Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

1. Upowszechnianie sportu, szkolenie w sekcjach sportowych w raz organizacją i uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym...

Reklama
1. Upowszechnianie sportu, szkolenie w sekcjach sportowych w raz organizacją i uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez kluby sportowe w ramach rozgrywek ligowych, wykorzystując potencjał własnych wychowanków. 2.Przygotowanie i przeprowadzenie turnieju piłki nożnej i piłki siatkowej
Nabór od 14.01.2020 do 11.02.2020 15:00
Biuro Rady
Łączny budżet 85 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 5 tys. do 85 tys. PLN
Gmina Kisielice, Biuro Rady ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: 1. Upowszechnianie sportu, szkolenie w sekcjach sportowych w raz organizacją i uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez kluby sportowe w ramach rozgrywek ligowych, wykorzystując potencjał własnych wychowanków. 2.Przygotowanie i przeprowadzenie turnieju piłki nożnej i piłki siatkowej..

OGŁOSZENIE

Burmistrz Kisielic ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 11ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570), art. 7 ust. 1 pkt 9, 10 i  19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1571 i 1815) oraz Uchwały Nr X/92/2019 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2020, zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację następującego zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

LP.

Rodzaj zadania:

Planowana liczba

wybranych

Oferentów

do realizacji zadania

Wysokość środków

publicznych

przeznaczonych na

realizację zadania

Termin

realizacji zadania

Termin składania ofert do dnia:

1.

Upowszechnianie sportu,  szkolenie w sekcjach sportowych w raz organizacją
i uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym

organizowanym przez kluby sportowe w ramach rozgrywek ligowych, wykorzystując potencjał własnych wychowanków.

 

 

1

 

85000,00

 

rok 2020

 

11.02.2020 r.

2.

Przygotowanie i przeprowadzenie turnieju piłki nożnej i piłki siatkowej.

1

5000,00

rok 2020

11.02.2020 r.

 

Ogółem

1

90.000,00

 

 

 

§ 2. Zasady przyznawania dotacji:

1. W otwartym konkursie ofert mogą brać udział podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570) prowadzące dzielność statutową w zakresie zadań wymienionych w § 1 ogłoszenia, zwanej dalej organizacjami pozarządowymi.

2. Powyższe zadanie publiczne będzie realizowane w formie wsparcia wykonania tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji i nastąpi z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zwanej dalej ustawą.

3. Oferent zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% całkowitego kosztu zadania, w tym wkład finansowy stanowi 5%.

4. Wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i/lub niefinansowego.

5. Wkład finansowy to środki finansowe własne organizacji pozarządowej lub pozyskane przez nią z innych źródeł, w tym świadczeń pieniężnych odbiorców zadania publicznego.

6. Wkład niefinansowy stanowi wkład osobowy, wniesiony w postaci świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków organizacji pozarządowej. W trakcie realizacji zadania wkład ten należy udokumentować np. poprzez zawarcie porozumienia z wolontariuszem, karta pracy wolontariusza, oświadczenia członka organizacji o wykonaniu pracy społecznej przy realizacji zadania. Krata pracy wolontariusza oraz oświadczenie członka organizacji powinny zawierać m.in. imię i nazwisko wolontariusza/członka organizacji, nazwę organizacji, nazwę zadania, okres w jakim wykonywał pracę społeczną, przedmiot, miejsce i czas wykonywania pracy oraz poświadczenie jej wykonania przez osobę uprawnioną do reprezentacji organizacji.

7. W przypadku wnoszenia do projektu wkładu osobowego wartość tej pracy ustalona zostaje:

1) w przypadku prac pomocniczych, godzina pracy wyceniona jest na nie więcej niż 15 zł;

2) w przypadku prac administracyjnych, godzina pracy wyceniona jest na nie więcej niż 25 zł;

3) w przypadku prac ekspertów i specjalistów, godzina pracy wyceniona jest na nie więcej niż 50 zł;

4) w przypadku prac ekspertów, specjalistów, których stawki godzinowe przekraczają maksymalne stawki za godzinę, oferent musi uzasadnić wysokość wyższej stawki.

8. W przypadku wniesienia wkładu rzeczowego w realizację zadania (np. nieodpłatne udostępnienie Sali, użyczenia boisk sportowych, nieodpłatne usługi świadczone przez sponsorów) jego wycena nie jest obowiązkowa i nie należy jej wykazywać w kalkulacji kosztów oraz w przewidywanych źródłach finansowania zadania wnoszony wkład rzeczowy
w realizację zadania, w tym również udział ewentualnych partnerów opisuje się w ofercie i jest on brany pod uwagę przy ocenie merytorycznej oferty.

9. Przekroczenie, w składanej przez organizację pozarządową ofercie, kwoty środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, określonej w tabeli w części I i stanowiącej maksymalną kwotę wnioskowanej dotacji, jak również określenie niższego poziomu wkładu własnego, od wskazanego w ust. 3 będzie skutkowało odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej bez możliwości uzupełnienia.

10. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji
w oczekiwanej wysokości.

11. Ostateczną decyzję o wyborze ofert oraz wysokości kwot przyznanych dotacji podejmuje Burmistrz Kisielic, po zaopiniowaniu złożonych ofert przez Komisję Konkursową.

12. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowane w ofertach. W takim przypadku oferentom przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresów rzeczowych zadań lub rezygnacji z ich realizacji poprzez wycofanie ofert.

13. Zastrzega się możliwość podziału środków w ramach jednego zadania dla kilku organizacji lub jednej organizacji składającej kilka ofert, z których każda dotyczy innych działań w ramach zadania.

14. Burmistrz może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji
i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

15. W przypadku rezygnacji organizacji pozarządowej lub odmowy podpisania przez Burmistrza umowy z przyczyn opisanych wyżej, Burmistrz może zarezerwowane środki przeznaczyć na inną, spełniającą warunki konkursowe ofertę, na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie i w „Rocznym programie współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2020”, zwanym dalej Rocznym Programem.

16. Gdy zarezerwowane środki nie zostaną w pełni wyczerpane w niniejszym postępowaniu konkursowym Burmistrz może je przeznaczyć na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania zleconego w innym trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

17. Burmistrz może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, odstąpić od realizacji zadania publicznego, określonego w niniejszym ogłoszeniu, informując o powyższym organizację, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym oraz pozostałych uczestników konkursu.

18. Oferta może nie uzyskać dofinansowania mimo uzyskania oceny komisji konkursowej rekomendującej ją do otrzymania dotacji w przypadku wykorzystania środków przeznaczonych na realizację zadania wskazanego w ogłoszeniu.

§ 3. Termin i warunki realizacji zadania

1. Zadanie powinno być realizowane w terminie określonym w tabeli w § 1 ogłoszenia.

2. Zadanie może być realizowane przed rozstrzygnięciem konkursu, nie wcześniej jednak niż od 1 stycznia 2020 r. Jednakże środki dotacji mogą być wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z ich realizacją powstałych od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Szczegółowy
i ostateczny termin oraz warunki realizacji finansowania i rozliczania zadania określi umowa pomiędzy Gminą a oferentem.

3. Zlecone zdania każdy wnioskodawca zobowiązany jest realizować z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z aktualnie obowiązującymi standardami i przepisami
w zakresie opisanym w ofercie.

4. Dotacja:

1) może być przyznana na:

a) realizację programów szkolenia sportowego, w tym koszty:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla szkoleniowców prowadzających zajęcia sportowe - potwierdzone odpowiednią umową cywilno-prawną (kadra trenerska musi posiadać kwalifikacje m.in. instruktora danej dyscypliny sportu),

- wynagrodzenia dla sędziów - potwierdzone odpowiednią umową cywilno-prawną,

- pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych, uczestnictwa w tych zawodach, współzawodnictwa w ramach rozgrywek ligowych (m.in. opłaty wpisowe, ubezpieczenie dla zawodników, zakup napojów, transportu, zakwaterowania i wyżywienia, transport),

- specjalistycznej opieki medycznej, okresowych badań lekarskich,

- utrzymanie obiektu lub wynajmu bazy sportowej przeznaczonej do prowadzenia szkolenia sportowego oraz organizacji zawodów oraz koszty utrzymania, remontu lub modernizacji obiektów i urządzeń sportowych klubu służących uprawianiu sportu (np. opłaty za media, zakup trawy i nawozu, paliwa do kosiarki, środki czystości),

- zakup niezbędnego sprzętu, strojów i obuwia sportowego przeznaczonego do prowadzenia zajęć;

b) organizację i udział w zawodach i rozgrywkach ligowych, w tym koszty:

- transportu zawodników na zawody i turnieje, wyżywienie, noclegi zabezpieczenie medyczne,

- udział zespołów w rozgrywkach ligowych (opłaty wpisowe, związkowe, rejestracyjne, zezwolenia i licencje), wynajmu obiektu na zawody,

- opłat za sędziowanie zawodów, opłat startowych i obowiązkowych ubezpieczeń;

c) koszty administracyjne:

- wynagrodzenie dla księgowej, obsługi technicznej (potwierdzone odpowiednią umową cywilnoprawną),

- zakup pucharów, dyplomów, nagród,

- zakup środków czystości i środków piorących,

- opłaty pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, materiały biurowe;

2) dotacja nie może być przyznana na:

- wypłaty wynagrodzeń dla zawodników i działaczy klubu sportowego,

- transfer zawodników z innego klubu,

- zapłaty kar, mandatów i innych karnych opłat nałożonych na kluby sportowe lub zawodnika klubu,

- zobowiązań klubu z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz kosztów obsługi zadłużenia,

- nagród, stypendiów, premii i innych form bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla pracowników i członków klubu,

- kosztów dojazdu zawodników, trenerów na treningi.

 

5. Koszty obsługi zadań mogą wynieść do 20% łącznej kwoty przyznanej dotacji.

6. Z dotacji nie mogą być dofinansowane koszty obsługi konta bankowego (nie dotyczy przelewów).

7. Zadania powinny być wykonane dla jak największej liczby mieszkańców Gminy Kisielice, z uwzględnieniem różnych grup wiekowych.

8. W zadaniu, w przypadku szkolenia zawodników w danej dyscyplinie sportowej należy opisać lub dołączyć do oferty w formie odrębnego załącznika planowane akcje lub program szkolenia w poszczególnych kategoriach wiekowych wraz ze średnią liczbą osobodni przypadającą na drużynę lub danego zawodnika, listę zawodników i zawodniczek w poszczególnych dyscyplinach i kategoriach wiekowych wraz z kadrą trenerską/ instruktorską prowadzącą szkolenie.

9. Dopuszcza się pobieranie wpłat i opłat od uczestników zadania pod warunkiem, że podmiot realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatna pożytku publicznego. Podmiot ten jest zobowiązany wskazać dokument, z którego wynika zakres prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego. Brak podstaw prawnych prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego będzie skutkowało odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.

10. Wyłonione w konkursie podmioty są zobowiązane do informowania, że zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od zleceniodawcy. Informacja na ten temat powinna znaleźć się we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego.

§ 4. Termin i warunki składania ofert

1. Termin składania ofert upływa dnia 11 lutego 2020 r. o godz. 15.00.

2. Oferty należy wypełnić i złożyć w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznego generatora wniosków udostępnionego na stronie http://bipkisielice.warmia.mazury.pl/ Stowarzyszenia/współpraca/generator wniosków oraz wersji papierowej, po wydrukowaniu z elektronicznego generatora wniosków i podpisaniu przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta. Oferent zobowiązany jest również wydrukować i dołączyć do oferty potwierdzenie złożenia oferty w 1 egzemplarzu w elektronicznym generatorze wniosków”

Oferty wydrukowane na realizację zadania publicznego należy składać w zamkniętej kopercie, osobiście lub wysłać drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Kisielice ul. Daszyńskiego 5 w terminie do dnia 13 lutego 2020 r., do godz. 12:00. (decyduje data wpływu).

Koperta powinna być opisana. Opis musi zawierać nazwę i adres podmiotu składającego ofertę, dopisek na kopercie „Konkurs na zadanie publiczne określony w ogłoszeniu o konkursie na zadanie ….”.

3. Oferta konkursowa musi być sporządzona na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057).

4. Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy dwie lub więcej organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy mogą złożyć ofertę wspólną. Prawa i obowiązki wynikające ze złożenia oferty wspólnej określają zapisy art. 14 ust. 4-5 ustawy.

5. Formularz oferty powinien być wypełniony w sposób kompletny, tzn. wszystkie pola wypełnione i podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS) lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. Jeśli którykolwiek punkt lub zapis nie dotyczy oferenta lub zgłaszanego przez niego projektu – należy wpisać „nie dotyczy”.

6. Wypełnienie formularza oferty – tabela „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego” – jest obowiązkowe wyłącznie w przypadku wnioskowania
o dotację w wysokości powyżej 10.000 zł.

7. Do oferty należy załączyć załączniki wynikające ze wzoru oferty wskazanego w ust. 3 oraz załączniki wskazane w opisie warunków realizacji zadań w § 3 ogłoszenia, a ponadto:

1) aktualny odpis z KRS, innego rejestru lub ewidencji (dotyczy tylko tych organizacji, które nie są zarejestrowane w KRS i odpis nie jest dostępny w internetowej wyszukiwarce podmiotów KRS);

2) Statut wnioskodawcy (tylko w przypadku, gdy w opisie z rejestru lub ewidencji brak informacji o celu działania i przedmiocie działalności statutowej organizacji);

3) oświadczenie dotyczące podatku Vat i przetwarzania danych osobowych będące załącznikiem nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

8. Zleceniodawca ma prawo żądać od podmiotu składającego ofertę innych dokumentów potwierdzających do oferty.

9. W przypadku składania kopii dokumentów należy opatrzyć je poświadczeniem o zgodności z oryginałem przez osoby upoważnione.

10. Jeżeli osoby upoważnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

§ 5. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonywania wyboru oferty

1. Oferty podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym.

2. Oceny formalnej dokona komisja konkursowa, której tryb powoływania i zasady działania określone zostały w  art. 15 ustawy i §12 Rocznego programu oraz zgodnie Kartą oceny oferty pod względem formalnym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

3. Oferty nie spełniające wymogów formalnych będą odrzucone na etapie oceny formalnej,
z wyjątkiem przypadków, które umożliwiają uzupełnienie braków w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania przez organizację zawiadomienia.

4. Oceny merytorycznej dokona komisja konkursowa, której tryb powoływania i zasady działania określone zostały w art. 15 ustawy i §12 Rocznego programu oraz  zgodnie Kartą oceny oferty pod względem merytorycznym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

5. Komisja Konkursowa dokona zaopiniowania złożonych ofert i przedłoży Burmistrzowi opinię co do złożonych ofert na zadanie publiczne.

6. Członkowie komisji konkursowej dokonają oceny na podstawie wytycznych zawartych
w art. 15 ust. 1 ustawy oraz Rocznego Programu i zgodnie z kryteriami określonymi w ogłoszeniu konkursowym.

7. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 30 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert. Możliwe jest dokonywanie rozstrzygnięć w kilku etapach.

8. Informacja o wynikach konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Kisielicach.

§ 6. Zawarcie umowy i przekazanie środków

1. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana, przedkłada do Urzędu Miejskiego za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków zaktualizowany harmonogram
i kosztorys wykonania zadania, celem zawarcia umowy o wsparcie realizacji zadania.

2. Po otrzymaniu niezbędnych danych ( w tym informacji na temat, osób które są uprawnione do podpisania umowy) zostanie przygotowana umowa na realizacje zadania publicznego.

3. Warunkiem przekazania dotacji na zadanie publiczne jest zawarcie umowy sporządzonej według wzoru, stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057).

4. Przekazanie środków finansowych na numer rachunku bankowego podany w umowie następuje po podpisaniu jej przez obie strony (Zleceniodawcę i Zleceniobiorcę) we wskazanym w umowie terminie.

5. Zleceniobiorca musi być jednym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego oraz jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej dotyczącej realizowanego zadania, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495 i 1571), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

6. Zleceniobiorca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zleceniodawcy w formie pisemnej o wszelkich zmianach dotyczących podmiotu wnioskującego (zmiana reprezentacji organizacji, siedziby, nr rachunku bankowego, itp.) lub realizowanego zadania (np. miejsca
i terminu realizacji zadania zadania) kierując wniosek do Burmistrza.

7. Zmiany, o których mowa są wprowadzane do umowy aneksem.

8. Informacje o zmianach powinny być podpisane przez osoby upoważnione, dla których upoważnienie wynika z KRS lub innego rejestru lub ewidencji.

§ 7. Kontrola wykonania zadania

1. Kontroli i oceny wykonania zadania i postanowień umowy dokonują upoważnieni przez Burmistrza pracownicy Urzędu zarówno w siedzibie Zamawiającego, jak i w miejscu realizacji zadania.

2. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jej zakończeniu.

3. W trakcie czynności kontrolnych sprawdza się:

1) stan realizacji zadania;

2) efektywność, rzetelność oraz jakość wykonania zadania;

3) prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania;

4) prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.

§ 8. Sprawozdawczość

1. Zleceniobiorca ma obowiązek złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego
w terminie 30 dni od daty zakończenia zadania.

2. Rozliczenie zadania należy dokonać za pomocą elektronicznego generatora wniosków zgodnie ze wzorem z Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057).

3. Do sprawozdania nie załącza się oryginałów faktur (rachunków), które należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i udostępniać podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych lub na wezwanie Zleceniodawcy.

4. Wszystkie oryginały dokumentów powinny być wystawione na Zleceniobiorcę i zawierać trwały opis zgodnie z następującym wzorem: „Faktura/rachunek dotyczy realizacji zadni (nazwa zadania) ……..,

zgodnie z umową nr …. z dnia……. Kwota w wysokości ………….została opłacona z dotacji Gminy Kisielice, Kwota w wysokości ………….została opłacona ze środków własnych lub innych źródeł; Kwota w wysokości ………….została opłacona poza zadaniem. Dotyczy pozycji nr …. Kosztorysu.”

5. W przypadku nieprzedłożenia sprawozdania w terminie określonym w umowie, zleceniodawca zostanie wezwany do złożenia sprawozdania w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

6. Niezastosowanie się do wezwania może być podstawą do rozwiązania umowy oraz zwrotu dotacji.

§ 9. Zrealizowane przez Gminę Kisielice w roku 2019 zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nim koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.

Na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przekazano organizacjom pozarządowym kwotę w wysokości 88.900,00 zł, zrealizowano 2 zadania.

§ 10. 1. Organizacja pozarządowa posiadające uprawnienia do odliczenia podatku Vat wykazuje w kosztorysie zadania koszty kwalifikowalne netto (z wyjątkiem kosztów, w odniesieniu do których nie przysługuje jej prawo odliczenia podatku Vat w całości lub w części) a oferent nie posiadający takiego oświadczenia w kwotach brutto. 

2. Oświadczenie w sprawie podatku VAT i przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama