Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wsparcie procesu szkolenia/organizacji imprez sportowych/rekreacyjno-sportowych/meczów/zawodów poprzez wykorzystanie miejskiej infrastruktury sportowo-technicznej

Reklama
Nabór od 31.12.2019 do 24.01.2020 12:00
Wydział Sportu
Łączny budżet 45 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 45 tys. PLN
Gmina Lublin, Wydział Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie procesu szkolenia/organizacji imprez sportowych/rekreacyjno-sportowych/meczów/zawodów poprzez wykorzystanie miejskiej infrastruktury sportowo-technicznej.

Prezydent Miasta Lublin
na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. 2019.688 ze zm.) otwarty konkurs ofert na realizację
zadania publicznego realizowanego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej.
Cel konkursu: Konkurs ma na celu wybór ofert i zlecenie w formie powierzenia realizacji zadań
publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej podejmowanych na
rzecz poprawy warunków uprawiania sportu przez członków klubów i stowarzyszeń sportowych
poprzez zapewnienie dostępu do infrastruktury sportowej, a także zwiększenie dostępności
społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby i stowarzyszenia
sportowe oraz do udziału w meczach, turniejach i zawodach sportowych.
Oczekiwane rezultaty realizacji zadania publicznego: przeprowadzenie szkolenia sportowego/
treningów, rozegranie meczów, przeprowadzenie zawodów, imprez sportowych, sportoworekreacyjnych
z wykorzystaniem miejskich obiektów sportowych
Tytuł zadania publicznego
Wsparcie procesu szkolenia/organizacji imprez
sportowych/rekreacyjno-sportowych/meczów/zawodów poprzez wykorzystanie
miejskiej infrastruktury sportowo-technicznej
I. Rodzaj zadania.
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
1. Na realizację zadania publicznego przeznaczono środki w wysokości: 45.000 zł
2. Prezydent Miasta Lublin zastrzega możliwość zmiany kwoty wskazanej w ust. 1 w
zależności od kwoty zapisanej na ten cel w budżecie Miasta.
III. Zasady przyznawania dotacji.
1. Zasady przyznawania dotacji określają przepisy:
1) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (j.t. Dz.U. 2019.688 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi,
2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. 2019.869
ze zm.),
3) Uchwały Nr 1268/XLIX/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 25 października 2018
r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lublin z organizacjami
pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019;
4) Zarządzenia nr 26/10/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 21 października
2016 r. w sprawie procedury przeprowadzenia kontroli realizacji zadań
publicznych zlecanych przez Miasto Lublin podmiotom prowadzącym działalność
pożytku publicznego,
5) Zarządzenia nr 18/11/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 14 listopada 2016
r. w sprawie określenia wzoru kart oceny w otwartych konkursach ofert na
realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
2. W konkursie oferty mogą składać:
1) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie;
2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o
stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o
stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o
gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują
prowadzenie działalności pożytku publicznego;
3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
4) spółdzielnie socjalne;
5) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe
będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1263 z późn. zm.), które nie działają w
celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów
statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich
udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
3. Forma realizacji zadania: powierzenie.
4. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzenia
Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań
publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018.2057) –
oraz posiadać załączniki w niej wymienione.
5. Wszystkie pozycje formularza oferty muszą zostać wypełnione zgodnie z pouczeniem co
do sposobu wypełniania oferty.
6. Wypełnienie części III, pkt 6, tabela: Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów
realizacji zadania publicznego - jest obowiązkowe.
7. Do oferty należy dołączyć również (w wersji papierowej):
1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
2) kopia umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem w
przypadku, gdy oferent jest spółką prawa handlowego.
8. Ofertę i oświadczenia składane wraz z ofertą muszą podpisać osoby uprawnione do
reprezentowania danego podmiotu lub podmiotów i składania oświadczeń woli w jego
imieniu. Jeżeli osoby uprawnione nie posiadają pieczątek imiennych, podpis musi być
złożony pełnym imieniem i nazwiskiem w sposób czytelny z podaniem pełnionej funkcji.
9. W przypadku dołączania pełnomocnictwa należy złożyć dowód wniesienia opłaty
skarbowej (od oryginału, odpisu, wypisu, kopii) w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16
listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. 2019.1000). Opłatę w wysokości 17 zł
należy dokonać na konto Urzędu Miasta Lublin nr 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000).
10. W przypadku braków lub błędów formalnych w ofercie lub/i załącznikach do oferty,
oferent może zostać wezwany w celu ich uzupełnienia. Uzupełnienie to musi nastąpić w
terminie 3 dni od daty otrzymania informacji w tej sprawie.
11. Oferty podmiotów, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne,
lub które zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych lub/i na
ubezpieczenie społeczne nie będą rozpatrywane.
12. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem dotacji.
13. Dotacje na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferty zostaną wybrane w
niniejszym postępowaniu konkursowym.
14. Prezydent Miasta Lublin lub jego zastępca działający na podstawie upoważnienia, w
oparciu o rekomendację Komisji Konkursowej, podejmuje rozstrzygnięcie dotyczące
ostatecznego wyboru ofert w terminie 7 dni od przekazania protokołu z
przeprowadzonego postępowania konkursowego.
15. Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta Lublin lub jego zastępcy działającego na podstawie
upoważnienia dotyczące wyboru ofert jest ostateczne i nie służy od niego odwołanie.
16. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana. W takim
przypadku dotacja może zostać udzielona po doprecyzowaniu warunków realizacji
zadania w zaktualizowanej ofercie.
IV. Terminy i warunki realizacji zadania.
1. Zadanie realizowane będzie w okresie od 01 lutego 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.
2. Warunkiem realizacji zadania jest:
1) prowadzenie w miejskich obiektach sportowych systematycznych zajęć
szkoleniowych/treningów lub/i organizacja meczów/zawodów sportowych
zgodnie ze specyfiką danego sportu lub/i organizacja imprez sportowych oraz
innych form aktywności ruchowej lub/i wykorzystanie obiektów do prowadzenia
działalności służącej wsparciu procesu szkolenia sportowego lub/i organizacji
imprez sportowych lub innych form aktywności ruchowej.
2) zapewnienie odpowiedniej liczby osób posiadających odpowiednie kwalifikacje
pozwalające na prowadzenie i/lub organizację zajęć szkoleniowych/treningów
lub/i organizację meczów/zawodów sportowych zgodnie ze specyfiką danego
sportu lub/i organizację imprez sportowych oraz innych form aktywności
ruchowej,
3) zapewnienie odpowiedniej ilości sprzętu i urządzeń niezbędnych do
przeprowadzenia i/lub organizacji zajęć szkoleniowych/treningów lub/i
organizacji meczów/zawodów sportowych zgodnie ze specyfiką danego sportu
lub/i organizacji imprez sportowych oraz innych form aktywności ruchowej,
4) zachowanie standardów szkolenia i/lub organizacji zawodów, imprez sportowych,
meczów i/lub różnych form aktywności ruchowej obowiązujących w danej
dyscyplinie sportu/formie aktywności ruchowej pozwalających na utrzymanie
wysokiej jakości realizacji zadania.
V. Termin składania ofert.
1. Termin składania wersji papierowej ofert upływa 24 stycznia 2020 r. o godzinie 12.00
2. Oferty należy sporządzić i złożyć za pomocą platformy internetowej Witkac.pl.
3. Po złożeniu przez platformę internetową Witkac.pl, ofertę z jednakową sumą kontrolną
należy wydrukować, podpisać przez uprawnione osoby i złożyć w wersji papierowej,
osobiście w sekretariacie Wydziału Sportu Urzędu Miasta Lublin 20-609 Lublin, ul.
Filaretów 44, pok. 206, w godzinach 7.30 – 15.30 lub za pośrednictwem poczty
(decyduje data wpływu wersji papierowej do Wydziału Sportu Urzędu Miasta Lublin).
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
1. Oferty rozpatrzone zostaną w oparciu o ocenę formalną i merytoryczną przez Komisję
Konkursową powołaną przez Prezydenta Miasta Lublin.
2. Komisja rozpatruje oferty w ciągu 30 dni, licząc od zakończenia terminu składania ofert.
3. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wraz z
informacją o wynikach oceny formalnej zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji
Publicznej: www.bip.lublin.eu na stronie internetowej www.eto.lublin.eu oraz na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Sportu Urzędu Miasta Lublin, ul. Filaretów 44.
4. Kryteria oceny formalnej:
1) Oferta została złożona w elektronicznym generatorze ofert.
2) Złożona oferta w wersji papierowej jest zgodna z wersją elektroniczną
przygotowaną w elektronicznym generatorze ofert.
3) Oferta została złożona przez uprawnionego oferenta.
4) Oferta jest złożona na zadanie, którego realizacja jest zgodna z celami
statutowymi oferenta.
5) Oferta została złożona w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu.
6) Oferta wypełniona jest czytelnie i kompletnie.
7) Wymagany udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł
na realizację zadania jest na poziomie i w formie wskazanej w ogłoszeniu.
8) Oferta jest podpisana przez upoważnione osoby.
9) Oferta zawiera wymagane w ogłoszeniu załączniki.
10)Oferta nie zawiera innych błędów formalnych.
5. Oferty niespełniające wymogów formalnych określonych w ust. 4 lub nieuzupełnione po
wezwaniu, o którym mowa w pkt. III ust. 10, zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane
podczas oceny merytorycznej.
6. Kryteria oceny merytorycznej:
1) Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta (od 0 do 25 punktów),
2) Proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których
oferent będzie realizował zadanie (od 0 do 40 punktów),
3) Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do
jego zakresu rzeczowego (od 0 do 15 punktów),
4) Planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia
wolontariuszy i praca społeczna członków (od 0 do 10 punktów),
5) Ocena realizacji zadań publicznych, w przypadku organizacji, które w latach
poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i
terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań
(od 0 do 10 punktów) .
7. Oferty, które otrzymały w wyniku ostatecznej oceny merytorycznej mniej niż 65 punktów
nie mogą uzyskać rekomendacji do dofinansowania.
8. Komisja na każdym etapie swojej pracy może wezwać do złożenia wyjaśnień w sprawie
oferty osobę wyznaczoną w ofercie do składania wyjaśnień.
9. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej
www.bip.lublin.eu na stronie internetowej www.eto.lublin.eu oraz na tablicy ogłoszeń w
siedzibie Wydziału Sportu Urzędu Miasta Lublin, ul. Filaretów 44 niezwłocznie po
dokonaniu rozstrzygnięcia przez Prezydenta Miasta Lublin lub jego zastępcy
działającego na podstawie upoważnienia.
VII. Środki przekazane organizacjom pozarządowym w ramach dotacji na realizację
zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
1. W roku 2018 przekazano środki w wysokości 14.391.719,04 zł. (w tym na zadania
realizowane w ramach inicjatywy lokalnej i budżetu obywatelskiego).
2. W roku 2019 przeznaczono środki w wysokości 15.300.000 zł. (w tym na zadania
realizowane w ramach budżetu obywatelskiego).
VIII. Postanowienia końcowe.
1. Prezydent Miasta Lublin lub jego zastępca działający na podstawie upoważnienia
zastrzega sobie prawo odwołania konkursu z podaniem przyczyny jego odwołania.
2. Kosztami kwalifikowanymi przy realizacji zadania: Wsparcie procesu
szkolenia/organizacji imprez sportowych /rekreacyjno-sportowych/meczów/
zawodów poprzez wykorzystanie miejskiej infrastruktury sportowo-technicznej,
finansowanymi ze środków budżetu Gminy Lublin są:
1) wynajem miejskich obiektów sportowych, w których realizowane są treningi,
mecze, zawody, imprezy sportowe i inne formy aktywności ruchowej,
2) wynajem obiektów wspomagających proces szkolenia sportowego i/lub
organizacji zawodów, meczów, imprez sportowych, innych form aktywności
ruchowej,
3) podatek od towarów i usług (VAT) - jeżeli nie może zostać odzyskany w oparciu o
ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U.
2018.2174 ze zm.).
3. Za koszty kwalifikowane uznaje się wydatki poniesione w terminie realizacji
zadania tj. od 1 lutego 2020 r. do 30 czerwca 2020 roku, z zastrzeżeniem, że
wydatkowanie środków finansowych z dotacji możliwe jest od dnia rozstrzygnięcia
konkursu.
4. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami
kosztorysu tj. działaniami, a w przypadku jednego działania pomiędzy
poszczególnymi kosztami tego działania, określonymi w kalkulacji
przewidywanych kosztów w ofercie, z zachowaniem zasady nie zwiększenia tego
wydatku o więcej niż 30 %.
5. Nie dopuszcza się możliwości dokonania przesunięć z kosztów merytorycznych
na koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne.
6. W przypadku otrzymania dotacji i podpisania umowy podmiot zobowiązany jest
załączyć do sprawozdania częściowego/końcowego z wykonania zadania
publicznego zestawienie faktur/rachunków związanych z realizacją zadania
publicznego w formie papierowej i elektronicznej wg wzoru umieszczonego na
stronie sport.lublin.eu (zakładka: konkursy>materiały do pobrania) oraz
dodatkowe materiały potwierdzające realizację zadania (np. zdjęcia, filmy,
plakaty, wyniki zawodów itp.).
7. Informacje w sprawie konkursu można uzyskać w Wydziale Sportu Urzędu
Miasta Lublin przy ul. Filaretów 44 pokój 202, telefonicznie pod numerem 81 466
38 00.

Źródło: Gmina Lublin

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama