terenie w Skierniewicach. Przy organizacji zadania powinny zostać uwzględnione następujące elementy: pokazy walk rycerskich wraz z prezentacją uzbrojenia, zabawy i turnieje z nagrodami, rozbicie obozowiska średniowiecznego, w którym będą prezentowane różne formy rzemiosła, zabawy plebejskie, koncert z muzyką średniowiecza, fireshow, projekcja filmu tematycznie związanego z festynem, puszczanie wianków na wodzie oraz szeroko rozumiana promocja.

 

 • Środki publiczne przeznaczone na realizację zadania w niniejszym konkursie stanowią kwotę 906 331 zł. 
 • Do konkursu mogą być składane oferty, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 01.05.2020 r. i kończy nie później niż 31.12.2020 r.
 • Do konkursu każdy oferent może złożyć 1 ofertę. Dotyczy to ofert składanych samodzielnie jak i ofert wspólnych. Za ofertę uznaje się ofertę złożoną w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl wraz z potwierdzeniem jej złożenia.
 • Za wydatki, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji, uznaje się w szczególności:

 

 1. wydatki zrealizowane przed datą zawarcia umowy,
 2. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
 3. wydatki związane z działalnością gospodarczą,
 4. zakup rzeczy ruchomych, których jednostkowy koszt przekracza 5 000 zł,
 5. koszty administracyjne przekraczające 10 % dotacji (koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty o charakterze finansowym, nadzorczym i kontrolnym m.in.: koszty związane z koordynacją projektu, obsługą administracyjną, prawną i finansową zadania).
 •  Kwota wnioskowanej dotacji nie może być większa niż:

1) dla zadania nr 1 – 20 000,00 zł,

2) dla zadania nr 2 – 40 000,00 zł,

3) dla zadania nr 3 – 40 000,00 zł,

4) dla zadania nr 4 – 40 000,00 zł,

5) dla zadania nr 5 – 39 829,00 zł,

6) dla zadania nr 6 – 37 100,00 zł,

7) dla zadania nr 7 – 40 000,00 zł,

8) dla zadania nr 8 – 40 000,00 zł,

9) dla zadania nr 9 – 40 000,00 zł,

10) dla zadania nr 10 – 39 600,00 zł,

11) dla zadania nr 11 – 39 950,00 zł,

12) dla zadania nr 12 – 40 000,00 zł,

13) dla zadania nr 13 – 40 000,00 zł,

14) dla zadania nr 14 – 40 000,00 zł,

15) dla zadania nr 15 – 40 000,00 zł,

16) dla zadania nr 16 – 30 000,00 zł,

17) dla zadania nr 17 – 20 000,00 zł,

18) dla zadania nr 18 – 40 000,00 zł,

19) dla zadania nr 19 – 40 000,00 zł,

20) dla zadania nr 20 – 40 000,00 zł,

21) dla zadania nr 21 – 40 000,00 zł,

22) dla zadania nr 22 – 40 000,00 zł,

23) dla zadania nr 23 – 40 000,00 zł,

24) dla zadania nr 24 – 39 852,00 zł.

 • ​W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, tak aby nie nastąpiło zwiększenie danej pozycji o więcej niż 10%.
 • Przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów powyżej 10%, jednak nie więcej niż 25% wartości danej pozycji możliwe są tylko w uzasadnionych przypadkach, za pisemną zgodą Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji.
 • Inne zmiany, w tym przesunięcia dokonywane pomiędzy pozycjami kosztów zwiększające daną pozycję o więcej niż 25% możliwe są tylko w uzasadnionych przypadkach za pisemną zgodą Zleceniodawcy, w formie aneksu do umowy.
 • Oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.02.2020 roku do godz. 16.00.
 • Do dnia 12.02.2020 r. do godziny 16.00. należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy al. Piłsudskiego 8 potwierdzenie złożenia oferty, wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl.
 • Do potwierdzenia złożenia oferty należy załączyć:
 1. zgodę właściciela terenu na realizację zadania w miejscu wskazanym w punkcie I ogłoszenia (dotyczy zadań nr 2, 4, 5, 9, 11, 16, 18, 19, 20 i 21),
 2. kopię umowy lub statutu spółki (w przypadku, gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • Odrzuceniu podlegają oferty:
 1. których potwierdzenie złożenia oferty zostało złożone po terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu,
 2. nieodpowiadające zadaniu wskazanemu w niniejszym ogłoszeniu,
 3. złożone przez podmiot/-y nieuprawniony/-e do wzięcia udziału w konkursie,
 4. wypełnione z naruszeniem warunku dotyczącego udziału kosztów administracyjnych zgodnie z pkt III.7 ogłoszenia, jeśli nie wynika on z błędów rachunkowych w pkt V „Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego” oferty,
 5. zawierające inne braki i nieprawidłowości niż określone w pkt IV.22 ogłoszenia oraz w karcie oceny formalnej w punktach 2, 3, 6b,7 (nie dotyczy błędów i omyłek pisarskich),
 6. wszystkie oferty złożone przez oferenta/-ów, jeśli liczba złożonych w konkursie ofert przekracza jedną. Za ofertę uznaje się ofertę złożoną w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl wraz z potwierdzeniem jej złożenia.
 • Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te, w których:
 1. na potwierdzeniu złożenia oferty nie złożono podpisów przez osoby upoważnione w formie, o której mowa w pkt III.17.1 ogłoszenia,
 2. nie wskazano tytułu zadania publicznego lub wskazany tytuł zadania zawiera błędy,
 3. nie załączono do potwierdzenia złożenia oferty dokumentu potwierdzającego upoważnienie do działania w imieniu oferenta/-ów podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta/-ów – w przypadku składania (podpisania) oferty przez pełnomocnika,
 4. wystąpiły błędy (rachunkowe, pisarskie, logiczne) w pkt V „Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego” oferty.
 • Braki formalne i nieprawidłowości mogą zostać usunięte w terminie do 7 dni od daty otrzymania przez oferenta/-ów powiadomienia o konieczności uzupełnienia oferty. Nieuzupełnienie wszystkich wskazanych braków i nieprawidłowości lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty.
 • Oferty nieodrzucone oceniane będą pod względem merytorycznym przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Województwa Łódzkiego.
 • Wzór karty oceny merytorycznej zawierającej kryteria merytoryczne, według których zostaną ocenione oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 • Maksymalna liczba punktów nie może wynosić więcej niż 50 pkt.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w terminie do dnia 30.04.2020 roku

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama