Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

KULTURA - Ogłoszenie nr 12/2020 - Organizacja imprez integrujących społeczność Gminy Jarocin, mających na celu...

Reklama
KULTURA - Ogłoszenie nr 12/2020 - Organizacja imprez integrujących społeczność Gminy Jarocin, mających na celu kultywowanie i podtrzymywanie tradycji lokalnych
Nabór od 13.01.2020 do 03.02.2020 23:59
Wydział Kultury
Łączny budżet 106,5 tys. PLN
Do 60% dofinansowania
Dotacje do 106,5 tys. PLN
Gmina Jarocin, Wydział Kultury ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: KULTURA - Ogłoszenie nr 12/2020 - Organizacja imprez integrujących społeczność Gminy Jarocin, mających na celu kultywowanie i podtrzymywanie tradycji lokalnych .

 

Kryteria szczegółowe wyboru oferty

 

Maksymalna liczba punktów

 

 

Zasadność i celowość realizacji zadania:

 1. wskazanie potrzeb realizacji zadania: 0-5 pkt.
 2. osiągalność i realność celów: 0-10 pkt.
 3. dostosowanie zakresu i rodzaju działań do celów: 0- 10 pkt.

25

 

 

Możliwość realizacji zadania przez oferenta:

- opisane zasoby materialne, rzeczowe konieczne do realizacji zadania - posiadane przez oferenta lub dobrze zidentyfikowane i zaplanowane do pozyskania w przypadku realizacji zadania - 0-3

- zasoby kadrowe konieczne do realizacji zadania – posiadane przez oferenta lub dobrze zidentyfikowane i zaplanowane do pozyskania w przypadku realizacji zadania – 0-3

- doświadczenie w realizacji zadań o zbliżonym charakterze - 0-4

10

 

 

Określenie grup adresatów zadania (charakterystyka odbiorców, liczba, sposób pozyskania uczestników) adekwatne w powiązaniu z celami zadania

10

 

 

Wartość merytoryczna projektu:

 1. przydatność i adekwatność działań: 0-3 pkt.
 2. walory edukacyjne zadania: 0-5 pkt.
 3. spójność działań: 0-2 pkt.

10

 

 

Kalkulacja kosztów: zgodność budżetu z planowanymi działaniami, zasadność i realność kosztów w oparciu o merytoryczną część oferty:

 1. budżet jest realny w stosunku do zadania (w tym liczby beneficjantów), nie jest zawyżony / zaniżony 0-2 pkt.
 2. wszystkie wydatki są konieczne i uzasadnione w części merytorycznej oferty 0-3 pkt.
 3. wszystkie koszty są kwalifikowane 0-2 pkt.
 4. poszczególne pozycje kosztorysu są dostatecznie opisane i skalkulowane w sposób umożliwiający analizę kosztów jednostkowych 0-3pkt.

10

 

 

Analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych (rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków):

 1. ocena negatywna - 0 pkt.
 2. ocena neutralna – dla oferentów, którzy dotychczas nie otrzymały lub nie rozliczały się ze środków otrzymanych z budżetu Gminy Jarocin - 3 pkt.
 3. ocena pozytywna – 5 pkt.

5

 

 

Adekwatność wskazanych rezultatów do planowanych działań oraz sposobu ich mierzenia:

 1. wskazanie konkretnych i mierzalnych rezultatów zadania (ilościowe
  i jakościowe): 0-2 pkt.
 2. realność osiągnięcia zakładanych rezultatów ilościowych
  i jakościowych: 0-2 pkt.
 3. trwałość rezultatów po zakończeniu realizacji zadania: 0-3 pkt.
 4. wskazanie w jakim stopniu założone rezultaty przyczynią się
  do osiągnięcia celu projektu: 0-3 pkt. 

10

 

 

Udział  finansowy wnioskodawcy, w tym m. in. dotacje innych jednostek samorządu terytorialnego, ministerialne, sponsoring, wpłaty i opłaty adresatów zadania:

21-30 % kosztów ogółem: 10 pkt.

31 – 50% kosztów ogółem: 15 pkt.

pow. 50% kosztów ogółem: 20 pkt.

20

 

 

Podmioty, które uzyskają poniżej 50 punktów nie biorą udziału w podziale środków.

 

 

 

Za koszty kwalifikowane po stronie oferenta (inne środki finansowe ogółem) uznaje się wydatki ponoszone najwcześniej od dnia rozpoczęcia realizacji zadania konkursowego, natomiast za koszty kwalifikowane po stronie dotacji uznaje się wydatki ponoszone od dnia zawarcia umowy.

 

 

 

Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy elektronicznej www.witkac.pl w terminie do dnia 06.02.2020 r.

 

Pozostałe informacje są zawarte w ogłoszeniu konkursowym dostępnym pod wskazanym wyżej linkiem.

Źródło: Gmina Jarocin

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama