Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – prowadzenie punktu interwencji kryzysowej na...

Reklama
Konkurs ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – prowadzenie punktu interwencji kryzysowej na 2020 r
Nabór od 15.01.2020 do 05.02.2020 15:30
Pełnomocnik Prezydenta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień (PPdsPiRPU)
Łączny budżet 352 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Gmina Miejska Starogard Gdański, Pełnomocnik Prezydenta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień (PPdsPiRPU) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Konkurs ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – prowadzenie punktu interwencji kryzysowej na 2020 r..

Ogłoszenie Nr PPdsPIRPU/524.1/2020

Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 15 stycznia 2020 roku

o otwartym konkursie ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – prowadzenie punktu interwencji kryzysowej na 2020 r.

 

 

 1. Forma i podstawa prawna konkursu: ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), Uchwała XVI/183/2019 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański
  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.

 2. Rodzaj zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację w formie wsparcia: Na realizację zadań publicznych w ramach niniejszego konkursu w 2020 roku przeznacza się kwotę 176.000,00 zł. Na realizację powyższego zadania przewiduje się podpisanie umowy wieloletniej na okres 2020-2021. Na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – prowadzenie punktu interwencji kryzysowej na 2021 r. wysokość dofinansowania zadania strony ustalą w stosownym aneksie do umowy między Gminą Miejską Starogard Gdański a organizacją pozarządową, której powierzone zostaną zadania objęte konkursem.

 3. Termin realizacji zadania: od dnia 27 lutego 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

 4. Zakres zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację w formie wsparcia w 2019 roku: Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – prowadzenie punktu interwencji kryzysowej wynosiła 176.000 zł. Wykaz zadań zrealizowanych w roku poprzednim w ramach otwartego konkursu ofert jest umieszczony na stronie bip.starogard.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe”.

 5. Miejsce, w którym można zapoznać się z warunkami konkursu: Ogłoszenie o konkursie umieszczone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, www.starogard.pl, bip.starogard.pl i Witkac.pl. Informacji w sprawie konkursu udziela pracownik urzędu: Anna Kochanowska – tel. 585306091, Anna Kochanowska@um.starogard.pl

 6. Rozpatrzeniu podlega pierwsza wersja oferty złożona w ramach danego zakresu.

 7. Ofertę należy sporządzić za pośrednictwem serwisu Witkac.pl do dnia 5 lutego 2020 r., godz. 15:30.

 8. Potwierdzenie złożenia oferty lub wydrukowaną ofertę zawierającą sumę kontrolną zgodną z sumą wskazaną w serwisie Witkac.pl, w wersji papierowej należy złożyć do dnia 10 lutego 2020 r., w godzinach pracy Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, po uprzednim podpisaniu przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta lub ustanowionego pełnomocnika, zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.

 9. Wymagane załączniki należy złożyć za pośrednictwem serwisu Witkac.pl w terminie jak dla składania oferty lub w wersji papierowej w terminie jak dla składania w wersji papierowej w godzinach pracy Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6.

 10. W przypadku braku wskazania w właściwym rejestrze osób upoważnionych do składania oświadczeń woli należy złożyć odpowiednie pełnomocnictwo.

 11. Załączniki do składanej oferty:

 1. w przypadku gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający osobowość prawną oferenta.

 2. kopia statutu organizacji potwierdzona za zgodność kopii z oryginałem.

 3. pełnomocnictwo do reprezentowania i składania oświadczeń woli w przypadku braku wskazania we właściwym rejestrze osób upoważnionych do składania oświadczeń woli.

 1. Złożenie oferty w sposób inny niż określony w pkt od 6-11 równoznaczne jest z niezakwalifikowaniem jej do oceny.

 2. Termin oceny formalnej i merytorycznej: do 21 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert.

 3. Warunki rozpatrzenia ofert: oferty zostaną zaopiniowane przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Prezydenta Miasta Starogard Gdański.

  Prezydent Miasta Starogard Gdański, w drodze zarządzenia, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej, dokona rozstrzygnięcia konkursu.

 4. Warunki realizacji zadania:

  Organizator w ramach realizacji poszczególnych zadań wymaga, aby podmiot biorący udział
  w konkursie prowadził punkt interwencji kryzysowej.

  I. Prowadzenie punktu obejmuje:

  1. Interwencję kryzysową rozumianą jako ogół działań opartych na krótkiej, profesjonalnej diagnozie i ocenie ryzyka, dobieranych w zależności od potrzeb osoby doświadczającej kryzysu. W tym kontekście oczekiwane są następujące świadczenia:

  1) pełnienie dyżurów interwencyjnych zapewniających stały dostęp do pomocy (osobistej, telefonicznej
  i mailowej) w zakresie interwencji kryzysowej,

  2) pełnienie dyżurów interwencyjnych wyjazdowych,

  3) poradnictwo i konsultacje prawne, psychologiczne, inne specjalistyczne (w zakresie indywidualnej strategii radzenia sobie z kryzysem, traumą, czy destrukcyjnymi efektami stresu),

  4) wspieranie działań antykryzysowych innych podmiotów lokalnych; poradnictwo i konsultacje adresowane do innych specjalistów,

  5) podejmowanie działań promocyjnych i edukacyjnych adresowanych do mieszkańców w ww. zakresie.

  Powyższe świadczenia adresowane są wyłącznie do mieszkańców Starogardu Gdańskiego: osób i rodzin doświadczających przemocy, ofiar gwałtów oraz osób zagrożonych kryzysem suicydalnym oraz osób
  w żałobie.

  2. Współpracę z działającymi w Starogardzie Gdańskim: Zespołem Interdyscyplinarnym, SP ZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień, Sądem Rejonowym, Komendą Powiatową Policji, Prokuraturą Rejonową, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, placówkami oświatowymi i innymi instytucjami działającymi na rzecz mieszkańców.

  3. Angażowanie w miarę potrzeb wolontariuszy do realizacji swoich zadań, dbając o ich odpowiednie przygotowanie i kwalifikacje.

  4. Udzielanie pomocy bez względu na: wiek, rasę, wyznanie, płeć i wszelkie inne różnice kulturowe
  i społeczne, z poszanowaniem obowiązującego prawa.

  5. W zakresie pomocy dzieciom i młodzieży pokrzywdzonej przestępstwem w ramach Centrum Pomocy Dzieciom zapewnienie pomocy w szczególności w następujących obszarach: diagnoza potrzeb, pomoc psychologiczna, terapia, pomoc prawna, poradnictwo medyczne, przygotowanie do udziału w procedurach prawnych.

  II. W celu utrzymania odpowiedniego standardu usług wymagane jest, aby bieżąca działalność Punktu Interwencji Kryzysowej spełniała następujące wymagania:

  1. Punkt zapewnia nie mniej niż 40 godzin 5 dni w tygodniu dostępności dla mieszkańców.

  2. Praca Punktu opiera się na metodzie pracy zespołowej poddanej superwizji.

  3. Za rzetelną realizację celów merytorycznych Punktu odpowiada koordynator.

  4. Działania placówki dokumentowane są według wewnętrznych procedur i zasad.

  III. Podmiot biorący udział w konkursie:

  1. Powinien dysponować lokalem na terenie Starogardu Gdańskiego, który posiadać musi min.
  3 pomieszczenia, zapewniające świadczenie usług z zagwarantowaniem poufności, dyskrecji.

  2. Pokrywa wszelkie koszty związane z eksploatacją i bieżącym utrzymaniem lokalu, jak również jego wyposażeniem dostosowanym do realizacji zadania.

  3. Udziela pomocy, o której mowa w punkcie bezpłatnie.

  4. Posiada doświadczenie w zakresie realizacji zadania, którego dotyczy ogłoszenie lub podobnego zadania.

  5. Zapewni tablicę informującą w siedzibie placówki.

  6. Zapewni numer telefonu używany wyłącznie w celu realizacji zadania.

  7. Posiada kadrę z odpowiednim przygotowaniem zawodowym:

  - osoba mająca sprawować funkcję koordynatora placówki o następującym doświadczeniu
  i kompetencjach: posiada wykształcenie wyższe, kierunkowe (psychologia, pedagogika, socjologia, medycyna, prawo), na poziomie nie niższym niż magisterskie; posiada min. 5 – letnie doświadczenie
  w pracy na stanowisku kierowniczym w placówkach pomocy psychologicznej, interwencji kryzysowej, udokumentowane inne kwalifikacje w zakresie interwencji kryzysowej, przeciwdziałania przemocy
  i pomocy dziecku krzywdzonemu wymiarze nie mniej niż 80 h zajęciowych;

  - minimum 5 osób specjalistów o następujących kompetencjach: osoby posiadające wykształcenie wyższe kierunkowe magisterskie (psychologia, pedagogika, medycyna, prawo); osoby posiadające udokumentowany udział w szkoleniach w zakresie krótkoterminowej pomocy psychologicznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem lub interwencji kryzysowej, w tym prowadzenia działań w ramach centrum pomocy dzieciom; osoby, których kompetencje, doświadczenie i postawy związane z zawodem zostały pozytywnie zweryfikowane przez koordynatora; osoby gotowe do podnoszenia swoich kompetencji.

 

 1. Cele zadania publicznego:

 • zapewnienie kompleksowej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom w kryzysie,

 • zwiększenie dostępności i różnorodności oferty pomocy specjalistycznej adekwatnej do potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie,

 • ograniczenie stosowania przemocy w rodzinie i zmniejszenie jej zdrowotnych i społecznych skutków,

 • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w rodzinach, w których występuje przemoc,

 • zwiększenie motywacji i umiejętności osób doznających przemocy w rodzinie do jej przerwania i konstruktywnego radzenia sobie w codziennym życiu.

 1. Oczekiwane rezultaty zadania publicznego:

 • udzielenie pomocy (przeprowadzenie konsultacji, diagnozy, terapii) osobom i rodzinom w kryzysie,

 • zwiększenie poziomu wiedzy osób dotkniętych przemocą w rodzinie w zakresie ich praw i możliwości uzyskania pomocy,

 • wypracowanie przez osoby dotknięte przemocą konstruktywnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia i trudnych emocji,

 • wypracowanie z osobami dotkniętymi przemocą zwiększenia poczucia bezpieczeństwa.

 1. Oferent jest zobowiązany do wypełnienia pkt. 5 i pkt. 6 oferty, dotyczącego zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego. Niedotrzymanie tego obowiązku spowoduje odrzucenie oferty ze względów formalnych. Ponadto w ofercie należy wskazać jasno definiowalne, policzalne rezultaty, tzw. rezultaty twarde (ilościowe).

 2. Finansowanie zadania.

 1. Dotacja będzie udzielona na podstawie umowy.

 2. W ramach kosztów zadanie sfinansować można jedynie działania niezbędne, w celu jego realizacji.
  W ramach kosztów zadania pokryte mogą być tylko koszty kwalifikowane.

 3. Wydatki w ramach kosztów kwalifikowanych ze środków własnych mogą być ponoszone od dnia
  27 lutego 2020 r.

 4. Wydatki w ramach kosztów kwalifikowanych ze środków z dotacji mogą być ponoszone od dnia zawarcia umowy.

 5. Koszty kwalifikowane to niezbędne, zaplanowane w budżecie wydatki powstałe i poniesione przez organizację pozarządową w trakcie realizacji zadań, zapisane w jej księgach zgodnie z zasadami księgowości (możliwe do zidentyfikowania, zweryfikowania i poparte dokumentami – umowami, fakturami, itp.).

  Koszty kwalifikowane, które mogą zostać pokryte z dotacji w 2020 r.:

  a) koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania:

  b) koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania;

  c) koszty publikacji i promocji;

  d) koszty wkładu osobowego – rozumianego jako nieodpłatna praca wolontariuszy lub członków danej organizacji;

  e) koszty zakupionego do celów realizacji zadania wyposażenia, które nie mogą przekroczyć 20% wysokości wnioskowanej dotacji.

 6. Środki z dotacji nie mogą być wydatkowane na:

  a) wsparcie zadań, które są już dofinansowywane z budżetu Gminy,

  b) pokrycie straty finansowej wynikającej z przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe,

  c) refundację kosztów poniesionych przez organizacje pozarządowe,

  d) budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,

  e) działalność gospodarczą,

  f) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,

  g) udzielanie pomocy finansowej na działalność polityczną i religijną,

  h) premie, stypendia, nagrody finansowe.

 7. Wysokość dotacji, o którą ubiega się organizacja pozarządowa, może wynosić maksymalnie do 80% wartości zadania.

 8. Minimalny wkład własny organizacji pozarządowej wynosi 20% wartości dotacji. Wkład ten może być finansowy i/lub osobowy.

 9. Przez wkład własny finansowy należy rozumieć:

  - środki finansowe własne (środki pozyskane ze składek, darowizn bądź środki wypracowane przez organizację pozarządową, które zostały przeznaczone na realizację danego zadania),

  - środki finansowe z innych źródeł publicznych (środki pozyskane z innych instytucji publicznych, np.: ministerstwa, starostwa, itp.)

  - pozostałe (środki pozyskane z innych, niepublicznych źródeł, np. fundacji).

 10. Przez wkład własny osobowy należy rozumieć:

  a) pracę wolontariuszy udokumentowaną zawartymi porozumieniami, ich kartami pracy lub oświadczeniami wolontariuszy o wykonaniu powierzonych im zadań (zgodnie z zapisami art. 44 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie);

  b) pracę członków organizacji pozarządowych udokumentowaną oświadczeniami o byciu członkiem organizacji oraz o wykonaniu powierzonych zadań.

 11. Organizacje pozarządowe, które nie uzyskają dotacji we wnioskowanej kwocie, zobowiązane są złożyć poprawnie stworzone, zaktualizowane elementy oferty poprzez system Witkac.pl, które będą podstawą zawarcia umowy na realizację zadania. Niezłożenie tych dokumentów lub złożenie po wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji. Zaktualizowane elementy oferty winny zawierać takie elementy jak zaktualizowany harmonogram oraz kosztorys uwzględniający koszty wskazane do dofinansowania. Warunkiem zawarcia umowy jest utrzymanie procentowego wkładu własnego.

 12. W przypadku otrzymania dotacji w pełnej wysokości, o jaką organizacja pozarządowa wnioskowała, złożona oferta jest wiążąca.

 1. Oceny formalnej ofert złożonych w konkursie dokonuje Pełnomocnik Prezydenta ds. Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na podstawie karty oceny formalnej:

   

  1. Lp.

  1. Kryteria formalne

  1. TAK/NIE/NIE DOTYCZY

1

oferta została złożona za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl w terminie określonym w szczegółowych warunkach otwartego konkursu

 

 

2

poświadczenie złożenia oferty zostało złożone w terminie i miejscu określonym w szczegółowych warunkach konkursu

 

3

poświadczenie złożenia oferty zawiera sumę kontrolną zgodną z wersją elektroniczną oferty złożonej w generatorze

 

 

 

  1. Pracownik odpowiedzialny za ocenę formalną składanych ofert zobligowany jest w dniu oceny oferty
   i stwierdzeniu braków formalnych do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie oferenta poprzez system Witkac.pl.

  2. Oferent może uzupełnić braki formalne oferty wynikające z niespełnienia kryteriów formalnych najpóźniej
   w ciągu 3 dni roboczych od dnia powiadomienia wysłanego w systemie Witkac.pl.

  3. W przypadku, gdy oferent nie skorzysta w przewidzianym terminie z prawa uzupełnienia braków formalnych, oferta nie jest poddawana dalszej ocenie.

  4. Wyłącznie oferty spełniające wszystkie kryteria formalne kierowane są do komisji konkursowej opiniującej pod względem merytorycznym.

 

 

21. Ocena merytoryczna

Kryterium oceny merytorycznej

Punktacja

Od – do

1.

Analiza i ocena realizacji zadania publicznego realizowanego w 2019 r. (rzetelność, terminowość i sposób realizacji zadania)

0-5

2.

Celowość realizacji zadania

0-15

 

2.1

Czy potrzeba realizacji zadania została w pełni uzasadniona (na jakie potrzeby mieszkańców odpowiada projekt, czy zostały one zdiagnozowane i na jakiej podstawie- dokumenty wymienione w § 5 programu współpracy lub badania własne)

0-10

2.2

Określenie grup adresatów zadania (charakterystyka odbiorców, liczba, sposób pozyskania uczestników, czy są adekwatne w powiązaniu z celami zadania)

0-5

3.

Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta

0-10

3.1

Doświadczenie oferenta w realizacji zadań o zbliżonym charakterze (w latach 2016-2019, nazwa organu administracji publicznej, z którym realizowane było zadanie)

0-5

3.2

Zasoby kadrowe- kwalifikacje i doświadczenie osób zaangażowanych w realizację zadania

0-5

4.

Opis planowanych działań- ich spójność z celami

0-5

5.

Budżet zadania

0-13

 

5.1

Kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (realność, przejrzystość, szczegółowość, spójność kosztorysu z opisem i harmonogramem, uzasadnienie i realność kosztów - poprawność ich wyliczeń)

0-5

 

5.2

Udział wkładu własnego osobowego:

0 pkt – od 0 do 10 %

1 pkt – od 11 do 29%

2 pkt – od 30% do 49%

3 pkt –od 50% do 69%

4 pkt – ponad 70%

0-4

 

5.3

Udział wkładu finansowego w całkowitym koszcie zadania:

0 pkt – od 0 do 10 %

1 pkt – od 11 do 29%

2 pkt – od 30% do 49%

3 pkt –od 50% do 69%

4 pkt – ponad 70%

0-4

6.

Indywidualna ocena oferty przez członka komisji

0-5

7.

Liczba punktów ogółem

 

Zasady oceny merytorycznej

Dofinansowanie może otrzymać oferta, która uzyskała więcej niż 25 punktów

Końcowa punktacja oferty to średnia z ocen poszczególnych członków Komisji Konkursowej.

 1. Sposób informowania o wynikach konkursu – wykaz zleconych zadań i kwot przyznanych dotacji na realizację tych zadań, zostanie opublikowany w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego na bip.starogard.pl

 2. Warunki realizacji zadań – istotne postanowienia dotyczące umowy i jej treści

 1. Realizacja zadań powinna mieścić się w terminie od dnia 27 lutego 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

 2. W przypadku zmniejszenia wkładu własnego w zadaniu, organizacje pozarządowe zobowiązane są proporcjonalnie zmniejszyć kwotę dotacji do wykorzystania.

 3. Niewykorzystana kwota dotacji podlega zwrotowi do budżetu Gminy Miejskiej.

 4. Wspieranie zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji wymaga co najmniej 20% wkładu własnego organizacji pozarządowych w realizację zadania. Wkład ten może być finansowy i/lub osobowy, obejmujący pracę społeczną członków i świadczenia wolontariuszy.

 5. Organizacje pozarządowe są zobowiązane do poinformowania w formie pisemnej o istotnych zmianach dotyczących: terminu realizacji zadania, harmonogramu, kosztorysu realizacji zadania, niezwłocznie po nabyciu wiedzy w tym zakresie. Każda z istotnych zmian będzie wymagała wprowadzenia zmian do umowy.

 6. Każdorazowo w umowie o realizację zadania określony zostanie procent, o jaki można zwiększyć pozycję kosztorysu finansowaną z dotacji, bez konieczności zawierania aneksu.

 7. W celu zlecenia usługi o wartości powyżej 1.000,00 (słownie: jednego tysiąca) złotych, pokrytej w całości lub w części z dotacji organizacja pozarządowa zawiera z wykonawcą usługi umowę w formie pisemnej.

 8. Przy wydatkowaniu środków pochodzących z budżetu Gminy Miejskiej organizacja pozarządowa zobowiązana jest stosować zasady równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości oraz odpowiedniego wydatkowania środków co do ich charakteru i wysokości.

 9. W przypadku gdy płatność za usługi lub faktury, które zostają opłacone w ramach realizacji zadania, przypada w dniu wolnym od pracy, za właściwe uznaje się dokonanie płatności w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wolnym.

 1. Zastrzeżenia ogłaszającego.

 1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, wydłużenia terminu składania ofert, czy terminu rozstrzygnięcia, bez podania przyczyny.

 2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nierozdysponowania wszystkich środków przewidzianych w ogłoszeniu o konkursie.

 3. Dwie lub więcej organizacji pozarządowych działających wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.

  1.  

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama