Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu Ostrołęckiego o charakterze pożytku publicznego w 2020...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu Ostrołęckiego o charakterze pożytku publicznego w 2020 roku w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury
Nabór od 16.01.2020 do 07.02.2020 14:30
Wydział Promocji i Rozwoju
Łączny budżet 85 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Powiatem Ostrołęckim, Wydział Promocji i Rozwoju ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu Ostrołęckiego o charakterze pożytku publicznego w 2020 roku w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury.

Zadania będące przedmiotem ofert składane w konkursie w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury oraz promocji muszą być realizowane poprzez:

 1. promowanie inicjatyw kulturalnych jako czynnika budowy tożsamości lokalnej i regionalnej poprzez realizację przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych,
 2. wspieranie imprez o charakterze powiatowym mającym istotne znaczenie dla kultury i tradycji Powiatu,
 3. wspieranie akcji promującej dziedzictwo kulturowe regionu – Powiatu,
 4. upowszechniania i promocji twórczości kulturalnej mieszkańców Powiatu w kraju i za granicą,
 5. edukacji kulturalnej i propagowania sztuki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zamieszkałych na terenie Powiatu,
 6. rozwijania zainteresowań kulturą regionu,
 7. wspierania rozwoju kultury muzycznej na terenie Powiatu w tym organizacja koncertów, przeglądów, festiwali.

2.    Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury wyłonionych w otwartym konkursie wynosi: 85 000 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

 

Podmioty uprawnione do złożenia oferty oraz zasady przyznawania dotacji

 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty realizujące zadania terytorialnie i merytorycznie odpowiadające zakresowi działania Powiatu Ostrołęckiego.
 2. Zasady przyznawania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego określają przepisy: 
  - ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.),
  - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).
 3. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru ofert podejmuje Zarząd Powiatu na podstawie opinii przedstawionej przez Komisję Konkursową. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
 4. Zasady działania Komisji określa uchwała XIII/127/2019 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie „Programu współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok”. Skład Komisji oraz regulamin jej pracy określa odrębna uchwała Zarządu Powiatu.
 5. Wnioskowana kwota dotacji nie może przekraczać 80% całkowitych kosztów zadania.
 6. Oferta powinna zawierać dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego tj. należy wypełnić pkt III.6 oferty „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego”.
 7. W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania.
 8. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.
 9. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 10. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

Termin i warunki realizacji zadania.

1.    Zadanie winno być wykonane w okresie od 1 stycznia 2020 r.  do 31 grudnia 2020 r.
2.    Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową sporządzoną według wzoru określonego w rozporządzeniu Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
3.    Zadanie winno mieć zasięg lub znaczenie ogólnopowiatowe.
4.    Zleceniobiorcy są zobowiązani do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej umożliwiającej identyfikację poszczególnych operacji księgowych i ich jednoznaczne przypisanie do wydatków ze środków pochodzących z dotacji.
5.    Finansowy wkład własny oferenta nie może być niższy niż 5% wartości wnioskowanej dotacji.
6.    Osoby realizujące bezpośrednio zadania muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie.
7.    Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu  miesiąca od ostatecznego składania ofert.

Termin i warunki składania ofert

 1. Termin składania ofert wyznacza się od dnia 16 stycznia do dnia 7 lutego 2020 r. do godz. 14.30.
 2. Oferty należy wypełnić w elektronicznym generatorze wniosków dostępnym na stronie www.witkac.pl. Organizacja, która nie posiada jeszcze konta w WITKAC powinna zarejestrować stowarzyszenie/fundację na stronie www.witkac.pl.
 3. Po złożeniu oferty w generatorze ofert konkursowych należy wydrukować potwierdzenie złożenia oferty, podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta, a następnie złożenia w nieprzekraczalnym terminie do 11 lutego 2020 r.
  do godz. 17.00:
  -
  osobiście do Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, Pl. Gen. J. Bema 5, II piętro p.36,
  - za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, Pl. Gen. J. Bema 5 (o terminie złożenia potwierdzenia złożenia oferty decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego nie data stempla pocztowego)
 4. Oferty złożone w generatorze, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia ofert w ww. terminie nie będą podlegać ocenie.
 5. Wraz z potwierdzeniem złożenia oferty należy dołączyć następujące załączniki:

1) kopię aktualnego odpisu rejestru lub ewidencji w przypadku innego niż Krajowy Rejestr Sądowy,

2) aktualny statut poświadczony za zgodność z oryginałem w przypadku rejestruinnego niż Krajowy Rejestr Sądowy.

Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu zgodnie z zapisami w KRS lub innym rejestrze, upoważnieniu.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama