Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs MON: Wdzięczni Bohaterom – Żołnierzom Niezłomnym

Reklama
Nabór od 10.01.2020 do 03.02.2020 16:15
Ministerstwo Obrony Narodowej
Łączny budżet 2 mln PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. Wdzięczni Bohaterom – Żołnierzom Niezłomnym

1.     Cele zadań konkursowych:

1)    wzrost świadomości i wiedzy społeczeństwana temat Polskiego Podziemia Niepodległościowego i jego bohaterów;

2)    upamiętnienie bohaterów narodowych - Żołnierzy Niezłomnych walczących w Polskim Podziemiu Niepodległościowym;

3)    wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej oraz świadomości historycznej Polaków, poprzez realizację przedsięwzięć związanych z uczczeniem pamięci Żołnierzy Niezłomnych;

4)    propagowanie postaw patriotycznych w społeczeństwie;

5)    wzrost poczucia tożsamości narodowej i przywrócenie pamięci o ludziach, którzy podjęli walkę zbrojną z komunistami;

6)    zwiększenie wiedzy o historii wojskowości, w tym bohaterskich czynach Żołnierzy Niezłomnych w walce o niepodległość Ojczyzny;

7)    wsparcie kombatantów - żołnierzy Polskiego Podziemia Niepodległościowego, którzy żyją często w bardzo skromnych warunkach socjalnych, dumnie pielęgnując pamięć o swoich współtowarzyszach broni.

2.     Zadania konkursowe powinny obejmować m.in.:

1)    organizację programów i działań o charakterze patriotyczno-edukacyjnym (np. wystawy, lekcje patriotyzmu, debaty, wycieczki, konkursy historyczne, gry terenowe);

2)    organizację i przeprowadzenie przedsięwzięć patriotyczno-sportowych (np. biegi, spartakiady, mitingi);

3)    organizację i udzielanie żołnierzom Polskiego Podziemia Niepodległościowego pomocy w życiu codziennym, w tym: pomocy pielęgnacyjnej, realizacji zakupów pierwszej potrzeby, pomocy w załatwianiu spraw związanych z eksploatacją i naprawą wyposażenia domowego oraz w domowych pracach gospodarczych itp., zapewnienie wsparcia w trakcie przejazdów komunikacją publiczną do miejsc użyteczności publicznej;

4)    zorganizowanie i zapewnienie transportu dla żołnierzy Polskiego Podziemia Niepodległościowego (w tym mieszkających poza granicami Polski) na uroczystości organizowane z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, rocznicy zbrodni katyńskiej, Święta Wojska Polskiego, rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz na inne uroczystości związane z działalnością niepodległościową, a także do miejsc pamięci narodowej oraz w związku z ich codziennymi potrzebami np. przejazdy do przychodni, szpitali, sklepów itp.;

5)    organizowanie opieki nad grobami żołnierzy Polskiego Podziemia Niepodległościowego.

3.     Warunki realizacji zadania:

1)    obowiązkowy wkład finansowy określony w części III.4 załącznika nr 1 do niniejszego  ogłoszenia - Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert nr 01/2020/WD/DEKiD, w wysokości minimum 10% planowanej kwoty dotacji;

2)    obowiązkowy wkład własny niefinansowy (osobowy i rzeczowy), w wysokości minimum 10% planowanej kwoty dotacji;

3)    złożenie deklaracji o odpłatnym lub nieodpłatnym wykonaniu zadania publicznego (część VI. Oferty „Inne informacje”) oraz oświadczeń (część VII oferty);

4)    niespełnienie warunków, o których mowa w ppkt 1 - 3, powodować będzie odrzucenie oferty z przyczyn formalnych;

5)    suma kosztów administracyjnych związanych z realizacją zadania nie może przekroczyć 5% planowanej kwoty dotacji;

6)    osiągnięcie minimum 80% założonych rezultatów zadania;

7)    pozostałe warunki realizacji zadania zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia - Regulamin Otwartego Konkursu Ofert nr 01/2020/WD/DEKiD, który stanowi integralną część ogłoszenia.

4.     Oferenci ubiegający się o realizację zadania muszą:

1)    posiadać doświadczenie w realizacji zadań o charakterze edukacyjnym, patriotycznym oraz potencjał osobowy i rzeczowy niezbędny do realizacji przedsięwzięcia;

2)    prowadzić działalność statutową w danym zakresie.

5.     Termin realizacji zadań od 24 lutego do 30 września 2020 r.

6.     Oferty, których termin realizacji zadań nie będzie mieścił się w terminie wskazanym w pkt. 5 niniejszego ogłoszenia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

7.     Na realizację zadań w ww. zakresie zaplanowano kwotę w wysokości do 2 000 000,00 zł.

8.     W 2018 r. zadanie nie było realizowane.

9.     W 2019 r. na realizację zadania przeznaczono kwotę w wysokości 1.200.000,00 zł.

10.  Oferty należy składać do dnia 03 lutego 2020 r.

11.  Oferty przesłane po terminie wskazanym w pkt. 10 niniejszego ogłoszenia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

12.  Termin dokonania wyboru ofert do dnia 14 lutego 2020 r.

13.  Oferty należy składać wyłącznie na obowiązujących drukach, które stanowią załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057). Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

14.  Oferty przesłane na drukach innych niż wskazane w pkt 13 niniejszego ogłoszenia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

15.  Oferenci zobowiązani są do wypełnienia wszystkich pól w druku oferty realizacji zadania publicznego, w tym tabelę nr III. 6. pn. Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego, z określeniem wskaźnika rezultatu, sposobu jego monitorowania oraz wskazaniem źródła danych o osiągnieciu rezultatu.

16.  Niewypełnienie wszystkich pól w ofercie powodować będzie odrzucenie oferty z przyczyn formalnych.

17.  Podpisy pod ofertą składają wyłącznie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z danymi z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, a w przypadku innego sposobu reprezentacji niż wynikający z Krajowego Rejestru sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji, innych dokumentów potwierdzających upoważnienie do działania w imieniu oferenta.

W przypadku braku pieczęci imiennych, ofertę należy podpisać czytelnie (pełnym imieniem i nazwiskiem).

18.  Brak podpisów pod ofertą, podpisy nieczytelne, jak również złożone przez osoby nieuprawnione powoduje odrzucenie oferty z przyczyn formalnych.

19.  W ramach konkursu mogą być składne oferty wspólne. Ofertę wspólną może złożyć kilka (co najmniej dwie) organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 pkt. 1 - 4 ustawy działających wspólnie. Do oferty należy dołączyć umowę regulującą stosunki między oferentami określające zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania.

20.  Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 - 4 ustawy składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy.

21.  Podmioty ubiegające się o realizację zadania publicznego nie mogą być obciążone zaległymi należnościami publicznoprawnymi oraz nie może być prowadzone wobec nich postępowanie egzekucyjne o zwrot tych należności.

22.  W ramach powyższego konkursu uprawniony podmiot może złożyć maksymalnie 2 (dwie) oferty. W przypadku przesłanie więcej niż dwóch ofert przez jeden podmiot, ocenie podlegać będą wyłącznie dwie oferty wybrane wg kolejności zarejestrowania w kancelarii jawnej MON.

23.  Złożenie oferty jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz wyrażeniem zgody na stosowanie przy realizacji zadań Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert nr 01/2020/WD/DEKiD.

24.  Oferty należy przesyłać na adres:

Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON

Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

z dopiskiem na kopercie OTWARTY KONKURS OFERT NR 01/2020/WD/DEKiD

25.  Rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które wpłyną do kancelarii jawnej Ministerstwa Obrony Narodowej,

do dnia 03 lutego 2020 r., do godziny 16.15.

26.  Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do kancelarii.

Reklama