Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2020 roku
Nabór od 15.01.2020 do 05.02.2020 23:59
Wydział Spraw Społecznych
Łączny budżet 60 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 60 tys. PLN
Seniorzy
Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2020 roku.

1. Rodzaj zadań priorytetowych i wysokość dotacji przeznaczonych na ich realizację
Zadanie publiczne w zakresie działalności na rzecz osób
w wieku emerytalnym w 2020 roku pn. „Złota Rączka dla seniora” - 60 000 zł
2. Określa się następujący cel realizacji zadania publicznego:
- Zapewnienie bezpieczeństwa osób starszych.
3. Oczekiwane rezultaty zadania publicznego:
– liczba usług – co najmniej 1000.
4. Oczekuje się ponadto komplementarności proponowanych działań z innymi działaniami
podejmowanymi przez organizację lub inne podmioty w Mieście Suwałki w zakresie realizacji tego
zadania i zapewnienia kompleksowych usług dla wybranych odbiorców.
5. Realizacja zadania pn. „Złota Rączka dla seniora” polega m.in. na:
1) organizacji i realizacji pomocy technicznej, opierającej się na zasadach, jak poniżej:
a) organizacji odbiorcom - mieszkańcom Suwałk w wieku powyżej 70 lat samotnie
zamieszkującym lub w wieku powyżej 60 lat z orzeczonym umiarkowanym lub
znacznym stopniem niepełnosprawności pomocy obejmującej drobne naprawy,
niewymagające natychmiastowej interwencji, specjalistycznej wiedzy lub uprawnień, jak
również niepociągające za sobą dużych nakładów finansowych w lokalu zamieszkiwanym
przez osobę ubiegającą się o pomoc (np. wymiana żarówek, obsadzenie lub wymiana
wyrwanych gniazdek lub włączników elektrycznych, wymiana uszczelek w przeciekających
kranach, wymiana pokręteł baterii, słuchawek, węży prysznicowych, przetkanie / udrożnienie
odpływu, wymiana wężyków, syfonu, spłuczki, rury spiro lub deski sedesowej, uszczelnienie
silikonem przecieków przy wannie, brodziku, umywalce, odpowietrzenie kaloryferów,
montaż lub wymiana zamków, zasuw, łańcuchów drzwiowych, wymiana klamek, regulacja
opadniętych drzwi, montaż i demontaż mebli, naprawa lub wymiana zawiasów drzwi,
drzwiczek, szaf, wymiana lub naprawa gałek i uchwytów, sklejenie lub skręcenie zepsutych
krzeseł, stolików, mebli, osadzenie kołków rozporowych pod szafki, półki, obrazy, wieszanie:
obrazów, luster, rolet, półek, karniszy, suszarek łazienkowych, uszczelnienie okien, drzwi,
uzupełnienie drobnych ubytków, szczelin w tynku, podmalowanie ubytków;
b) materiały niezbędne do wykonania prac, np. uszczelkę, farbę, musi zapewnić osoba
ubiegająca się o wsparcie, możliwy jest również zakup materiałów przez wykonawcę – koszty
ponosi jednak zawsze beneficjent, narzędzia zapewnia zaś wykonawca usługi;
Id: 161DE943-E106-4939-96E0-02508DF60A09. Podpisany Strona 1 z 7
c) usługa realizowana jest w mieszkaniu seniora, ale wykonawca ma prawo odmówić
jej wykonania, jeśli na miejscu stwierdzi, że nie ma do tego technicznych możliwości;
d) wykonawcy usług specjalistycznych, np. elektrycznych muszą posiadać stosowne
uprawnienia;
e) usługa jest wykonywana na podstawie zgłoszenia telefonicznego lub drogą mailową od osoby
uprawnionej;
f) wykonawca musi uruchomić i rozpropagować numer telefonu oraz adres e-mail, pod którymi
będą przyjmowane zgłoszenia na wykonanie usług;
g) odbiorcy korzystają z usługi bezpłatnie;
h) zrealizowanie usługi musi zostać potwierdzone protokołem wykonania naprawy;
i) oferta musi zawierać informacje o tym, jak Wykonawca będzie promował program wśród
seniorów;
j) oferta musi zakładać wykonanie co najmniej 1000 usług na rzecz seniorów;
k) w celu realizacji usług wykonawca może pozyskiwać dodatkowe środki finansowe
od sponsorów oraz z innych programów;
l) w celu realizacji usług na rzecz seniorów wykonawca może angażować wolontariuszy,
a także osoby, którym wypłaci wynagrodzenia oraz przedsiębiorców;
2) limit wizyt specjalistów „Złotej rączki” w gospodarstwie domowym wynosi 4 wizyty
w roku;
3) czas realizacji zadania: od dnia ogłoszenia wyników konkursu - nie wcześniej
niż od 24 lutego 2020 r. do 31.12.2020 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych

na zadanie.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama