Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Nabór ofert w trybie art. 19a - dofinansowywanie ofert z zakresu działalności na rzecz osób...

Reklama
Nabór ofert w trybie art. 19a - dofinansowywanie ofert z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
Nabór od 18.02.2020 do 31.12.2020 23:59
Bydgoskie Biuro Seniora
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 do 10 tys. PLN
Seniorzy
„Małe granty” - informacja o możliwości ubiegania się o dofinansowywanie ofert z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w trybie pozakonkursowym

„Małe granty” - informacja o możliwości ubiegania się o dofinansowywanie ofert z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w trybie pozakonkursowym

Uprzejmie informujemy, iż Prezydent Miasta Bydgoszczy może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego realizowanego na poziomie lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

a)  wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10.000,00 zł,
b)  zadanie powinno być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni (UWAGA - trzy miesiące zwykle nie są równoważne z 90 dniami),
c)  łączna kwota środków finansowych przyznanych przez Prezydenta tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy w ww. trybie, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć 20.000,00 zł.

Dofinansowane/finansowane mogą być zadania publiczne należące do jednej z wymienionych sfer pożytku publicznego, o których mowa w art 4, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj.: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

W ramach naboru przewiduje się dofinansowanie przedsięwzięć, o charakterze lokalnym  lub regionalnym, realizowanych na terenie Bydgoszczy lub Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku, realizowanych w celu wzbogacenia oferty dla osób w wieku senioralnym.

Zainteresowane organizacje pozarządowe serdecznie zapraszamy do składania ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - w trybie tzw. "małych grantów".

Oferty należy składać za pomocą platformy elektronicznej witkac.pl a następnie wydrukowaną oferte należy złożyć osobiście lub drogą pocztową pod adresem: Miasto Bydgoszcz, Bydgoskie Biuro Seniora, ul. Niedźwiedzia 4 pok. 10A, 85-102 Bydgoszcz

UWAGA: dofinansowanie w trybie 19a będzie przyznawane do wyczerpania środków.

UWAGA (dotycząca zmian w kosztorysie po podpisaniu umowy):

Jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgdony z umową wtedy, gdy nie następiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 10%.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama