Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert na zadanie - Działalność dla osób bezdomnych – prowadzenie ogrzewalni

Reklama
Nabór od 10.01.2020 do 31.01.2020 14:30
Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Łączny budżet 25 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 25 tys. PLN
Bezdomni
Urząd Miejski w Słupsku, Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na zadanie - Działalność dla osób bezdomnych – prowadzenie ogrzewalni.

1. Wspierane będą zadania polegające przede wszystkim na:

1) udzielaniu bezpłatnego schronienia osobom bezdomnym – kobietom i mężczyznom, poprzez zapewnienie pobytu w ogrzewalni na terenie Miasta Słupska,

2) zapewnieniu schronienia i opieki w sposób ciągły w okresie od 01 lutego do 30 kwietnia 2020 r., przez 7 dni w tygodniu, w godzinach: 19.00 – 7.30,

3) zapewnieniu pracowników sprawujących nadzór nad funkcjonowaniem lokalu, w którym realizowane będzie zadanie (opiekun lub ratownik medyczny)

4) udostępnieniu krzeseł/ławek lub materacy do siedzenia,

5) zapewnieniu możliwości korzystania z sanitariatu oraz stałego dostępu do ciepłej i zimnej wody,

6) zapewnieniu gorącego napoju lub możliwości jego przygotowania,

7) zapewnieniu czystej odzieży, butów oraz podstawowych środków higienicznych
i opatrunkowych,

8) bieżącej współpracy z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych, Policją, Strażą Miejską, Pogotowiem Ratunkowym, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Słupsku, w szczególności z zespołem ds. osób bezdomnych i uchodźców, organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność na rzecz osób bezdomnych oraz innymi podmiotami mogącymi działać w obszarze szeroko rozumianej bezdomności,

9) udzielaniu osobom zainteresowanym informacji na temat możliwości wsparcia dla osób bezdomnych w ogrzewalni i w innych placówkach świadczącym pomoc osobom bezdomnym,

10) gotowości do wydłużenia czasu pracy ogrzewalni w sytuacji wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, stanowionych zagrożenie dla osób przebywających w miejscach niemieszkalnych.

 

2. Warunki realizacji zadania.

1)W ramach wnioskowanej kwoty mogą być dofinansowane:

a) koszty wynagrodzenia pracowników tj. opiekunów lub ratowników medycznych,

b) koszty opłat za media, materiały i usługi niezbędne do realizacji zadania,

c) koszty realizacji programu m.in. wynagrodzenie księgowej, koordynatora projektu.

2) W zakresie administracyjnym Zleceniobiorca jest zobowiązany do stosowania Regulaminu korzystania z placówki zaakceptowanego przez Prezydenta Miasta Słupska, w przypadku konieczności naniesienia w nim zmian do przedłożenia projektu zmienianego regulaminu
do akceptacji Prezydenta Miasta Słupska – w terminie zachowującym aktualność regulaminu placówki.

3) Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. z późn. zm.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.).

 

 

 

 

 

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama