Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Reklama
Nabór od 18.02.2020 do 31.12.2020 13:02
Bydgoskie Biuro Seniora
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 do 10 tys. PLN

„Małe granty” - informacja o możliwości ubiegania się o dofinansowywanie ofert z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w trybie pozakonkursowym

Uprzejmie informujemy, iż Prezydent Miasta Bydgoszczy może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego realizowanego na poziomie lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

a)  wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10.000,00 zł,
b)  zadanie powinno być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni (UWAGA - trzy miesiące zwykle nie są równoważne z 90 dniami),
c)  łączna kwota środków finansowych przyznanych przez Prezydenta tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy w ww. trybie, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć 20.000,00 zł.

Dofinansowane/finansowane mogą być zadania publiczne należące do jednej z wymienionych sfer pożytku publicznego, o których mowa w art 4, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj.: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

W ramach naboru przewiduje się dofinansowanie przedsięwzięć, o charakterze lokalnym  lub regionalnym, realizowanych na terenie Bydgoszczy lub Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku, realizowanych w celu wzbogacenia oferty dla osób w wieku senioralnym.

Zainteresowane organizacje pozarządowe serdecznie zapraszamy do składania ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - w trybie tzw. "małych grantów".

Oferty należy składać za pomocą platformy elektronicznej witkac.pl a następnie wydrukowaną oferte należy złożyć osobiście lub drogą pocztową pod adresem: Miasto Bydgoszcz, Bydgoskie Biuro Seniora, ul. Niedźwiedzia 4 pok. 10A, 85-102 Bydgoszcz

UWAGA: dofinansowanie w trybie 19a będzie przyznawane do wyczerpania środków.

UWAGA (dotycząca zmian w kosztorysie po podpisaniu umowy):

Jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgdony z umową wtedy, gdy nie następiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 10%.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama