Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr...

Reklama
Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Nabór od 10.01.2020 do 31.01.2020 15:00
Wydział Kultury
Łączny budżet 2,078 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Kultury ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego..

Szanowni Państwo, zapraszamy do składania ofert w otwartym konkursie ofert ogłoszonym Zarządzeniem Nr 3014/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 9 stycznia 2020 r.

UWAGA! WAŻNE INFORMACJE!

Kwota wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć 90% całkowitego kosztu realizacji oferty, przy czym wkład oferenta nie może być mniejszy niż 10% całkowitego kosztu realizacji zadania ujętego w ofercie.

Przez wkład oferenta rozumie się wkład finansowy, osobowy i/lub rzeczowy oraz świadczenia pieniężne od odbiorców zadania, które nie mogą jednocześnie stanowić zakładanego wkładu własnego finansowego.

Środki finansowe stanowią nie mniej niż 80% wkładu oferenta,

Środki niefinansowe wkład rzeczowy i/lub wkład osobowy w postaci pracy wolontariuszy
i pracy społecznej członków organizacji stanowią nie więcej niż 20% całości wkładu oferenta.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się pod linkiem https://bip.uml.lodz.pl/ostatnio-dodane/artykul/otwarty-konkurs-ofert-w-formie-wsparcia-realizacji-zadan-publicznych-w-zakresie-kultury-sztuki-ochrony-dobr-kultury-i-dziedzictwa-narodowego-id32352/2020/1/10/

Przedkładane w konkursie oferty mieć na celu między innymi tworzenie wartości kulturowych, rozwijanie woli uczestnictwa w kulturze, rozwijanie społeczności lokalnych i aktywności lokalnej mieszkańców Łodzi, budowanie kapitału społecznego i tożsamości kulturowej łodzian oraz promowanie wątków wspólnej tożsamości Łodzi w obszarze kultury; rozbudzanie potrzeb kulturalnych wśród łodzian; kształtowanie wiedzy o kulturze, dziedzictwie kulturowym Łodzi, a także różnorodności kulturalnej mieszkańców Łodzi.

Realizacja działań powinna odbywać się na podstawie celów Programu Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi oraz Programu wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej
w Łodzi.

Zadanie uznaje się za zrealizowane, jeżeli oferent zrealizuje 100% założonych w ofercie rezultatów. Nieosiągnięcie % rezultatów wyżej wymienionych może rodzić konsekwencje proporcjonalnego zwrotu przyznanych środków. Szczegółowe warunki realizacji założonych rezultatów zostaną określone w umowie zawartej z oferentami wybranymi w konkursie.

Oferent wnioskujący o zawarcie umowy wieloletniej zobowiązany jest do kalkulacji kosztów realizacji zadania na kolejne lata oraz uzasadnienia we wniosku potrzeby jej zawarcia. Opis ma znaczenie przy ocenie oferty i rekomendacji Komisji Konkursowej.

Oferent we wniosku zobowiązany jest do opisania kampanii promocyjnej zawierającej harmonogram promocji realizowany przez czas trwania  projektu (min. pozyskanie patronatów medialnych, zakup reklam w mediach, w tzw. mediach społecznościowych, itp.).

Oferent może zakładać możliwość angażowania do realizacji zadania partnerów (m.in. domów kultury, teatrów, bibliotek, muzeów) w szczególności w działania sieciujące, działania w lokalnych społecznościach, poza budynkami ośrodków kultury, w tym na terenach pozbawionych oferty kulturalnej ze względu na znaczne odległości od centrum i ośrodków kultury, z obszarów z ograniczonym dostępem do zorganizowanych działań kulturalnych.

Przedsięwzięcia muszą być realizowane w sposób zapewniający zgodność z „Łódzkim standardem dostępności”, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu dostępności”. W ofercie należy opisać sposób zapewnienia dostępności wydarzenia uwzględniając potrzeby osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Oferent dysponuje kadrą o kwalifikacjach niezbędnych do realizacji zadania.

Zadania zawarte w ofercie mogą być realizowane przy udziale partnera. W przypadku wskazania partnera niezbędne jest dołączenie do oferty umowy partnerskiej, oświadczenia partnera lub innego dokumentu poświadczającego partnerstwo w realizacji zadania.

Podmioty, które nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, powinny przedstawić w ofercie informację na ten temat ze wskazaniem zakresu, w jakim zadanie będzie realizowane przez podwykonawców.

Partner nie może być podwykonawcą, jak również podwykonawca nie może być jednocześnie partnerem.

Dopuszcza się pobieranie opłat od adresatów zadania pod warunkiem, że podmiot realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego

Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1, z późn.zm.[1]), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 i 1655) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2019r. poz. poz. 869, 1622, 1649 i 2020).

Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Kultury w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi pod numerem telefonu 42 638-43-92 lub 42 638-53-64 lub 42 638-43-56, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, pod adresem internetowym https://bip.uml.lodz.pl/ oraz na Portalu Urzędu Miasta Łodzi https://uml.lodz.pl/ngo

[1] Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama