Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zadanie z zakresu kultury, sztuki,ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Reklama
Nabór od 09.01.2020 do 31.01.2020 10:00
Referat Kultury i Współpracy
Łączny budżet 100 tys. PLN
Do 85% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Legionowo, Referat Kultury i Współpracy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zadanie z zakresu kultury, sztuki,ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Załącznik do Zarządzenia Nr 8_/2020

Prezydenta Miasta Legionowo

z dnia 9 stycznia 2020 r

 

 

Ogłoszenie o I otwartym konkursie ofert

Prezydenta Miasta Legionowo

 

działając na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 późn zm.), art. 11 i 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn zm.) w związku z § 17 pkt 1 lit. b załącznika do Uchwały Nr XIII/182/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2020 roku
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

ogłasza

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację:

1. Rodzaj zadania publicznego: Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

2. Nazwa zadania publicznego:

a) animacja przestrzeni publicznej poprzez projekty artystyczne (także w ramach amatorskiego ruchu artystycznego), integrujące społeczność lokalną i wzbogacające życie kulturalne Legionowa;

b) kultywowanie pamięci o zasłużonych dla miasta, regionu i kraju wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych oraz ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych Legionowa i jego mieszkańców, w tym obchody rocznic państwowych związanych z historią miasta;

c) wzbogacanie życia kulturalnego Legionowa poprzez projekty artystyczne, w formie wystaw, prelekcji, plenerów, koncertów, pokazów, konkursów, festiwali, spektakli i innych wydarzeń o charakterze edukacyjnym i artystycznym;

d) wydawanie publikacji drukowanych oraz tworzenie materiałów audiowizualnych i niekomercyjnych stron internetowych promujących gminę, jej walory, tradycje, kulturę, sztukę i wydarzenia;

e) organizacja rajdów, obozów i gier terenowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Legionowo tematycznie związanych z kulturą, sztuką i historią miasta i regionu;

 

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2020r :
100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

 

II. Zasady przyznawania dotacji

1. Zasady przyznawania dotacji zostały określone w:

1) ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz.688 z późn. zm.),

2) programie współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XIII/182/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2020 roku
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

3) w dokumencie „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, stanowiącym załącznik do do zarządzenia nr 362/2019 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

2. Składając ofertę, Oferent oświadcza,że zna i akceptuje warunki i zasady przyznawania i rozliczania dotacji określone w ogłoszeniu konkursowym i wyżej wymienionych dokumentach.

3. Wnioskowana kwota dotacji nie może przekraczać 85% całkowitych kosztów zadania. Ubiegając się o zlecenie realizacji zadania, Oferent zobowiązany jest do określenia wysokości własnego wkładu finansowego, który musi stanowić 5% wnioskowanej kwoty dotacji. Limit kosztów zakupu sprzętu (związanego merytorycznie z zadaniem) sfinansowanego z dotacji – 10% wartości dotacji.

4. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

5. Przyjęcie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej w kosztorysie.

6. Oferent może złożyć maksymalnie jedną ofertę w ramach zadania.

Koszty zakupu sprzętu (związanego merytorycznie z zadaniem), sfinansowanego z dotacji mogą stanowić maksymalnie 10% wysokości dotacji.

7. Przed podpisaniem umowy Oferent, który otrzymał dotację, zobowiązany jest dostarczyć:

a) imiona i nazwiska oraz numery PESEL osób reprezentujących Oferenta wskazanych i uprawnionych do podpisania umowy,

b) oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających funkcje pełnione przez wskazane i uprawnione do podpisania umowy osoby (w przypadku Oferentów nieposiadających wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – np. uchwała powołująca na członków zarządu) lub innych dokumentów potwierdzających upoważnienie do działania w imieniu Oferenta (np. pełnomocnictwa – w przypadku, kiedy pełnomocnictwa wystawiane są przez pełnomocników, także kserokopie pełnomocnictw dla tych pełnomocników),

c) numer rachunku Oferenta, na który przekazana zostanie dotacja,

d) imię i nazwisko oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej osoby do kontaktów roboczych przy realizacji zadania (np. Koordynator, bezpośredni realizator),

e) ewentualne wnioski co do wysokości i terminów przekazywania kolejnych transz dotacji (w przypadku braku uwag o wysokościach i terminach transz dotacji decyduje Zleceniodawca),

f) oryginały (do wglądu) lub kopie poświadczonych za zgodność dyplomów, certyfikatów lub innych dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje realizatorów zadania, zgodne z tym, które określono w Ofercie.

 

 

III. Termin i warunki realizacji zadania

1. Zadanie powinno być realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Legionowo.

2. Termin realizacji zadania: od dnia ogłoszenia wyników do 31 grudnia 2020 r. z zastrzeżeniem, że termin realizacji zadania zostanie ściśle określony w umowie.

3. Koszty w ramach realizacji zadania publicznego opisanego w ofercie zostaną uznane za kwalifikowalne, tylko gdy zostaną spełnione łącznie poniższe warunki:

1) są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego realizacji;

2) są racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe;

3) zostały faktycznie poniesione i są udokumentowane (dowodem poniesienia wydatków jest opłacona faktura, rachunek lub inny dokument księgowy zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości);

4) zostały przewidziane w ofercie lub zatwierdzonym zaktualizowanym kosztorysie i harmonogramie zadania publicznego.

4. Rzeczy zakupione ze środków pochodzących z dotacji nie mogą być zbywane przez okres 5 lat od dnia dokonania ich zakupu, chyba że w umowie określono inaczej.

Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie.

5. Dokumenty księgowe, związane z realizacją zadania publicznego, potwierdzające wydatki pokrywane z dotacji, ze środków finansowych własnych Oferenta lub pozyskane przez niego z innych źródeł powinny być wystawione na Oferenta w terminie realizacji zadania publicznego oraz powinny określać datę sprzedaży towarów lub wykonania usług w terminie realizacji zadania publicznego. Także wszystkie płatności na podstawie ww. dokumentów, muszą być dokonane w terminie realizacji zadania.

Powyższe należy uwzględnić przy określaniu wysokości i rodzaju kosztów w ramach zadania takich jak opłaty za media czy pochodne od wynagrodzeń.

6. Następujące rodzaje kosztów uznaje się za niekwalifikowane (tzn. niemożliwe do sfinansowania

z dotacji) :

1) koszty stałe (administracyjne) podmiotów, w tym utrzymanie biura ( m.in.: rachunki telefoniczne, internet, obsługa księgowa, opłaty pocztowe, czynsz, media, itp.), o ile nie są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem publicznym;

2) remonty i adaptacje pomieszczeń, o ile nie są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem publicznym;

3) koszty poniesione przed datą ogłoszenia wyników konkursu, w ramach którego realizowane jest zadanie publiczne oraz po dacie zakończenia realizacji zadania;

4) odsetki, prowizje, koszty pożyczek i kredytów

5) odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań;

6) rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań;

7) koszty kar, grzywien, odszkodowań, procesów sądowych;

8) nagrody finansowe, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadania;

9) dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowane z budżetu Gminy lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych;

10) wydatki aktualnie finansowane z innych źródeł;

11) pokrycie deficytu zrealizowanych przedsięwzięć.

7. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie.


 

 

IV. Termin i warunki składania ofert

 

1. Termin składania ofert wyznacza się do 31 stycznia 2020 roku do godz. 10.00.

Termin ten dotyczy zarówno złożenia oferty poprzez generator oraz potwierdzenia.

2. Oferty należy składać, poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl

Procedura uzyskania dostępu do generatora opisana jest w instrukcji dostępnej na stronie:

https://witkac.pl/static/pomoc.html

3. Po złożeniu oferty w generatorze ofert konkursowych niezbędne jest wydrukowanie potwierdzenia złożenia oferty, podpisanie przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta wymienione w Dziale 2 KRS bądź innym rejestrze lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw. Potwierdzenie należy złożyć:

1) osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Legionowo, ul. Marsz.J.Piłsudskiego 41, w poniedziałki w godzinach: 8.00 – 18.00, od wtorku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00.

2) za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Miasta Legionowo, ul.Marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo – decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Legionowo.

3) lub za pośrednictwem platformy e PUAP: epuap.gov.pl.wps/portal (adres skrzynki podawczej na Epuap:UMLegionowo/skrytka)

Oferty złożone w generatorze, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w terminie, o których mowa w pkt 1, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą generatora. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane za pomocą generatora, nie będą podlegać ocenie. Oferty złożone w generatorze nie mogą być uzupełnione ani anulowane po upływie terminu składania ofert. W przypadku chęci wycofania (przed upływem terminu składania ofert) oferty złożonej w generatorze oferty, należy dostarczyć do Urzędu Miasta Legionowo oświadczenie o wycofaniu oferty.

4. Potwierdzenia wraz z ewentualnymi załącznikami, o których mowa w pkt 7, należy składać w zapieczętowanej kopercie.

5. Na kopercie należy umieścić :

a) pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres,

b) rodzaj zadania publicznego i nazwę zadania publicznego.

6. Oferent ubiegający się o dotację na realizację zadań powinien wypełnić ofertę według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U.poz.2057)

7. Do potwierdzenia, o których mowa w ust. 3, oferent zobowiązany jest załączyć w formie papierowej :

a) oryginały lub kopie poświadczonych za zgodność z oryginałem wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji lub innych dokumentów pozwalających stwierdzić posiadanie osobowości prawnej i wskazujących sposób reprezentowania osoby prawnej i składania oświadczeń woli wobec organu administracji publicznej (w przypadku Oferentów nieposiadających wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego),

b) oświadczenie o prowadzeniu wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.).

c) Wszystkie kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnione do tego osoby. Przez kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy rozumieć:

- kopię dokumentu zawierającą klauzulę „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z datą i czytelnymi podpisami osób uprawnionych do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, lub

- kopię dokumentu zawierającą na pierwszej lub ostatniej stronie dokumentu klauzulę „za zgodność z oryginałem od strony 1 do strony ...” wraz z datą i czytelnymi podpisami osób uprawnionych do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem. Wszystkie strony tak potwierdzonego dokumentu muszą być ponumerowane.

-podpisy powinny być czytelne i pozwalać zidentyfikować osobę podpisującą oraz pełnioną przez nią funkcję - parafa jest dopuszczalna wyłącznie z pieczęcią imienną osoby składającej podpis - jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, należy podać pełne imię i nazwisko z zaznaczeniem pełnej funkcji).

8. Oferty niespełniające wymagań o których mowa w pkt 7 nie będą brały udziału w konkursie.


 

 

V. Tryb i termin wyboru ofert


 

1. Tryb wyboru został określony w dokumencie „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 235/2016 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 30 listopada 2016 r.

2. Oceny formalnej ofert dokonają pracownicy Referatu Kultury i Współpracy Urzędu Miasta Legionowo.

3. Oceny merytorycznej ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Legionowo kierując się kryteriami podanymi w punkcie VI ogłoszenia oraz art.15 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. Poz.1817 ).

4. Konkurs rozstrzyga Prezydent Miasta Legionowo, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

5. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.legionowo.pl w zakładce „Konkursy ofert” oraz na stronie internetowej www. legionowo.pl

6. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

7. Każdy w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

8. Przewidywany termin rozpatrywania ofert: 31 stycznia 2020 roku, w Urzędzie Miasta Legionowo.

9. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 3 lutego 2020 rok

 

VI. Kryteria wyboru ofert

Przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa przyznaje punktację biorąc pod uwagę następujące kryteria:

 

 

 

Lp.

Kryterium oceny

Maksymalna ocena punktowa

1

Ocena możliwości realizacji zadania: (realność, spójność oraz szczegółowość opisu działań, realność realizacji działań przy zaproponowanym harmonogramie, adekwatność do planowanych działań i kosztów, trwałość,

oddziaływanie społeczne).

 

( 0- 4 pkt)

2

Ocena kalkulacji kosztów realizowanego zadania, w tym udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł: przejrzyste i szczegółowe określenie wydatków w kosztorysie, adekwatność proponowanych kosztów do planowanych działań, zasadność przyjętych stawek jednostkowych w odniesieniu do średnich cen rynkowych, poprawność

rachunkowa.

 

(0 – 3 pkt)

3

Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób uczestniczących w realizacji zadania, w tym: atrakcyjność i różnorodność programu, wyczerpujące uzasadnienie potrzeby realizacji projektu, określenie konkretnych i realistycznych celów, efektów i rezultatów działań. Ocena czy zaproponowane działania są odpowiednie, praktyczne, bezpośrednio związane z celami i rezultatami projektu; odpowiednie kwalifikacje osób wskazanych w pkt. V.1 formularza ofertowego; zgodność działań z opisem grup adresatów.

 

(0 – 3 pkt)

4

Ocena wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy

i praca społeczna członków.

 

( 0-3 pkt)

5

Ocena rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczania środków na realizację zadań publicznych w latach poprzednich.

( 0- 4 pkt)

6

Liczba punktów ogółem

(0 – 20 pkt)

 

 

 

 

 

VII. Na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Gmina Legionowo wydatkowała:

- w 2017 r – 90.000 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy tysięcy złotych)

- w 2018 r – 105.000 zł (sto pięć tysięcy złotych)

- w 2019 r – 100.000 zł (sto tysięcy złotych)

VIII. Dodatkowych informacji udziela:

Referat Kultury i Współpracy, pok. 4.07, tel (22) 766 40 78. oraz pok. 4.11 tel (22) 766 40 83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

NABÓR DO KOMISJI KONKURSOWEJ

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 roku, poz.688 z późn. zm.), w związku z ogłoszeniem I otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Legionowo w 2019 roku zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

ogłasza się

dla organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie) otwarty nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych w ww. zakresie.

Zgłoszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej powinno zawierać następujące informacje:
- nazwę organizacji pozarządowej lub podmiotu,
- imię i nazwisko kandydata i jego funkcja,
- telefon kontaktowy kandydata,
- adnotację „dotyczy Komisji Konkursowej w związku z I otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych Gminy Legionowo w 2020 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zgłoszenie należy złożyć w terminie do 30 stycznia 2020 roku:
- osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Legionowo ul. marsz. J. Piłsudskiego 41
w poniedziałki w godzinach: 8.00 – 18.00; od wtorku do piątku w godzinach 8.00-16.00
lub
- za pośrednictwem poczty elektronicznej kultura@um.legionowo.pl

Przewidywany termin obrad Komisji Konkursowej – 31 stycznia 2020 roku. 

 

 

 

 

 


 


 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama