Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs ofert: Prowadzenie mieszkania chronionego wspieranego

Reklama
Nabór od 10.01.2020 do 31.01.2020 12:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
Łączny budżet 144 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Tytuł zadania publicznego:

„Prowadzenie od 01.03.2020r. do 28.02.2023r. mieszkania chronionego wspieranego w lokalu przy ul. Kobierzyńskiej, przeznaczonego dla 5 osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków”.

Komórka realizująca:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie – Dział Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania:

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania publicznego wynosi 144 000,00 zł (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące złotych 00/100), w tym:

1. w 2020 roku - 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100);

2. w 2021 roku - 48 000,00 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych 00/100);

3. w 2022 roku - 48 000,00 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych 00/100);

4. w 2023 roku - 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).

Wysokość dotacji na jednego uczestnika wynosi 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100) miesięcznie.

Termin realizacji zadania:

Prowadzenie mieszkania chronionego wspieranego w okresie od 1.03.2020 r. do 28.02.2023 r.

Miejsce realizacji zadania:

Gmina Miejska Kraków, lokal mieszkalny w Krakowie przy ul. Kobierzyńskiej który zostanie przekazany Podmiotowi realizującemu zadanie

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego: Gmina Miejska Kraków w latach poprzednich przeznaczyła na realizację zadania tego samego typu tj. prowadzenie mieszkania chronionego wspieranego dla osób z zaburzeniami psychicznymi środki finansowe w wysokości 359 259,95 zł w roku 2018 oraz w wysokości 230 050,00 zł w roku 2019.

Warunki realizacji zadania publicznego:

Zleceniobiorca zobowiązany jest do:

1) Prowadzenia mieszkania chronionego wspieranego w okresie od 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2023 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz.U. z 2018r. poz.822) dla 5 osób z zaburzeniami psychicznymi, skierowanych przez Realizatora zadania, zgodnie z decyzją wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa;

2) Świadczenia osobom skierowanym do mieszkania chronionego wspieranego tj. osobom z zaburzeniami psychicznymi uzależnionym od alkoholu lub pijącym szkodliwie, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i przepisami wykonawczymi do ustawy, w tym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. z 2018 r. poz. 822), usług bytowych w postaci miejsca całodobowego pobytu oraz pracy socjalnej oraz usług obejmujących pomoc w wykonywaniu czynności w niezbędnych w życiu codziennym dotyczących:

a) przemieszczania się,

b) utrzymania higieny osobistej,

c) ubierania się,

d) sprzątania,

e) zakupów i przygotowywania posiłków,

f) załatwiania spraw osobistych,

oraz realizacji kontaktów społecznych przez umożliwienie osobie utrzymania więzi rodzinnych i uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej.

3) Wsparcie, o którym mowa w punkcie 2), zapewniają w szczególności:

a) pracownik socjalny;

b) psycholog i/ lub terapeuta;

c) asystent osoby niepełnosprawnej i/ lub opiekun.

4) Wsparcie i usługi, o których mowa w punkcie 2) są świadczone łącznie nie krócej niż 3 godziny dziennie przez 7 dni w tygodniu;

5) Dokonywania przez pracownika socjalnego Zleceniobiorcy wspólnie z pracownikiem socjalnym Realizatora pisemnych uzgodnień z osobą kierowaną do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym lub jej przedstawicielem ustawowym, dotyczących: celu pobytu, okresu pobytu, rodzaju i zakresu świadczonego wsparcia, odpłatności osoby korzystającej ze wsparcia, sposobu zgłaszania planowanej nieobecności w mieszkaniu chronionym, zasad i sposobu realizacji programu usamodzielniania osoby korzystającej ze wsparcia lub programu wspierania osoby, przed wydaniem decyzji o skierowaniu osoby do mieszkania chronionego oraz decyzji o przedłużeniu pobytu w mieszkaniu.

6) Określenia, uzgodnienia i realizacji z osobą korzystającą ze wsparcia w mieszkaniu chronionym lub jej przedstawicielem ustawowym, programu wspierania oraz dokonywania oceny sytuacji osoby korzystającej ze wsparcia w mieszkaniu chronionym co najmniej raz na 3 miesiące;

7) Prowadzenia dokumentacji potwierdzającej realizację wsparcia określonego w punkcie 2), 5) oraz 6).

8) Prowadzenia dokumentacji potwierdzającej prowadzenie działań zmierzających do osiągnięcia oczekiwanych rezultatów zleconego zadania;

9) Opracowania Regulaminu korzystania z mieszkania chronionego wspieranego i przedstawienia go do akceptacji Realizatorowi zadania w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy;

10) Informowania, że zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy. Informacja na ten temat powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego, o treści: „Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Miasta Krakowa”;

11) Składania Realizatorowi sprawozdań częściowych półrocznych i rocznych oraz sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057), stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia, w terminie wskazanym w zawartej umowie. Zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem nr 2851/2017 z dnia 27.10.2017 r. w sprawie wprowadzenia w Gminie Miejskiej Kraków systemu NAWIKUS - Narzędzia Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych i regulaminu jego funkcjonowania. sprawozdania należy składać przy wykorzystaniu systemu informatycznego Nawikus dostępnego na stronie internetowej www.gwa.nawikus.krakow.pl. Po wypełnieniu sprawozdanie należy wydrukować, podpisać przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji i złożyć w siedzibie MOPS.

Oczekiwany cel zlecanego zadania publicznego:

1) Zabezpieczenie mieszkańcom potrzeb bytowych i opiekuńczych poprzez świadczenie usług i wsparcia w życiu codziennym;

2) Utrzymanie więzi rodzinnych i uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej.

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

1) Zapewnienie 5 miejsc w mieszkaniu chronionym wspieranym dla osób z zaburzeniami psychicznymi uzależnionych od alkoholu lub pijących szkodliwie;

2) Objęcie usługami i wsparciem o którym mowa w pkt. 2 wszystkich skierowanych mieszkańców;

3) Objęcie pracą socjalną wszystkich skierowanych mieszkańców;

4) Wzrost samodzielności u co najmniej 75% skierowanych mieszkańców;

5) Zapewnienie uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej wszystkim skierowanym mieszkańcom.

Oferent/Oferenci są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem nr 661/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2019 r. oraz dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej, pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=93768.

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Organizacja pozarządowa lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie posiadające status organizacji pożytku publicznego, zainteresowane udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestrują się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzą Profil Organizacji.

2. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.

3. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lub www.nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.

4. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

5. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 31 stycznia 2020r. do godz. 12:00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach wyłącznie do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków, Dziennik Podawczy z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta (-ów) oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

6. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Reklama